A

a conj and; a přece and yet, a (co)...? and what about...?

ačkoliv conj although, though

aha int I see, oh, aha

ahoj int Hello!, Hie!; See you!, Bye!

ach int ah! ach jo! My goodness! Oh, well!

alespoň part, see aspoň

anebo conj or, see nebo

ano int yes (often translated by the relevant verb) Jedl jsi? - Ano. Have you had something to eat? Yes. (I have).

asi part, adv about; asi deset about ten; perhaps, maybe, probably; asi to víš I think you know, you may have heard about it

au int (expressing pain) ow!


B

bác int (denoting a noise, sound of a fall etc.) bang! bác ho! surprise surprise!

bát se impf, (bojím se, 3.pl bojí se; bál se, imp boj se) 1 be afraid (něčeho of sth), be scared 2 fear (o něco for sth); nebojte se don´t worry! bojí se, aby nebylo pozdě he is afraid/fears that it might be too late

během prep during, in the course of; within

bez(e) (G) prep without; bez ohledu na A irrespective of sth, regardless of sth

běžet impf, (-í, 3pl -í, -el) run (čas time) run, pass, fly; už běžím! I´m coming!

bílý adj white

bim bam int ding dong

boj m, (-e) 1 fight (ing) (s někým with sb, proti někomu against sb) 2 struggle (za něco for sth) 3 battle

brát impf. (1 sg beru, 3 sg bere; bral, brán, imp ber) 1 take (něco sth, někomu něco sth away from sb) 2 b. si (něco s sebou sth (along) with one), 3 berte si! help yourself! 4 b. (si) něco na sebe (a)take sth on, accept, (b) put sth on 5 b. si někoho marry sb; Neber si to tak! Take it easy!, pf vzít

bratr m (-a) brother

buď conj either; b. - (a)nebo either - or

bůh m, (boh|a, D/L-u, V bože) God

být impf, (sg 1 jsem, 2 jsi, 3 je/jest; pl 1 jsme, 2 jste, 3 jsou; neg 3sg není; fut bud|u, -eš, -e, -eme, -ete, -ou; pp byl, imp buď) 1 (identity, relation, time etc) be; co je to? what is it? otec je řidič(em) my father is a driver 2 (locality) there is/ are etc; na zahradě je pes there is a dog in the garden 3 exist, be; duchové nejsou ghosts do not exist; Co je? What´s up? what´s the matter? Co je ti/s tebou? What´s the matter with you? Jak je (ti)? How do you feel? Je mi dobře I feel fine. Je osm hodin It´s eight o´clock; Jak bylo? What was the wheather (like)? Bylo hezky It was fine; Jsem pro I am all for it; Jsem proti I disagree, I´m against; b. přítomný be present, b. u něčeho be present when; Je mu třicet (let) he is thirty (years old); to je tím, že (často prší) That´s because (it rains often], je po svátcích the holidays are over, b. po někom be/take after sb, b. při někom side with sb, be on sb´s side, b. za (něco) cost (sth), b. za někým go to see sb


C

celkem I adv altogether, in total II part (c. vzato) on the whole; c. je to dobré it?s quite good

celý adj 1 whole 2 complete, entire; na celém světě all over the world

cen|a f, (-y) 1 price 2 value; mít (velkou) -u have a (great) value 3 prize; Nobelova c. Nobel Prize 4 award; Jaká je c. té tašky? What´s the price of the bag? To nemá -u It´s no use; za každou c-u at all costs

cest|a f, (-y) 1 way (do něčeho, z něčeho to, from sth) 2 road 3 journey, travel; studijní c. study trip, cíl -y destination, c. autem car trip, c. letadlem journey by aeroplane, flight, c. do ciziny trip abroad, c. zpátky the return trip, služební c. business trip; obchodní cesta trade route, business trip; obchodní cesta trade route, business trip; stát (někomu) v -ě be in (sb´s) way, šťastnou -u! plesant journey! have a good trip! Bon voyage!

cítit impf, (-í,imp ciť) 1 feel (něco sth, něco k někomu sth for sb, s někým for sb), have a feeling (že that); cítíte něco? can you feel anything? -ím bolest I feel a pain 2 c. se feel (dobře well; šťastný happy/lucky); feel (oneself to be) (vítězem a winner) 3 smell (něco sth); být c. smell (něčím of sth), pf ucítit

cizí adj 1 foreign; c. student foreign student 2 someone else´s, not one´s own; to je c. taška that´s not my bag 3 strange, alien, unfamiliar; c. člověk stranger, krutost mu byla c. cruelty was alien to him

cosi pron something (not specified or specifiable)


Č

čas m, (-u) 1 time (na něco for, k něčemu to inf/-ing); letní čas summer time, zlé -y hard times, je nejvyšší čas it is high time, volný čas free time, leisure, přesný čas exact time, jednou za čas once in a while, čas od -u from time to time, mít čas have time, nemít čas have no time, be busy, mám čas I have time, I am free, mít málo -u be pressed for time, mít dost -u have plenty of time 2 tense

část f, )-i, pl -em Gpl -ech, Ipl -mi) 1 part (něčeho of); po částech in parts, by degrees 2 share; section; převážná č. most of

často adv often, frequently

čeka|t imp, (-á, imp -ej) 1 wait (na někoho for sb) 2 expect (něco sth že that)

černý adj black

český adj Czech Bohemian

čili conj or; in other words

čímž conj by which

čísi pron somebody?s (who is not specifiable or specified)

člověk m, (-a, D/L -u, V člověče, Npl lidé) 1 man, human being, see lidé 2 person 3 (impersonal subject) one; č. by se zbláznil! one would go crazy (because of...), it would drive one crazy!

čtrnáct num fourteen; č. dní a fortnight


D

dál (e) adv 1 farther (než than); further; a tak d. and so on, pojďte d.! Dále! Smím dál? May I come in? Co dál? What next? 2 (with verbs) on; četl d. he read on, he kept on reading, trvat d. continue

daleko adv 1 far (away), far off, a long way (za někým behind sb), d. do něčeho far to sth 2 far away/from here; Je to (odtud) d.? Is it far (from here)? 3 d. horší far worse

další adj 1 next, following 2 further, additional

dát pf, (1sg dám, 3 dá, 3 pl dají; dal, dán, imp dej) 1 give (někomu něco sb sth) 2 put, place (něco někam sth somewhere) 3 set 4 have (něco Inf sth -ed) 5 dát si have, choose, order 6 pay (něco za něco sth for sth ) 7 dát se be possible; dá se tu spát? is it possible to sleep here? nedá se nic dělat nothing can be done; dát něco zadarmo give sth for free, dát něco do prádla put sth in the was (basket), dát něco do čistíry = dát něco vyčistit have sth dry-cleaned, dám si pivo I´ll have a beer, dej pokoj! leave off, keep quiet!, stop disturbing

dáv|at impf, (-á) I give (někomu něco sb sth) 2 put, place (něco někam sth somewhere), see dát

děl|at impf, (-á, -al; -án) 1 do (něco sth, (s) něčím with sth); co tady děláš? What are you doing here? Co mám d.? What am I to do? Nedá se nic d. Nothing can be done (about it), it can´t be helped; Co dělá pan Novák? What does Mr Novák do? Tady nemáš co d. You´ve no business here 2 make (večeři, večírek a supper, party), d. si poznámky take notes, z toho si nic nedělej take it easy! pay no attention to that! dělej rychle! hurry up! 3 amount to (20 korun twenty crowns) 4 make (někoho šťastným sb happy) 5 pretend (že that); dělá, že neslyší pretends not to hear, pf udělat

dělní|k m, (-ka, Npl -ci) worker, workman

dělnický adj worker´s, working-class

den n, (dne, D/I dn/i, -u, Npl dn/y, -i, Gpl -ů,-í Ipl -y) day; ve dne in the daytime, za (3) dny (three) days later (on), před několika dny several days ago, všední den ordinary/week-day, Dobrý den Good day (morning!) každý den every day

deset num ten

devět num nine

díl|o n, (-a) (piece of itellectual etc) work

dílem conj partly; d. - dílem partly - partly

dít se impf, (děje se; děl/dál se; has no 1,2 person) 1 happen, take place 2 be going on; Co se tady děje ? What´s going on here? Co se děje? What´s the matter?

dítě n, (-te, Npl dět/i, D-í) child, see děti

dív|at se imp, (-á se) 1 look (na někoho at sb), d. se za někým follow sb with one´s eyes 2 view, watch (na něco sth); Jak se na to dívá on? What´s his view of that?, pf podívat se

dlouho adv long, a long time ago; Jak d.? How long? tak d. až until

dlouhý adj long

dnes adv today; Kolikátého je d.? What is the date today? d. ráno this morning, d. večer this evening, tonight

dob|a f, (-y) 1 time; od té doby co since (conj.), do té doby until then, do té doby než until (conj.), until, v té době at the time, v době něčeho at the time of, pracovní d. work (ing) hours, v poslední době lately, recently 2 age 3 period, duration 4 season; v nejbližší době shortly, very soon, otvírací d. opening hours

dobrý adj good (k něčemu for sth, k někomu to sb, v něčem at sth); Dobrý den! Good morning/afternoon! Dobré jitro! Good morning! Dobrou chuť! (common social formula before a meal with sb) Bon apetit!

dobře adv 1 well 2 all right; Není mi d. I don´t feel well. To je dobře. It´s right. That´s fine. Je to d.? Will it do? Is it corect? mít se d. be well, no d. oh, well, no tak d. all right then; D. že tu není otec It´s just as well that father is not here

docela I adv completely II part quite, fairly; je to d. zajímavé it´s quite interesting

doj|ít pf, (-de, 3pl -dou;-šel, imp -di) 1 go (go to) (on foot) (až někam as far as reach (sth); d. k lesu/sem go to/get as far as the wood/this point 2 fetch (pro něco sth) ; d. pro mléko fetch the milk 3 (imperso-nal) occur, take place (k něčemu) ; došlo ke srážce/hádce a collision/quarrel occured), došlo k něhodě/neštěstí an accident happened/took place, there´s been an accident 4 run out; become short of; došly mi cigarety I´ve run out of cigarettes, došel čaj the tea´s run out

dokonce (i) part even; a dokonce even, to top it all, d. ani not even

dokud conj 1 as long as; while 2 d. ne - until

doma adv at home

doprostřed adv, prep I adv in (to) the middle II (G) prep in (to) the middle of (něčeho of)

dost adv 1 enough; dost času enough time, To je d.! That´s enough! 2 fairly; rather; d. zajímavý rather interesting 3 a lot of, plenty of; má d. zavazadel he has a lot of luggage

dosta|t pf, (-ne, -1; imp -ň) 1 get (něco od někoho sth from sb), obtain; d. něco zadarmo get sth free 2 get (něco za něco sth for sth) 3d. se get (někam somewhere, odněkud from somewhere) ; nemůžu se d. dovniř I can´t get inside 4 d. se gain access (k něčemu to sth)

dosud adv 1 still 2 up to now, up until the present; d. ne not yet

dov|ést impf, pf, (-ede, -edl; -eden) 1 impf can, be able, know how (inf to); know (něco sth); Dovede řídit? Can he drive? 2 pf take, lead, bring (někoho někam sb somewhere)

druh m, (-u, anim. -a) 1 kind, sort (něčeho of) 2. species 3 companion

drž|et impf, (-í,-el) hold (něco sth, někoho za něco sb´s sth); keep, have in hand 2 keep 3 d. se hold (něčeho sth), support oneself 4 d. se stick (něčeho to sth); d. se pevně hold firm, d. palce někomu keep one´s fingers crossed, d. úroveň keep up the standard, d. se zásady stick to the principle

dřív(e) adv 1 before (než sth/sb) 2 earlier (než than), sooner 3 formerly

duch n, (-a, Npl -ové, Lpl -ách) 1 spirit 2 ghost

dům m, (dom/u, Npl-y) house; panelový d. pre-fab (ricated) house; panelový d. pre-fab (ricated) house, obchodní d. department store, obytný d. dwelling house; block of flats

duš|e f (-e) soul; ani živá d. not a single soul

dv|ůr m, (-ora, Npl -ory) (court)yard; court

dva, dvě num two

dveř|e fpl, (-í, I -mi) door (do něčeho to sth); d. od/do ložnice to the bedroom


E

ejhle int look! behold!


F

fakt m, (-u) I fact (něčeho, že of sth, that) II part J. to f. má J. has it, really

for|ma f, (-my, Gpl -em) 1 form (něčeho of sth), shape 2 mould; tin (na něco for-ing)

fuj int fie, ugh


H

h|ra f, (-ry, Gpů-er) 1 game (s něčím with sth, o něco for sth), playing 2 play (o něčem about sth); divadelní h. drama (tic piece), míčová h. ball game, společenská h. parlour game, bojové -ry martial sports

haha int ha-ha!

haló int 1 hey! 2 hallo, hello

hehe int ha ha!

hej int hey!; hej rup! (used to set the rhythm in group work, when lifting sth etc) one, two!

hele int look!

hergot int dash! what the hell!

hlas m, (-u) 1 voice 2 vote

hlav|a f, (-y) head; bolí mě h. I have a headache

hlavní adj main, chief, principal; h. město capital (city), h. nádraží Central Station

hled|at impf, (-á) look for (něco sth), seek (for); search (for); Koho -áte? Are you looking for somebody?

hmot|a f, (-y) 1 mass 2 matter; živá h. living matter, biomass;dřevní h. wood material, timber

hned adv 1 at once, immediately; in a moment 2 right/straight away 3 right (u něčeho etc by sth etc); h. jak as soon as, the very moment

hodin|a f, (-y) 1 hour 2 (school) lesson; Kolik je hodin? What time is it? je...hodin it´s...o´clock, je jedna h. it´s one o´clock, v kolik hodin? at what time? ve tři -y at three o´clock, ordinační -y surgery hours, úřední -y office hours, za -u in an hour, před -ou an hour ago, za čtvrt -y in a quarter of an hour, před čtvrt -ou a quarter of an hour ago, za půl -y in half an hour

hodnot|a f, (-y) value

hr|át impf, (-aje; -ál, -án, imp -aj) 1 play (něco sth, v něčem in sth, s někým with sb, o něco for sth) 2 h. si play (s něčím with sth, na někoho at sb); Co se dnes -aje? What´s on today?, pf zahrát

hurá int hurrah!

hybaj int clear out! get going!


CH

chlap|ec m, (-ce) boy

chod|it impf, (-í, -il) 1 go; walk (někam to, po něčem about/round/along sth); nechoďte tam! don? t go there! ch. bos(a) go barefoot, ch. pěšky go on foot, walk 2 go (někam to); ch. do školy/na hodiny go to school/attend lessons, see also jít

chtít impf, (1sg chci, 3 chce, 3pl chtějí; chtěl, imp chtěj) 1 want (inf/něco to/sth, aby sb/sth to); chtěl bych pivo I would like (a) beer, co chcete? what do you want? jaký chcete? what kind/which do you want? jak chcete as you like, have it your way 2 chce se (D) feel like (-ing); nechce se mu čekat he doesn?t feel like waiting

chvíl|e f, (-e, Gpl chvil) while, moment (na něco for sth, pro někoho for sb); (na) -i for a moment, a while, for a while/time, za -i after a while/moment, before long, a moment later, in a moment, jednu -i one moment


J

pron I; já sám myself, to jsem já it?s me

jak adv, conj I adv 1 how; jak daleko/často/dlouho? how far/often/long? jak se to řekne česky? how do you say it in Czech? za jak dlouho? how long from now? na jak dlouho? for how long? jak moc/dalece? to what extent? jak se jmenuje? what is his name? jak se máte? how are you? jak mu je? how does he feel? 2 the way; j. to vykládá the way he explains that 3 as; jak řečeno as it has been mentioned, jak to?how?s that? what do you mean? II conj 1 (corresponds to an-ing-construction or infinitive) viděl ji, jak odcházela he saw her leaving 2 (temporal, conditional) as soon as, when, if; jak přijdu, zavolám mu as soon as I come (home), I?ll give him a ring, jak - tak i both - and, jak jen as soon as

jakmile conj as soon as

jakoby conj as if, as though

jakož i conj as well as

jakýkoliv pron 1 any 2 whatever

jakýpak pron what sort/kind of, see jaký

jakýsi pron 1 a sort/kind of 2 a certain

jakýže pron what, see jaký

jasně adv, part 1 adv clearly II part sure, you bet! No j.! Sure thing! Well, of course!

int gee! oh! ooh!

jedenáct num eleven

jedenkrát num (only) once

jediný adj the only, sole; ani j. not a single (one)

jednak conj; jednak - jednak on the one hand - on the other hand

jedno num the same; to je j. it doesn?t matter, it?s all one, to je mu j. it?s all the same to him, he doesn?t mind/care, see jeden

jednotlivý adj single, individual

jen adv, part I adv only; jen on only he II part just (expressing emphasis or nearness of an action etc) jen piš! you just write (and don?t talk back...!) Kdyby jen hnul prstem! If he so much as lifted a finger! jen aby If only (he would come); Are you sure? I wonder! If only that were so! jen co as soon as, jen jestli I wonder! let?s hope (so/he will come etc)!, jen tak just like that, at random, jen když only if

jenom adv only, see jen

jenomže conj, see jenže

jenž conj (=pron) whose

jenže conj only, but; šel by, j. nemá čas he?d (like to) go, only he has no time

jestli conj if, whether; jestli ale but if, jestli - nebo whether - or

jestlipak part I wonder if

jestliže conj if

ještě adv, part I adv 1 still; je j. mladá she is still young 2 (some) more, ještě než before, ještě že it?s a help/comfort that II part (expressing emphasis or rebuke) even; j. dnes this very day, even today; J. se ptej! What a silly question!

jet impf, (1 sg jedu, 3 jede; jel, imp jeď, fut pojedu) 1 go (za někým after sb, pro někoho for sb, do něčeho to sth), travel (něčím by sth); jet na dovolenou go on holiday, pojeď taky come along with us, 2 ride (na něčem sth); jet na kole/autem ride a bicycle, drive; vlak jede v pět hodin the train leaves at 5 o?clock, nic nejede there is nothing coming/no connection

ježto conj since, because

jinak adv, conj I adv 1 otherwise (než than) 2 in another/a different way II conj or else

jiný adj 1 different (než from) 2 another, other 3 (some-...) else; někdo j. somebody else, něco jiného something else, kdo j.? who else? co jiného? what else?; být j. (než) differ/be different (from)

jistě adv, part I adv 1 certainly 2 surely; nevím to j. I don?t know for sure, I am not certain II part J! Certainly! By all means! Of course! K. j. přijde K. is sure to come

jistý adj 1 certain (něčím of sth) 2 sure; jsem si tím j. I am sure of that, to není j-é (jestli) that?s not (so) certain (if)

jít impf (jde, šel; imp jdi/pojď, fut půjdu) 1 go (někam to sth/somewhere); j. do práce go to work, j. na procházku go for a walk, j. spát go to bed, j. pro něco go and fetch/get sth, j. za někým go to see sb; follow sb, radši už jdi you?d better be going, jděte dál go inside, pojďte dál come in!, musím už j. I have to go now, it?s time(for me) to go, j. naproti někomu go to meet sb, půjdu ven I?ll go out (side), už jdu I?m coming (now); coming!; I?m just leaving, j. pryč go away, jděte rovnou go straight (on) 2 go come (s někým with sb); N. už jde N. is coming (now) 3 (j. pěšky) walk, go on foot 4 go (dobře well); jde to špatně it?s not going well, jak ti to jde? how?s it going? how are you managing?; O co jde? What?s the matter? What is it about? What?s the problem? What are you talking about? Jde o to, (že)...it?s the ...(that), the point is that...to nejde that?s not possible, jde to nepřijít? is it possible not to come? pokud jde (o něco) ...as far as (sth is concerned), as for (sth), to by šlo that?s reasonable, that might do/work, pf chodit

již adv already, see už

již adv already, see už

jmén|o n,(-a, Gpl jmen) name; vlastní j. proper name, dívčí j. maiden name, křestní j. Christian name, dopis na j. X letter for/addressed to X

jo int, coll (express, consent) aye, yea, yes; no jo sure, of course, all right then, see jó


K

kam adv where (to)

kde adv where; k. jinde where else

kdepak part I pron, see kde II part (expressing negation, contradiction) not at all, by no means! Já mu o tom řeknu - K.! I?ll tell him about it. - Don?t even think of it!

kdežto conj while, whereas

kdo pron 1 who 2 which; kdo jiný who else; ten kdo/kdo... ten he who

kdokoliv pron anyone, anybody

kdopak pron (I wonder) who

kdosi pron somebody, someone (not specified or specifiable)

kdoví part I part (expressing uncertainty, lack of information) who knows? II see bůhví II

kdože pron who (did you say it is)? see kdo

kdy adv 1 when 2 ever

kdyby conj if; k. tak (přišel)! How I wish (he?d come)! if only!

když conj 1 when 2 if 3 as; viděl jsem ho, když se vracel I saw him as he was returning, jen tehdy k. only in the event that, (potom) k. after

kéž part (expressing wish) I wish, if only!

klidně adv, part I adv 1 calmly 2 quietly II part (expresses straightforward, immediate approach to sth, acceptance of sth etc) k. mu to řekni! tell him! go ahead and/just

kolem prep, adv I (G) prep 1 (local) (a) round 2 (temporal) about, around; k. oběda around noon-time 3 (local) past II adv 1 (all) around 2 past; jděte k.! go round (it)! go (to) the other side!

kolikát/ý num what, which (of an ordered series/set etc)?; -ého je dnes? what is the date?

kolikerý num of how many sorts/types?

kolikrát num how many times?

kon|ec m, (-ce) 1 end; close 2 conclusion; do konce till the end, na konci at the end, na konec in the end

koncem (G) prep towards the end of; k. roku at the end of the year

konečně adv, part I adv at last; finally, eventually II part, see koneckonců

kr|ev f, (-ve) blood

kraj m, (-e) 1 edge (něčeho of sth) 2 margin 3 region 4 country 5 see krajina; na -i on the edge/brink

král m, (-e, Npl -ové) king

krásný adj 1 beautiful; handsome 2 lovely; wonderful

krok m, (-u) 1 step (k něčemu to sth) 2 footstep; je to pár k-ů it?s close by, it?s nearby

kromě (G) prep 1 except; k. pondělí except Monday 2 beside; kromě toho besides, kromě toho, že beside the fact that

který pron 1 which? 2 which one? 3 = kterýžto (relative) which, who, that

kterýkoliv pron any

kterýpak pron what (ever), what (was it you...)

kterýsi pron some (not specified), one of

kterýže pron which (is it he wants..)?

kůň m, (G/A kon|ě; Npl -ě, Gpl -í, I -i/-mi) horse; jet na koni ride a horse, přijet na koni come on horseback


L

lás|ka f, (-ky) love (k někomu for/of sb)

lát|ka f, (-ky, Gpl -ek) 1 matter;substance 2 material (na/pro něco for sth) 3 stuff 4 (chemická) agent 5 subject - matter (k něčemu for sth)

leccos pron 1 many a thing, quite a few things 2 (ne-not) anything

lecčí pron of many a man, all sorts of people?s

lecjaký pron many a

leckdo pron many a person; all sorts of people

leckterý pron many a, all sorts of

ledacos pron, see leccos

ledačí pron, see lecčí

ledajaký see leckdo

ledakdo pron see leckdo

ledakterý pron, see leckterý

ledaže conj unless, see leda

lépe adv better (než than); je mu už 1. he feels better now

lepší adj better (než than) ; už je to 1. it?s better now, bylo by 1. kdyby it would be better if

les m, (-a, Lpl -ích) 1 wood 2 forest

lét|o n, (-a, Gpl let) 1 summer; v -ě in summer 2 (in pl) year; kolik je vám let? how old are you? je mi 20 let I am 20 years old

lež|et impf, (-í, -el) lie, be lying; 1. daleko lie too far, zůstal 1. he stayed in bed

lid m, (-u) 1 (the) people, masses 2 mankind; selský lid peasantry

lid|é mpl, coll lidi (Gpl -í, D -em, A -i, L -ech, I -mi) people; je tam plno -í there is a lot of people there, see člověk

lidský adj 1 human 2 humane

lze adv it is possible (Inf to,) nelze it is not possible (čekat to wait)


M

málo adv, num 1 little (něčeho sth); m. času little time 2 few 3 a little; moc m. too little; za málo don?t mention it, that?s all right

máloco pron hardly anything, very few things

málokdo pron hardly anyone, very few people

málokdy adv hardly ever

málokterý pron hardly any

malý adj 1 small 2 little; marginal; malá písmena small letters

mami int mum! mom, mother!

mamin|ka f, (-ky) mummy, mother

mat|ka f, (-ky) mother

méně adv less (než than)

menší adj smaller (než than)

měsíc m, (-e) 1 moon 2 month; Měsíc the Moon

měst|o n, (-a) town; city; hlavní m. capital (city), staré m. old town, ve -ě in town

metod|a f, (-y) method (jak Inf how to)

mil|ovat impf, (-uje) love

milión num (=m), (-u) million

mír|a f, (-y) 1 measure 2 size 3 extent 4 gauge; do jisté m-y to some/ a certain extent

míst|o n, prep I n, (-a) 1 place 2 spot 3 room 4job; m. k sezení a place to sit, a seat, m. bydliště domicile, address, m. narození place of birth, je to m. volné? is this place/ seat free/vacant? na prvním m-ě in the first place, být na svém m-ě be in its usual place II (G) prep instead of; místo (toho) aby instead of-ing

mít impf (1 sg mám, 3 má, 3 pl mají; měl, imp měj) 1 have (něco sth); m. na sobě něco have sth on, m. něco u sebe have sth about one, mám naději I (have a) hope 2 possess 3 (with Inf) be to, ought to; máš počkat you are to wait, má pršet they say it?s going to rain, ta kniha má být zajímavá the book is said/ supposed to be interesting, co mám dělat? what am I to do? 4 m. se be (dobře well); jak se máte? how are you? mít rád like (někoho sb), love; m. pravdu be right, m. něco za sebou have passed sth, mám to za sebou it?s over

mladý adj young

mluv|it impf, (-í, -il; -en) speak, talk (s někým o něčem with sb about sth, s někým to sb); m. česky speak Czech, m. nahlas speak up/aloud, m. potichu speak in a low voice, m. plynně speak fluently

mnoho (G) adv, num I adv much; m. mluví he speaks (too) much II num 1 much 2 many, a lot of; a great deal of; příliš m. too much/many m. štěstí! good luck!

mnohý adj ( = pron) many a

moct impf, (může, mohl) I can, be able to 2 be allowed to 3 může se it is possible to, mohu/ můžu dál? may I come in? můžete mi pomoct? can you help me? můžete se na to podívat? can you have a look at it? m. za to že be to blame that

možná adv, part 1 perhaps, maybe (že); m. že přijde he may come, maybe he?ll come 2 possibly

možnost f, (-i) possibility (Inf to, že that)

možný adj possible (Inf to); to není m-é that?s not possible, jak je to m-é? how it is possible?

mrtvý adj, m I adj dead II m dead person

můj pron 1 my 2 mine

mus|et, mus|it impf, (-í, 3pl -ejí/-í;-el) 1 have (got) to; be obliged to 2 must; nemusíš čekat you need not/don?t have to wait, musí čekat he has to/is bound to wait

muž m, (-e) man (male)

mysl|et impf, (-í, -el; myšlen, imp -i) think (si něco o někom sth about sb, na něco of sth, že that); suppose; keep in mind; myslím, že ano I think so, myslím, že ne I don?t think so, myslíte? do you think so? pomyslete na to think of that!, co/koho tím myslíte? what/whom do you mean by that? co si o tom myslíte? what do you think of that? myslí to vážně he means it

myslím part I think, I guess, in my view

myšlen|ka f, (-ky) thought (na něco of sth), idea


N

nad(e) prep 1 (I,A) above; nad obzorem, nad obzor above the horizon 2 (I,A) over; nad stolem, nad stůl over the table, nad šálkem čaje over a cup of tea

naj|ít pf (-de, našel; nalezen, imp -di) 1 find (něco sth) 2 come across 3 n. se be found

najednou adv, part I adv 1 suddenly 2 simultaneously 3 together 4 at one go, at a blow; (všechno) n. (all) at once/at the same time II part (expressing reproachful surprise usually) all of a sudden; n. máš takový zájem! that interest you?re showing now is suspicious! now you are interested!

naopak adv, part 1 on the contrary 2 the other way round; contrariwise; back-tofront 3 conversely

národ m, (-a) nation

národní adj national; n. výbor National Comitee

následkem (G) prep in consequence of, due to, as a result of; n. toho consequently, in consequence of the fact that

nazdar int 1 Hi! Hallo! 2 Cheerio!!; See you!

nebo conj 1 or 2 else, otherwise, nebo spíš or rather/ better, see anebo

neboli conj (identity) or

neboť conj for, since, because

něco pron 1 something; n. jiného something else, n. k jídlu/pití something to eat/drink, něco co something that 2 anything

něčí pron somebody?s

nedaleko adv, prep I adv not far, (quite) close II (G) prep not far from, near

nech|at pf, (-á) 1 let; leave (něco sth, někde somewhere) 2 let (někoho Inf sb to); not to interfere 3 give up (něčeho sth); nech toho! let go! stop it! come off it!; n. kouření give up smoking 4 let have (někomu něco sb sth); give 5 n. si keep (něco sth) 6 n. se let oneself (Inf, be...-ed) ; nenechávejte to tady don?t leave it here, nechte to být leave it alone! Keep the change! Leave it as it is! nechte mě být! let/leave me alone!

nějaký pron 1 a/an, a kind/sort of 2 some amount of) 3 any

nejen adv not only; n. - ale i/n. - nýbrž i not only - but also

někdo pron 1 somebody, someone 2 anybody, anyone; někdo kdo someone who n. jiný someone else

někdy adv 1 sometimes 2 ever 3 one day, some time; n. jindy some other time

několik num several, a few, some

německý adj German

nevídáno int (expressing indifference or attaching no importance to sth) Dear me! So what? Never mind!

nikdo pron 1 nobody, no one 2 none; n. z vás none of you

nikdy adv never

noc f, (-i, N/Apl -i, D -í, L -ích, I -emi) night; v n-i at night, dnes v noci last night, tonight; Dobrou noc! Good night!

noh|a f, (-y, D noze, Npl -y, Gpl -/-ou, L -ou/-ách, I -ama) 1 foot 2 leg; -y pl feet, bolí mě nohy my feet are aching

nový adj 1 new; co je n-ého? what?s (the) new(s)? 2 fresh

nutn|ý adj necessary (k něčemu for -ing, pro někoho for sb, Inf/aby to/that) ; to není n-é that?s not necessary

nyní adv at present, now; these days


O

oba, obě num both; vy oba both of you, you both

objev|it pf, (-í, -il) 1 discover (něco sth, že that) 2 o. se appear 3 o. se turn up

ohledně (G) prep as to, as regards, concerning

ok|no n, (-na) window (do něčeho/na něco overlooking sth); rozbité o. broken window

ok|o n, (-a, L -u; Npl oč|i, G -í, D -ím, L -ích, I -ima) 1 eye 2 mesh

okamžik m, (-u) 1 moment, minute 2 instant; O. prosím! Just a moment, please!

okolo adv, prep I (a) round II (G) prep 1 (a) round; o. domu around the house; on either side 2 about; o. stovky about one hundred

on pron, part I pron he; on sám himself II part (introducing an explanation, often with an emotional colouring) in fact, sure; on tam ten člověk počkal (you see) the man waited there

onen pron that (one)

oni pron, part I pron mpl they II part, see on, ona, ono

opět adv again

opravdu adv, part I really! je o. doma? are you sure he?s at home? II part really; on je o. blázen he?s really off his rocker!

opravdu adv, part I really! je o. doma? are you sure he?s at home? II part really; on je o. blázen he?s really off his rocker!

osm num eight

ostatně part (expressing confirmation) after all, besides

ostatní pron 1 the other; the remaining (ones) 2 the others, the rest

ot|ec m, (-ce, V -če; Npl -cové) father

otáz|ka f, (-ky) question

otevř|ít pf, (-e, -el) 1 open (něco sth, někomu for sb) 2 o. se open (itself) 3 o. si open the door (for oneself), pf otvírat


P

pak adv, conj, part I adv 1 then 2 later on; afterwards II conj 1 in that case 2 (and) then III part (expressing recognition of a drawback, obstacle, circumstance etc and reproach for not removing it) pak chce být hotový včas! how can he be ready on time/like that zvláště pak in particular

pán, pan m, (-a, D -u/-ovi, Npl pán|i/-ové) 1 (pan only) Mr; man, gentleman; P -ové! Gentlemen! 3 (pán) master; pane jo I say, I tell you, now now, well I never! -i! oh, gee!, gosh! wow

pan|í f, (-í) 1 Mrs; woman; paní Nováková Mrs Novák 2 woman, lady 3 madam; paní doktorko Doctor! Vážená paní! Madam!; starší p. an elderly woman/lady, paní domu the lady of the house, hostess

patrně adv, part apparently

patř|it impf, (-í, -il) 1 belong (někomu to sb) 2 belong (k něčemu/do něčeho to sth), rank (k někomu among), be one of

pět num five

pís|eň f, (-ně) song (o něčem about sth); lidová p. folk song

plán m, (-u) 1 plan (na něco for sth, Inf to); schedule 2 map; p. města town map

plný adj 1 full 2 crowded

plyn m gas; zemní p. natural gas

poč|et m, (-tu) 1 number 2 calculus

počát|kem (G) prep at the beginning of, early in

podív|at se pf, (-á se) 1 look, have a look (na něco at sth, do něčeho into) 2 visit, make a trip(do něčeho to); drop in (k někomu to see sb); podívej se ! listen! look!; kam se chcete p.? what do you want to see? see dívat se

podmín|ka f, (-ky) condition; pod jednou p-ou on one condition, za těchto podmínek under these circumstances/conditions

podnik m, (-u) 1 enterprise; corporation, firm 2 plant, establishment 3 business 4 undertaking; průmyslový p. industrial plant, soukromý p. private business, národní p. national enterprise, noční p. night-club, joint

podobný adj 1 similar (něčemu to sth) 2 alike; p. jako like

pohled m, (-u) 1 look (na něco at sth), glance 2 sight, view (na něco of sth, z něčeho from sth) 3 postcard (z něčeho from); na p. by the look of it

pohyb m, (-u) 1 motion 2 move 3 movement; stir

pokoj m, (-e) 1 room; obývací p. living room, dvou-/jednolůžkový p. single/double bedroom, p. s koupelnou room with a bathroom 2 peace, quiet; dej p.! keep quiet! stop disturbing/bothering! cut it out!

pol|e n, (-e) field

politický adj political

pom|oct pf, (-ůže, -ohl; -žen, imp -oz) 1 help (někomu v něčem/s něčím sb in/ with sth, Inf to); lend a help 2 aid 3 assist; chcete p.? would you like me to help you? nepotřebujete p.? do you need a hand/help?, pf pomáhat

pomalu adj, part I adv slowly; P.! Easy! Careful! II part almost; je p. léto it?s almost summer

poměr m, (-u) 1 relationship, relation (něčeho k něčemu of sth to); ratio 2 proportion 3 attitude; mít k něčemu p. have an attitude towards 4 affair (s někým with sb); mít s někým p. have an affair with sb; politické/hospodářské -y political/economic situation

pomník m, (-u) 1 memorial (někomu to sb); monument 2 statue (někoho of sb)

poněvadž conj because; as, since; p. ale however...because

pořád part 1 all the time, (with verb) keep -ing 2 still

poslední adj 1 last 2 latest

postav|it pf, (-í, -il; -en) 1 stand, place (něco sth) 2 p. se (go and) stand (někam somewhere) 3 p. se oppose ((proti) někomu sb)

potom adv, part, conj I adv 1 afterwards, later; (on) after that 2 then II part, see pak 3 conj, see pak

potřeb|a f, adv I f, (-y) 1 need 2 necessity 3-y pl materials; requisites, equipment; toaletní -y toilet articles, p-y pro domácnost household utensils II adv; je p. it is necessary (Inf to); podle -y as required, if need be

potřeb|ovat impf, (-uje) need (něco/Inf sth/do)

povíd|at impf, (-á) 1 tell (někomu něco sb sth, že that, o něčem about sth) 2 p. si talk, chat, pf povědět

pozn|at pf, (-á) 1 get to) know (něco sth, že that) 2 recognize, identify 3 find out, make out 4 make the acquaintance (někoho of sb) 5 can tell (něco na někom by his looks) 6 p. se become acquainted (s někým with sb)

prác|e f, (-e, Gpl/1sg prací, Dpl -ím, Lpl -ích, Ipl -emi) 1 work 2 job 3 labour; duševní p. brain work, intellectual work, mám moc p. I am (too) busy, jít do p. go to work, být v-i be at work, diplomová p. dissertation

prac|ovat impf, (-uje) 1 work (na něčem at sth) 2 function, operate 3 be employed

pracovní adj (of) work, working; p. výchova handicraft (school subject)

pracovní|k m, (-ka, Npl -ci) 1 worker, hand 2 employee; vědecký p. scientist, research worker

pranic pron nothing whatsoever

prásk int bang!

práv|o n, (-a) 1 right (na něco to sth), p. na stávku right to strike 2 law 3 authority; mít na to p. be entitled to it, -a pl (study of) law, lidská- a human rights

pravd|a f, (-y) truth (o něčem about sth); mluvit -u speak/tell the truth, máte -u you are right, to je/není p. that is/is not true

právě adv, part I adv just; p. to píšu I?m just writing/typing that II part (expressing emphasis) just, the very; p. on he of all people, p. tahle věc this very thing; p. proto for this very reason, p. naopak quite the reverse, on the contrary, p. když just as/when, p. včas just in time

pravý adj 1 real, veritable 2 genuine 3 right, true; authentic

prima int, adj, adv, coll I int fine, great! II adj, adv first rate, first class; fine

pro|sit impf, (-sí, -sil; -šen) 1 ask (někoho o něco aby sb for sth/to 2 beg; prosím (vás/tě)! please!; (in reply to thanks) don?t mention it, not at all, pf poprosit, see prosím

proč adv why (?); p. ne? why not?

prosím part, int 1 please 2 (yes) of course 3 I beg your pardon 4 Can I help you?

prostor m, (-u) 1 space, room 2 area

předmět m, (-u) 1 subject (of study) 2 object; cenné -y the valuables

přij|ít pf, (-de, přišel; -ď) 1 come (do něčeho/na něco to sth), arrive (at) 2 turn up, come round, appear; p. pozdě come/be late, přijďte později come later, kdy k nám -deš? when will you come and see us? 3 work/find (na něco sth) out; přijde na to it depends 4 lose (o něco sth)

příklad m, (-u) 1 example (na něco of sth/how...) 2 instance; počítat -y do sums/ problems

příliš adv too (chytrý na to aby clever to...)

přímo adv, part I 1 straight; directly 2 straight on II part to je p. zločin! it?s nothing short of criminal (not to...)

případ m, (-u) 1 case (něčeho/s něčím of sth); instance 2 event; v -ě že in the event that, in case, pro p. že in case, for the event (uality), v každém p-ě in any case, v nejhorším p-ě in the worst case, at worst, if the worst comes to the worst, v tomto -ě in this case, pro všechny p-y just in case

přítel m, (-e; Npl přátel|é, G -, I -i) friend; pal; Vážení přátelé! Dear Friends! Milý příteli! Dear Friend!

psát impf, (píše, psal; psán, imp piš) 1 write (něco něčím sth with sth, někomu něco sth to sb, o něčem/že about sth/ that) 2 p. si write to each other, be in touch; jak se to píše? how do you spell it? pište čitelně write clearly/legibly, p. na stroji type, pf napsat

pt|át se impf, (-á, -al se; imp -ej se) 1 ask (na něco sth/about sth, jestli if) 2 inquire (about sth)

půd|a f, (-y) 1 land 2 soil 3 loft; na domácí -ě at home, on home ground

půjdu impf future form (1 sg) of jít, see there


R

rád, ráda, rádo adj, part 1 glad, gladly, with pleasure 2 být r. be glad (že that) 3 dělat něco r. like to do sth, mít něco/ někoho r. like sth/sb, be fond of; rád bych věděl I wonder, I would like to know, mám to raději I like it better (než than), I prefer that, raději/radši čtu I prefer reading, raději/radši bych počkal I?d rather wait, mám raději čaj než kávu I prefer tea to coffee, mám nejraději/nejradši I like best

raději adj, part see rád

radost f, (-i) pleasure (z něčeho of sth), joy; s -í with pleasure, pro r. for the fun of it, mít r. be pleased (z něčeho about/with sth), be happy (at) mám (velkou) r., že I am (very) glad that, udělal jste mi r. it was very nice of you, you?ve given me great pleasure

radši adj, part better, rather; r. už jdi! you?d better be going!, see rád

republik|a f, (-y) republic; Česká republika Czech republic

revoluc|e f, (-e) revolution

rok m, (-u, Npl -y/léta)year; každý rok every year, příští/minulý r. next/last year, kolik je vám roků? what is your age? školní r. school-year, v roce 1990 in 1990

rozum|ět impf, (-í, -ějí, -ěl; ěn) 1 understand (něčemu sth); ano, rozumím I see, yes; promiňte, nerozumněl jsem (vám) excuse me, I did not understand (you)/not get what you mean 2 make out, get the point 3 know a lot about; r. česky understand Czech

ru|ka f, (-ky, D/L -ce; N/A/Vpl -ce, G -kou, D -ám, L -kách/-kou, I -ami) 1 hand 2 arm; mít někoho po ruce have sb to hand, do rukou XY for the attention of Mr XY

různý adj 1 various 2 different

rychle adv 1 quickly, fast 2 rapidly; nemluvte tak r. don?t speak so quickly! Rychle! Quick! Hurry up!


Ř

ře|ka f, (-ky, D -ce) river

řeč f, (-i) 1 speech 2 language, tongue

říct pf, (1 sg řeknu, 3 sg řekne; řekl, řečen, imp řekni) 1 say (něco sth, že that); jak se to řekne anglicky? what/how do you call/say it in English? 2 tell (někomu něco sb sth, o něčem about sth); řekl mi o tom he told me about that 3 ř. si ask (o něco for sth)

řík|at impf, (-á) 1 say (že that) 2 tell; co tomu říkáte? what do you think of/say to it? co jste říkal? what did you say?, see říct


S

sedm num seven

sedmdesát num seventy

sedmkrát num seven times

sedmý num seventh

s|en m, (-nu) dream (o něčem about sth)

sed|ět impf, (-í, ěl; imp seď) sit, be sitting (na něčem on sth)

sem adv here, to this place; pojďte sem come (over) here, dejte to sem put it (down) here; sem! here!

síl|a f, (-y, Gpl sil) 1 strength 2 force 3 power; pracovní s. labour power, manpower, výrobní -y pl forces of production

skoro adv almost

skupin|a f, (-y) group

skutečnost f, (i) 1 reality 2 fact; ve -i in fact actually, as a matter of fact

slov|o n, (-a) word; čestné s. my word (upon it)! honest! you can take my word for it! dodržet s. keep one?s word, přijít ke -u get the chance, be called upon, be found useful

slunc|e n, (-e) 1 sun 2 the Sun 3 sunlight

slyš|et impf, (-í, -el) hear (něco sth, že that, o někom of/about sb, od někoho from sb), pf uslyšet

sm|ět impf, (-í, -ěl) may, be allowed (Inf to, něco to do sth) ; to se nesmí that is not allowed, it is forbidden, nesmím I must /may not, smím prosit? may I have the pleasure?

směr m, (-u) direction; kterým -em je nádraží? in which direction is the station? opačným -em in the opposite direction

smrt f, (-i) death

smysl m, (-u) 1 sense; s. pro humor sense of humor, to nemá s. there?s no point/sense in it, it?s hopeless/pointless/ no use, v jistém -u in a (certain) sense 2 purpose

sp|át impf, (1 sg -ím, 3 sg/pl -í; -al, imp -i) 1 sleep; jít s. go to bed, chce se mi s. I feel like sleeping 2 stay overnight

společnost f, (-i) 1 company; obchodní s. trading company, business 2 society; letecká s. air-line; s. s r. o. limited liability company, joint-stock company

společný adj 1 common (někomu/pro někoho to sb, s někým with sb) 2 shared; joint

srdc|e n, (-e) heart

st|ůl m, (-olu, L -ole) 1 table; je tento s. volný? is this table free? 2 desk

stač|it impf, (-í, -il) 1 be enough/sufficient, do; bude to s.? will it do? 2 last 3 (manage to) do/make (in time) 4 cope (na něco with sth), manage; nestačit fall short 5 keep pace/up (někomu with sb)

stále adv 1 constantly; always, all the time 2 still 3 ever -er; s. rychlejší ever faster

starý adj old; jak jste s.? how old are you?

stát impf, (stojí, stál; imp stůj) 1 stand; stand still 2 be idle, not work 3 care for, be keen on (o něco sth) 4 be worth (za něco sth) 5 cost; stůjte! stop! halt! hodiny stojí the clock has stopped, kolik to stojí? how much does it cost? what?s the price of it? nestojí to za nic it?s no good 6 s. se pf become (někým sb); get, turn (nějakým adj) 7 s. se pf (stalo se) happen; occur, take place; co se stalo? what happened? what?s the matter? nic se nestalo nothing happened, it?s all right, don?t mention it, stát za to be worth while

stát m, (-u) state; Spojené státy americké United States of America

stav m, (-u) 1 state 2 condition 3 estate; stav věcí state of affairs, zdravotní s. state of health, v dobrém -u in good condition

stejně adv, part I adv in the same way (jako as) 2 equally II part anyway, anyhow; s. to není pravda it?s not true anyway

stejný adj 1 the same (jako as), like 2 identical

stín m, (-u) 1 shadow 2 shade

stokrát num hundred times

stop int stop!

strach m, (-u) fear (z něčeho of sth, Inf/že to/that); mám s. o babičku I am afraid for my granny, mám z toho s. I?m afraid of it

stran|a f, (-y) 1 side 2 party 3 page; na které -ě on which side/page? na druhé straně on the other side, komunistická s.! Communist Party!, postavit se na -u někoho (take) side (s) with sb

strom m, (-u) tree

strýc m, (-e, V -i, Npl -ové) uncle

stup|eň m, (-ně) 1 degree (něčeho of sth), grade; kolik je -ňů? what?s the temperature? 2 step (k něčemu to sth); 30-ňů Celsia 30 degrees centigrade

svaz m, (-u) 1 federation 2 union; odborový s. trade union, s. mládeže youth union, Sovětský s. Soviet Union

svět m, (-a) world; po celém s-ě all over the world, na -ě in the world

svět|lo n, (-la) light; rozsvítit/zhasnout s. put on/off the light, s. zhaslo the light went out, je s. there?s light, it?s light, nesvítí s. the light isn?t on, the light doesn?t work

svobod|a f, (-y) 1 freedom 2 liberty

svůj pron one?s own (according to the subject of the sentence, translated as) my, your, his etc

syn m, (-a, Npl -ové) son


Š

škol|a f, (-y) school; mateřská š. nursery school, průmyslová š. technical school, vysoká š. university, chodit do -y go to school

štěst|í n, (-í) 1 happiness (při něčem in sth) 2 (good) luck; Hodně š.! Good luck! to je š. that?s lucky


T

tady adv here; t. to je it?s here, t. (je) Novák N. speaking, jsme (už) t. we?ve arrived, we?re here

tak adv, conj, part I adv so, in this/that way, that; není tak starý he is not so old, tak jako like II conj a tak and so, jak - tak both - and III part (expressing insistence, immediate contact or approximation) 1 well; tak pojď! well, come along!, do come!, tak ahoj! so, see you later! 2 tak deset about ten; tak aby so as, tak tedy well then, well now, tak že so that, in such a way that, tak jak the way, je to tak? is that so/right? tak co? well then? what?s the news?

tak|y, -é adv, part I adv 1 also, too, as well; já t. me too 2 so (do + pronoun); já t. so do I/so will I/so was I etc II part (expressing that an obvious previous utterance is conspiciously or unusual etc) well, in fact; co má t. dělat? Well, what other option is left to him?, to je t. nápad! the idea!, taky že (to udělám)! you bet, I will (do that)!, já t. ne me neither, not me either

takže conj so that

tam adv 1 there, in there 2 there, at that place; tu a tam (every) now and then

tamhleten pron that (one) (over there)

tatín|ek m, (-ka, Npl -kové) dad

tedy conj, part I conj therefore; so II part (introducing an alternative or inviting one to accept it) then, so; ten červený tedy? the red one, then? půjdeme t. shall we go then?

teď adv 1 now 2 at present, nowadays; hned teď right now

tehdy adv then, at that/the time; t. když when, jen t. když only when, only if

tenhle pron this (one)

tentýž pron the same (jako as), selfsame

těl|o n, (-a) body; lidské t. human body

těž|ký adj 1 heavy 2 difficult, hard; to není (tak) t-ké that?s not (so) difficult, je -ké se rozhodnout it is difficult/hard to decide

tisíc num (=m), (-e) thousand

tm|a f, (-y) dark, darkness; je (tu) t. it?s dark (in here)

tohle pron this (one)

tolik num so much, so many, (že that); t. kolik as much/many, t. že so much/many that

trochu adv 1 a bit, a little; some 2 slightly, somewhat; kind of; ještě t. some more

třeba adv, part I adv necessary; je t. it is necessary (aby/Inf to); bude-li t. if need be II part (expressing indifference, random possibility) 1 for that matter, for instance; dej mi t. pomeranč give me, say, an orange 2 perhaps, may (be); t. ještě přijde perhaps he?ll still come

třicet num thirty

tříd|a f, (-y) 1 class 2 classroom 3 form 4 avenue, road

tu adv here; tu a tam(every) now and then, sporadically; tu máš/máte here you are;

tvoř|it impf, (-í, -il; -en) 1 form (něco sth), constitute 2 create (něco z něčeho sth of sth) 3 t. se be created, be formed; ty knihy tvoří celek these books form a whole


U

učin|it pf, (-í, -il) do, make (někoho někým sb sb, něco sth)

uděl|at pf, (-á) do (někomu něco sth to/for sb), make (někoho někým sb sb); u. něco pro někoho do sth for sb, u. zkoušku pass an/the exam, see dělat

uká|zat pf, (-že, -zal; imp ukaž) 1 point (out) (na něco to/at sth) 2 show (někomu něco sb sth, jak Inf to) 3 u. se appear, turn up (že that) 4 u. se prove (to be); ukaž! let me see!

ukaz|ovat impf, (-uje) 1 point 2 show 3 u. se appear, see ukázat

úkol m, (-u) 1 task, objective 2 (domácí) homework; uložit domácí ú. set homework, dělat domácí -y do homework

ulic|e f (-e) street; slepá u. blind alley, jednosměrná u. one-way street, druhá u. vlevo the second street on your left

um|ět impf, (-í, 3 pl -ějí; -ěl)1 know (něco sth), know how (Inf to) 2 can, be able to; umíte rusky? do you know Russian? neumím plavat I can?t swim

uměn|í n, (-í) art; výtvarné u. fine arts, užité u. applied arts

určitý adj 1 definite 2 certain

úst|a npl, (-, D -ům) mouth

adv, part 1 already; už jdu! coming! už je pozdě it?s too late now 2 now; už ne (-) no longer, not anymore, už od neděle ever since Sunday


V

vál|ka f, (-ky) war (s někým with sb, proti někomu against sb); světová v. World War, za - ky during the war, před -kou before the war

váš pron your, yours

včetně (G) prep including

večer m, adv I m, (-a) evening; dobrý v.! good evening! Štědrý v. Christmas Eve II adv tonight, this evening; in the evening; včera v. last night, yesterday evening, zítra v. tomorrow evening

věd|a f, (-y) 1 science (o něčem of sth); technické -y technical sciences, přírodní -y natural sciences 2 scholarship

vědět impf, (1 sg vím, 3 sg ví, 3 pl vědí; věděl, imp věz) know (něco sth, o někom about sb, že that); víte, kde to je? do you know where it is? neví nic he does not know anything, víš co? you know what? to víš! you bet, you know! of course! can?t be helped!

vedle adv, prep I adv next door; beside it II prep (G) 1 beside 2 alongside, next to 3 in addition to; vedle toho co next to what, být v. be off the mark, be next door

vel(i)ký adj 1 large 2 big 3 great; je mi to v-ké it?s too big for me 4 tall

velmi adv 1 very 2 greatly; most

věř|it impf, (-í, -il) 1 believe (něčemu sth, že that, v někoho in sb), be convinced 2 trust 3 v. si have confidence in oneself, pf uvěřit

vést impf, (vedle, -l; -en, imp veď, fut povede/bude v.) 1 lead (někoho sb, někam somewhere, za něco by sth, proti někomu against sb, k něčemu to sth), take 2 run (něco sth) 3 be in the lead 4 keep 5 direct 6 v. si be doing (dobře well) 7. v. se; jak se vede? how are you? vede se mi dobře I am quite well, kam vede tahle silnice? where does this road lead to? kdo vede? who?s in the lead? vedeme dvě nula our team has a two-nil lead

větší adj larger, greater (než than), bigger; o číslo v. next size

více adv more (než than), over; co se vám v. líbí? what do you like better?, stále v. more and more

vid|ět impf, (-í, -ěl; -ěn) 1 see (něco/že/jak sth/that/ how) 2 be able to see (na něco sth) 3 v. se meet (s někým sb), be seeing (sb); je v., že it is clear/obvious that, je v. Praha Prague shows up/is visible, vidíte dobře? can you see well? není nic v. there?s nothing to be seen, nic nevidím I can?t see anything, nemůžu to už ani v. I can?t stand the sight of that, tak -íš so now you know, like I said!, pf uvidět

vlád|a f, (-y) 1 government 2 rule

vlastní adj 1 proper (něčemu to sth) 2 one?s own

vlastnost f, (-i) 1 property 2 quality, characteristic

vod|a f, (-y) water; destilovaná v. distilled water, kolínská v. eau de Cologne, pitná v. drinking water, mořská v. sea water, minerální v. mineral water, sladká v. sweet/fresh water, slaná v. salt (y) water, obyčejná v. plain water

vojá|k m, (-ka, Npl -ci) soldier; -ci pl troops

vrá|tit pf, (-tí, -til; -cen, imp vrať) 1 return (někomu něco sb sth) 2 give/send back; put back; restore 3 v. se come back (pro něco for sth), return 4 v. si give each other (něco sth) back; v. nazpět drobné give back change, kdy mi to vrátíte? when will you give it back to me? vrátím se v 5 hodin I?ll be back at five o?clock

vrac|et impf, (-í, -el) 1 return (někomu něco sth to sb) 2 give back 3 v. se return, be/keep coming back

vůz m, (vozu) 1 (motor-) car 2 van 3 carriage; jídelní v. dining-car, lůžkový = spací v. sleeping - car, lehátkový v. couchette car, osobní v. (private) car

vy|jít pf, (-jde, -šel) 1 go out (z něčeho of sth), walk out, leave; go up 2 appear, be published, come out 3 come off 4 v. si go out (for a walk etc); těžko v. s penězi hardly make both ends meet

výrobní adj (of) production

výsled|ek m, (-ku) result; nerozhodný v. draw

vysoký adj 1 high; v-ká škola university, college (tertiary) 2 tall

vyšší adj higher (než than)

vývoj m, (-e) 1 development; v. událostí events 2 evolution

význam m, (-u) 1 meaning 2 importance (pro něco for sth), significance; to má velký v. it is of a great importance, to nemá v. that?s of no importance

vzduch m, (-u) air; je špatný v. it?s stuffy here

vzít pf, (vezme, vzal) 1 (si) take (něco sth, někomu něco sth away from sb, někoho s sebou sb with oneself, někam somewhere) 2 v. si marry (někoho sb) 3 v. si help oneself (něco to sth) 4 v. si put (něco na sebe sth on) 5 v. si accept, take (něco sth, od někoho sb); vezměte si svetr put a pullover on, vezměte si s sebou toaletní potřeby take your toilet things with you, co si vezmeš na sebe? what will you wear? vezměte si ještě! have some more!, vezmu si ten pokoj I?ll take this room

vždy adv always; vždy když any time (that)


Z

zač|ít pf, (-ne, -al; -at) 1 begin (něco sth) 2 start (Inf to); začalo pršet it began to rain

záj|em m, (-mu) interest (o něco in sth, Inf in -ing), hlavní z. main preoccupation, mám o to velký z. I am very much interested in it

základ m, (-u) 1 basis 2 foundation 3-y pl elements, foundations; na -ě on the basis (něčeho of sth), based on

zákon m, (-a) law (o něčem on sth)

zapomen|out pf, (-e, -ul; -ut) forget (něco/ na něco sth/about sth, jak/ že how/ that); to ti nezapomenu! I won?t forget that!, impf zapomínat

zase adv, part I 1 again 2 on the other hand II part ty z. you for your part

zastav|it pf, (-í, -il; -en) 1 stop; cut out 2 cease (něco sth) 3 pawn; mortgage, pledge 4 build over (an area) 5 z. se drop in (pro někoho for sb); kde chcete z.? where do you want (me) to stop? zastavím se pro vás večer I?ll collect you this evening

závod m, (-u) 1 race (s někým with sb, o něco for sth), contest 2 plant; works; establishment; vyhrát z. win the race

zcela adv entirely, quite, completely

zd|át se impf, (-á, -ál se) seem (že that); zdá se, že it seems that, it looks as if, zdá se vám to drahé? does it seem too expensive to you?, to se ti jen zdá it only seems like that to you, you must be imagining it/things

zde adv here; Zde! Present!

zem|ě f, (-ě, A -i/-) 1 land; country 2 earth 3 soil, ground; Země the Earth, na -i on the ground/floor, české -ě Bohemia, Moravia and Silesia, the lands of the Bohemian crown

změn|a f, (-y) 1 change (v něčem in sth); z. programu change of programme, pro -u for a change 2 alteration

zn|át impf, (-á) know (něco/někoho sth/sb); znáte se? have you met?

znám|ý adj, m I adj well-known; familiar (s někým with sb); renowned II m, (-ého) acquaintance, friend; to je můj z. this is a friend of mine

znamen|at impf, (-á) 1 mean (že that), have meaning; co to znamená? what does it mean? stand for; signify; to nic neznamená that does not mean anything, that is of no significance

znovu, znova adv 1 again 2 once more, anew

způsob m, (-u) 1 manner, way (jak Inf how to); z. života way of life 2 method

zrovna adv, part I adv just; z. teď just now, z. když as, (at) the very moment (when) II part (expressing emphasis) proč z. on? why he, of all people? ne z. zajímavý not particularly interesting, to z.! you must be joking!

zůst|at pf, (-ane, -al; imp -aň) 1 remain 2 stay 3 be left; z. stát stop, come to a standstill; zůstaňte ještě stay a bit longer, won?t you?

zvlášť, -ě adv, part I adv separately; apart; každý z. (each) separately II part especially, particularly, in particular; z. když especially when/if

zvláštní adj 1 special, particular 2 separate 3 extra 4 strange, peculiar, odd, unusual; z. zásilkou under separate cover


Ž

žádný pron 1 no 2 none; ž. z vás none of you 3 neither 4 nobody, no one, not any

žá|k m, (-ka, Npl -ci) pupil

žen|a f, (-y) 1 woman 2 wife

žít impf, (žije, žil; imp žij) 1 live 2 be alive 3 reside; ž. na venkově live in the country, ať žije X! Long live X!

život m, (-a) life; -u nebezpečno Danger to life


This page was written by František Čermák, mastered and designed by Pavel Květoň.
Back to The Czech Language on WWW.