The Czech Language
Main page > Translations and parallel texts > The evolution of the Bible translations > Žalm 129 (Ps 129,1-8)
Czech National Flag

Žalm 129 (Ps 129,1-8)

Latinsky (Vulgáta)

De profundis clamavi ad te, Domine,
Domine, exaudi vocem meam.
Fiant aures tuae intendentes
in vocem deprecationis meae.

Si iniquitates observaveris, Domine,
Domine, quis sustinebit?
Quia apud te propitiatio est
et propter legem tuam sustinui te, Domine.

Sustinuit anima mea in verbo eius,
speravit anima mea in Domino.
A custodia matutina usque and noctem
speret Israel in Domino.

Quia apud Dominum misericordia,
et copiosa apud eum redemptio.
Et ipse redimet Israel
ex omnibus iniquitatibus eius.

České překlady (Žalm 130,1-8)

Wittenberský žaltář (z poloviny 14. stol.)

Z hlúbi volal jsem k tobě, Hospodine, Hospodine, uslyš hlas mój. Buďta uši tvoji posluchajúcí v hlasu prosby mé. Ač zlosti schováš, Hospodine, Hospodine, kto stirpí? Nebo v tebe slitovánie jest; a pro zákon tvój tirpěl jsem tebe, Hospodine. Tirpěla jest dušě má v slově jeho. Úfala dušě má v Hospodina. Ot strážě jutřnie až do noci úfá Israhel v Hospodina. Nebo u Hospodina milosirdie i velikebné u něho vykúpenie. A on vykúpí Israhele ote všech zlostí jeho.

Kralická bible (vyd. v letech 1579-1593)

Z hlubokosti volám k tobě, Hospodine; Pane, vyslyš hlas můj; nakloniž uší svých k hlasu pokorných proseb mých. Budeš-li nepravosti šetřiti, Hospodine, Pane, kdo ostojí. Ale u tebe jest hojné odpuštění, tak aby uctivost k tobě zachována byla. Očekávám na Hospodina; očekává duše má a ještě vždy očekává na slovo jeho. Duše má očekává Pána více nežli ponocní jitra, více, pravím, než ponocní jitra. Očekávejž i ty, Izraeli, na Hospodina; nebo u Hospodina jest milosrdenství a hojné u něho vykoupení. Onť zajisté vykoupí Izraele ze všech nepravostí jeho.

Ekumenický překlad z r. 1991

Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine,
Panovníku, vyslyš můj hlas!
Kéž tvé ucho pozorně vyslechne
moje prosby.
Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti,
kdo obstojí, Panovníku?
Ale u tebe je odpuštění;
tak vzbuzuješ bázeň.
Skládám naději v Hospodina,
má duše v něho naději skládá,
čekám na jeho slovo.
Má duše vyhlíží Panovníka
víc než strážní jitro,
když drží stráž k jitru.
Čekej, Izraeli, na Hospodina!
U Hospodina je milosrdenství,
hojné je u něho vykoupení,
on vykoupí Izraele
ze všech jeho nepravostí.

Karel Kučera, ©2001


 top of the page>> Izaiáš o trpícím služebníkovi (Is 53,1-7)