The Czech Language
Main page > Translations and parallel texts > R.U.R.
Czech National Flag

R.U.R.

PŘEDEHRA Ústřední kancelář továrny Rossum's Universal Robots. Vpravo vchod. Okny v průčelní stěně pohled na nekonečné řady továrních budou. Vlevo další ředitelské místnosti.

D* sedí u velikého amerického psacího stolu v otáčecím křesle. Na stole žárovka, telefon, těžítka, pořadač dopisů atd., na stěně vlevo veliké mapy s lodními a železničními liniemi, veliký kalendář, hodiny, jež ukazují něco málo před polednem; na stěně vpravo přibity tištěné plakáty: "Nejlacinější práce: Rossumovi Roboti." "Tropičtí Roboti, nový vynález. Kus 150 d." " Každý si kup svého Robota!" "Chcete zlevnit svoje výrobky? Objednejte Rossumovy Roboty." Dále jiné mapy, dopravní lodní řád, tabulka s telegrafickými záznamy kursu atd. V kontrastu k této výzdobě stěn je na zemi nádherný turecký koberec, vpravo kulatý stůl, pohovka, kožená klubovní křesla a knihovna, v níž místo knih stojí láhve s vínem a kořalkami. Vlevo pokladna. Vedle Dominova stolu psací stroj, na němž píše dívka S*.

Prologue

The central office of the Rossum's Universal Robots factory. On the right is a door. Windows in the front wall look out onto an endless row of factory buildings. On the left are more managerial offices. D* is sitting at a large American desk in a revolving armchair. On the desk is a lamp, a telephone, a paper-weight, a file of letters, etc. ; on the wall to the left are big maps depicting ship and railway lines, a big calendar, and a clock which reads shortly before noon; affixed to the wall on the left are printed posters : "The Cheapest Labor : Rossum's Robots." "Tropical Robots - A New Invention - $150 a Head." "Buy Your Very Own Robot." "Looking To Cut Production Costs? Order Rossum's Robots." Still more maps, transport regulations, a chart with entries of telegraph rates, etc. In contrast to these wall decorations there is a splendid Turkish carpet on the floor, to the right a round table, a couch, a leather club-style armchair and a bookcase in which there are bottles of wine and brandy instead of books. On the left is a safe. Next to Domin's desk is a typewriter at which S* is working.

Odstavec / Paragraph 1
D* (diktuje) > "- že neručíme za zboží poškozené dopravou. Upozornili jsme vašeho kapitána hned při nakládání, že loď je nezpůsobilá k dopravě Robotů, takže zkáza nákladu nepadá na náš účet. Znamenáme se - za Rossum's Universal Robots -" Hotovo?

D* (dictating) > " - that we will not stand responsible for goods damaged in transport. We brought it to the attention of your captain just before loading that the ship was unfit for the transportation of Robots, so we are not to be held financially accountable for the damage to the merchandise. For Rossum's Universal Robots, etcetera- " Got it?

Odstavec / Paragraph 2
S* > Ano.

S* > Yes.

Odstavec / Paragraph 3
D* > Nový list. Friedrichswerke, Hamburk. - Datum. Potvrzujeme objednávku na patnáct tisíc Robotů -" (Zazvoní domácí telefon. Domin jej zvedne a mluví do něho.) Haló - Zde centrální - ano. - Zajisté. Ale ano, jako vždycky. - Ovšem, kabelujte jim. - Dobrá. - (zavěsí telefon.) Kde jsem přestal?

D* > New sheet. Friedrichswerke, Hamburg. - Date. - "I am writing to confirm your order for fifteen thousand Robots -" (in-house telephone rings. D* answers it and speaks.) Hello - Central office here - Yes. - Certainly. But of course, as always. - Of course, wire them. - Good. - (He hangs up the telephone.) Where did I leave off?

Odstavec / Paragraph 4
S* > Potvrzujeme objednávku na patnáct tisíc R.

S* > "I am writing to confirm your order for fifteen thousand Robots. "

Odstavec / Paragraph 5
D* (zamyšleně) > Patnáct tisíc Robotů. Patnáct tisíc Robotů.

D* (thinking) > Fifteen thousand Robots. Fifteen thousand Robots.

Odstavec / Paragraph 6
M* (vstoupí) > Pane řediteli, nějaká dáma prosí -

M* (enters) > Mr. Director, some lady is asking -

Odstavec / Paragraph 7
D* > Kdo?

D* > Who is it?

Odstavec / Paragraph 8
M* > Nevím. Podává vizitku

M* > I do not know. (He hands D* a calling card.)

Odstavec / Paragraph 9
D* (čte)> President Glory. - Že prosím.

D* (reads) > President Glory. - Ask her in.

Odstavec / Paragraph 10
M* (otevře dveře) > Račte, paní. (Vejde H* GLORYOVÁ. M* odejde.)

M* (opens the door) > If you please, ma'am. (Enter H* GLORY. M* leaves.)

Odstavec / Paragraph 11
D* (vstane) > Račte.

D* (stands) > How do you do?

Odstavec / Paragraph 12
H* > Pan Centrální ředitel D*?

H* > Central Director Domin?

Odstavec / Paragraph 13
D* > Prosím.

D* > At your service.

Odstavec / Paragraph 14
H* > Jdu k vám -

H* > I have come -

Odstavec / Paragraph 15
D* > - s lístkem presidenta Gloryho. To stačí.

D* > - with a note from President Glory. That will do.

Odstavec / Paragraph 16
H* > President Glory je můj otec. Jsem Helena Gloryová.

H* > President Glory is my father. I am Helena Glory.

Odstavec / Paragraph 17
D* > Slečno Gloryová, je pro nás neobyčejnou ctí, že - že -

D* > Miss Glory, it is an unusual honor for us to -

Odstavec / Paragraph 18
H* > - že vám nemůžeme ukázat dveře.

H* > - to be unable to show you the door.

Odstavec / Paragraph 19
D* > - že smíme pozdravit dceru velkého presidenta. Prosím, posaďte se. Sullo, můžete odejít.

(S* odejde.)

D* > - to welcome the daughter of our great president. Please have a seat. Sulla, you may go. (S* leaves.)

Odstavec / Paragraph 20
D* (usedne) > Čím mohu posloužit, slečno Gloryová?

D* (sits down) > How can I be of service, Miss Glory?

Odstavec / Paragraph 21
H* > Já jsem přijela -

H* > I have come -

Odstavec / Paragraph 22
D* > - podívat se na naši tovární výrobu lidí. Jako všechny návštěvy. Prosím, beze všeho.

D* > - to have a look at our factory production of people. Like all visitors. I'd be happy to show you.

Odstavec / Paragraph 23
H* > Myslela jsem, že je zakázáno -

H* > But I thought it was prohibited -

Odstavec / Paragraph 24
D* > - vstoupit do továrny, ovšem. Jenže každý sem přijde s něčí vizitkou, slečno Gloryová.

D* > - to enter the factory, of course. Yet everyone comes here with someone's calling card, Miss Glory.

Odstavec / Paragraph 25
H* > A vy ukážete každému ...?

H* > And you show everyone...?

Odstavec / Paragraph 26
D* > Jen něco. Výroba umělých lidí, slečno, je tovární tajemství.

D* > Only some things. The method for producing artificial people is a factory secret, Miss Glory.

Odstavec / Paragraph 27
H* > Kdybyste věděl, jak mne to -

H* > If you knew just how much -

Odstavec / Paragraph 28
D* > - nesmírně zajímá. Stará Evropa o jiném ani nemluví.

D* > - this interests you. Good old Europe is talking about nothing else.

Odstavec / Paragraph 29
H* > Proč mne nenecháte domluvit?

H* > Why don't you let me finish my sentences?

Odstavec / Paragraph 30
D* > Prosím za prominuti. Chtěla jste snad říci něco jiného?

D* > I beg your pardon. Perhaps you wanted to say something different?

Odstavec / Paragraph 31
H* > Chtěla jsem se jen zeptat -

H* > I only wanted to ask -

Odstavec / Paragraph 32
D* > - zda bych vám zcela výjimečně neukázal naši továrnu. Ale zajisté, slečno Gloryová.

D* > - whether I wouldn't make an exception and show you our factory. But certainly, Miss Glory.

Odstavec / Paragraph 33
H* > Jak víte, že jsem se na to chtěla ptát?

H* > How do you know that's what I wanted to ask?

Odstavec / Paragraph 34
D* > Všichni se ptají stejně. ( Vstane.) Ze zvláštní úcty, slečno, vám ukážeme víc než jiným a - jedním slovem -

D* > Everybody asks the same thing. (He stands.) With all due respect, Miss Glory, we will show you more than we show the others and - in a word -

Odstavec / Paragraph 35
H* > Děkuji vám.

H* > I thank you.

Odstavec / Paragraph 36
D* > Zavážete-li se, že nikomu neprozradíte ani to nejmenší -

D* > If you vow that you will not disclose to anyone even the smallest -

Odstavec / Paragraph 37
H* (vstane a podává mu ruku) > Mé čestné slovo.

H* (stands and offers him her hand) > You have my word of honor.

Odstavec / Paragraph 38
D* > Děkuji. Nechtěla byste snad sejmout závoj?

D* > Thank you. Don't you want to take off your veil?

Odstavec / Paragraph 39
H* > Ach ovšem, vy chcete vidět - Promiňte.

H* > Oh, of course, you want to see - Excuse me.

Odstavec / Paragraph 40
D* > Prosím?

D* > Pardon?

Odstavec / Paragraph 41
H* > Kdybyste mi pustil ruku.

H* > If you would let go of my hand.

Odstavec / Paragraph 42
D* (pustí) > Prosím za prominutí.

D* (lets go of her hand) > I beg your pardon.

Odstavec / Paragraph 43
H* snímá závoj > Chcete vidět, nejsem-li vyzvědač. Jak jste opatrni.

H* (taking off her veil) > You want to see that I'm not a spy. How cautious you are.

Odstavec / Paragraph 44
D* (pozoruje ji nadšeně) > Hm - ovšem - my - tak jest.

D* (scrutinizing her ardently) > Hm, of course, we - yes.

Odstavec / Paragraph 45
H* > Vy mi nedůvěřujete!

H* > Don't you trust me?

Odstavec / Paragraph 46
D* > Neobyčejně, slečno Hele - pardon, slečno Gloryová. Vskutku neobyčejně potěšen - Měla jste dobrou plavbu?

D* > Singularly, Hele - pardon, Miss Glory. Really, I'm extra- ordinarily delighted. - Did you have a good crossing?

Odstavec / Paragraph 47
H* > Ano. Proč -

H* > Yes. Why -

Odstavec / Paragraph 48
D* > Protože - míním totiž - že jste ještě velmi mladá.

D* > Because - I was just thinking - you're still very young.

Odstavec / Paragraph 49
H* > Půjdeme hned do továrny?

H* > Will we be going to the factory immediately?

Odstavec / Paragraph 50
D* > Ano. Myslím dvaadvacet, ne?

D* > Yes. I'd guess about twenty-two, right?

Odstavec / Paragraph 51
H* > Dvaadvacet čeho?

H* > Twenty-two what?

Odstavec / Paragraph 52
D* > Let.

D* > Years old.

Odstavec / Paragraph 53
H* > Jedenadvacet. Proč to chcete vědět?

H* > Twenty-one. Why do you want to know?

Odstavec / Paragraph 54
D* > Protože - poněvadž -( S nadšením.) Zdržíte se déle, že ano?

D* > Because - since - (Enthusiastically.) You'll stay awhile, won't you?

Odstavec / Paragraph 55
H* > Podle toho, co mi ukážete z výroby.

H* > That depends on what I see at the factory.

Odstavec / Paragraph 56
D* > Čertova výroba! Ale zajisté, slečno Gloryová, všechno uvidíte. Prosím, posaďte se. Zajímala by vás historie vynálezu?

D* > Blasted factory! But certainly, Miss Glory, you will see everything. Please, have a seat. Would you be interested in learning something about the history of the invention?

Odstavec / Paragraph 57
H* > Ano, prosím vás. Usedne.

H* > Yes, please. (She sits down.)

Odstavec / Paragraph 58
D* > Tak tedy. (Sedne si na psací stůl, pozoruje Helenu uchvácen a odříkává rychle.) Bylo to roku 1920 kdy se starý Rossum veliký filosof ale tehdy ještě mladý učenec odebral na tento daleký ostrov aby studoval mořské živočišstvo tečka. Přitom se pokoušel napodobit chemickou syntézou živou hmotu řečenou protoplazma až najednou objevil látku která se chovala naprosto jako živá hmota ač byla jiného chemického složení to bylo roku 1932, právě čtyři sta čtyřicet let po objevení Ameriky, uf.

D* > Well, then. (He sits down at the desk gazing rapturously at Helena and rattles off quickly.) The year was 1920 when old Rossum, a great philosopher but at the time still a young scholar, moved away to this remote island to study marine life, period. At the same time he was attempting to reproduce, by means of chemical synthesis, living matter known as protoplasm, when suddenly he discovered a substance which behaved exactly like living matter although it was of a di ferent chemical composition. That was in 1932, precisely four- hundred forty years after the discovery of America.

Odstavec / Paragraph 59
H* > To umíte zpaměti?

H* > You know all this by heart?

Odstavec / Paragraph 60
D* > Ano ; fyziologie, slečno Gloryová, není mým řemeslem. Tak dál?

D* > Yes. Physiology, Miss Glory, is not my game. Shall I go on?

Odstavec / Paragraph 61
H* > Třeba.

H* > Please.

Odstavec / Paragraph 62
D* (slavnostně) > A tehdy, slečno, starý Rossum napsal mezi své chemické vzorce tohleto: "Příroda našla jen jeden způsob, jak organizovat živou hmotu. Je však jiný způsob, Jednodušší, tvárnější a rychlejší, na nějž příroda vůbec nenarazila. Tuto druhou cestu, po které se mohl brát vývoj života, jsem dnešního dne objevil." Představte si slečno, že tahle veliká slova psal nad chrchlem jakéhosi koloidálního rosolu, který by ani pes nesežral. Představte si ho, že sedí nad zkumavkou a myslí na to, jak z ní vyroste celý strom života, jak z ní budou vycházet všechna zvířata, počínajíc nějakým vířníkem a končíc - končíc samotným člověkem. Člověkem z jiné látky, než jsme my. Slečno Gloryová, to byl ohromný okamžik.

D* (solemnly) > And then, Miss Glory, old Rossum wrote among his chemical formulae : "Nature has found only one process by which to organize living matter. There is, however, another process, simpler, more moldable and faster, which na- ture has not hit upon at all. It is this other process, by means of which the development of life could proceed, that I have discovered this very day." Imagine, Miss Glory, that he wrote these lofty words about some phlegm of a colloidal jelly that not even a dog would eat. Imagine him sitting over a test tube and thinking how the whole tree of life would grow out of it, starting with some species of worm and ending - ending with man himself. Man made from a different matter than we are. Miss Glory, that was a tremendous moment.

Odstavec / Paragraph 63
H* > Tak dál.

H* > What then?

Odstavec / Paragraph 64
D* > Dál? Ted šlo o to, dostat život ze zkumavky ven a zrychlit vývoj a utvořit nějaké ty orgány, kosti a nervy a kdesi cosi a nalézt jakési takové látky, katalyzátory, enzymy, hormóny a tak dále, zkrátka, rozumíte tomu?

D* > Then? Then it was a question of taking life out of the test tube, speeding up its development, shaping some of the organs, bones, nerves and whatnot, and finding certain substances, catalysts, enzymes, hormones, etcetera; in short, do you understand?

Odstavec / Paragraph 65
H* > N - n - nevím. Myslím, že jen málo.

H* > I d-d-don't know. Not very much, I'm afraid.

Odstavec / Paragraph 66
D* > Já docela nic. Víte, pomocí těch vodiček mohl dělat, co chtěl. Mohl třeba dostat medúzu se sokratovským mozkem nebo žížalu padesát metrů dlouhou. Ale protože neměl kouska humoru, vzal si do hlavy, že udělá normálního obratlovce nebo snad člověka. A tak se do toho pustil.

D* > Neither do I. Anyway, by using these substances he could concoct whatever he wanted. For instance, he could have created a jellyfish with a Socratic brain or a one-hundred- fifty-foot worm. But because he hadn't a shred of humor about him, he took it into his head to create an ordinary vertebrate, possibly a human being. And so he set to it.

Odstavec / Paragraph 67
H* > Do čeho?

H* > To what?

Odstavec / Paragraph 68
D* > Do napodobení přírody. Nejdřív zkusil udělat umělého psa. Stálo ho to řadu let, vyšlo z toho cosi jako zakrnělé tele a pošlo to za pár dní. Ukážu vám to v muzeu. A pak už se dal starý Rossum do vytváření člověka.

@(Pauza.)

D* > To reproducing nature. First he tried to create an artificial dog. That took him a number of years, and finally he produced something like a mutant calf which died in a couple of days. I'll point it out to you in the museum. And then old Rossum set out to manufacture a human being. @{ PAUSE }

Odstavec / Paragraph 69
H* > A to nesmím nikomu prozradit?

H* > And this I must disclose to no one?

Odstavec / Paragraph 70
D* > Nikomu na světě.

D* > To no one in the world.

Odstavec / Paragraph 71
H* > Škoda, že už je to ve všech čítankách.

H* > It's pity this is already in all the papers.

Odstavec / Paragraph 72
D* > Škoda. (Seskočí se stolu a usedne vedle Heleny.) Ale víte, co v čítankách není? Ťuká si na čelo. Že byl starý Rossum úžasný blázen. Vážně, slečno Gloryová, ale tohle nechte pro sebe. Ten starý výstředník chtěl opravdu dělat lidi.

D* > A pity. (He jumps up from the desk and sits down next to Helena.) But do you know what isn't in the papers? (He taps his forehead.) That old Rossum was a raving lunatic. That's a fact, Miss Glory, but keep it to yourself. That old eccentric actually wanted to make people.

Odstavec / Paragraph 73
H* > Ale vždyť vy děláte lidi!

H* > But you make people after all!

Odstavec / Paragraph 74
D* > Přibližně, slečno Heleno. Ale starý Rossum to mínil doslovně. Víte, chtěl jaksi vědecky sesadit Boha. Byl strašlivý materialista a proto to všechno dělal. Nešlo mu o nic víc než podat důkaz, že nebylo žádného Pánaboha zapotřebí. Proto si umanul udělat člověka navlas, jako jsme my. Znáte trochu anatomii?

D* > More or less, Miss Glory. But old Rossum meant that literally. You see, he wanted somehow to scientifically dethrone God. He was a frightful materialist and did everything on that account. For him it was a question of nothing more than furnishing proof that no God is necessary. So he resolved to create a human being just like us to the turn of a hair. Do you know a little anatomy?

Odstavec / Paragraph 75
H* > Jen - docela málo.

H* > Only - very little.

Odstavec / Paragraph 76
D* > Já také. Představte si, že si vzal do hlavy vyrobit všechno do poslední žlázy jako v lidském těle. Slepé střevo, mandle, pupek, samé zbytečnosti. Dokonce i - hm - i pohlavní žlázy.

D* > Same here. Imagine, he took it into his head to manufacture everything just as it is in the human body, right down to the last gland. The appendix, the tonsils, the belly button - all the superfluities. Finally even - hm - even the sexual organs.

Odstavec / Paragraph 77
H* > Ale ty přece - ty přece -

H* > But after all those - those after all -

Odstavec / Paragraph 78
D* > - nejsou zbytečné, já vím. Ale mají-li se lidé uměle vyrábět, pak není - hm - nijak třeba -

D* > - are not superfluous, I know. But if people were going to be produced artificially, then it was not - hm - in any way necessary -

Odstavec / Paragraph 79
H* > Rozumím.

H* > I understand.

Odstavec / Paragraph 80
D* > Ukážu vám v muzeu, co spackal za deset let dohromady. Měl to být muž, žilo to celé tři dny. Starý Rossum neměl trochy vkusu. Bylo to hrozné, co udělal, Ale mělo to uvnitř všechno, co má člověk. Skutečně, úžasně piplavá práce. A tehdy sem přišel inženýr Rossum, synovec starého. Geniální hlava, slečno Gloryová. Jak uviděl, co tropí starý, řekl : "To je nesmysl, vyrábět člověka deset let. Nebudeš-li ho vyrábět rychleji než příroda, pak na ten celý krám nakašlat." A pustil se sám do anatomie.

D* > In the museum I'll show you what all he managed to bungle in ten years. The thing that was supposed to be a man lived for three whole days. Old Rossum didn't have a bit of taste. What he did was dreadful. But inside, that thing had all the stuff a person has. Actually it was amazingly detailed work. And then young Rossum, an engineer, the son of the old man, came here. An ingenious mind, Miss Glory. When he saw what a scene his old man was making he said : "This is nonsense! Ten years to produce a human being?! If you can't do it faster than nature then just pack it in." And he himself launched into anatomy.

Odstavec / Paragraph 81
H* > V čítankách je to jinak.

H* > It's different in the papers.

Odstavec / Paragraph 82
D* (vstane) > V čítankách je placená reklama a ostatně nesmysl. Stojí tam například, že Roboty vynalezl starý pán. Zatím se starý snad hodil na universitu, ale o tovární výrobě neměl ponětí. Myslel, že udělá skutečné lidi, tedy snad nějaké nové Indiány, docenty nebo idioty, víte? A teprve mladý Rossum měl nápad udělat z toho živé a inteligentní pracovní stroje. Co je v čítankách o spolupráci obou velikých Rossumů, je povídačka. Ti dva se ukrutně hádali. Starý ateista neměl drobet pochopení pro industrii, a konečně ho mladý zavřel do nějaké laboratoře, aby se tam piplal se svými velikými potraty, a začal to vyrábět sám, po inženýrsku. Starý Rossum ho doslovně proklel a do své smrti usmolil ještě dvě fyziologické obludy, až ho nakonec našli v laboratoři mrtvého. To je celá historie.

D* (stands) > In the papers are just paid ads; all the rest is nonsense. It's been written, for example, that the old man invented the Robots. The fact is that the old man was fine for the university, but he had no idea of production. He thought that he would create real people, possibly a new race of Indians, whether professors or idiots, you see? It was only young Rossum who had the idea to create living and intelligent labor machines from this mess. All that stuff in the papers about the collaboration of the two great Rossums is idle gossip. Those two quarreled brutally. The old atheist didn't have a crumb of understanding for industry, and finally young Rossum shut him up in some laboratory where he could fiddle with his monumental abortions, and he himself undertook production from the standpoint of an engineer. Old Rossum literally cursed him and before his death he bungled two more physiological monsters until finally he was found dead in his laboratory one day. That's the whole story.

Odstavec / Paragraph 83
H* > A co tedy mladý.

H* > And what about the young man?

Odstavec / Paragraph 84
D* > Mladý Rossum, slečno, to byl nový věk. Věk výroby po věku poznání. I když si okoukl anatomii člověka, viděl hned, že je to příliš složité a že by to dobrý inženýr udělal jednodušeji. Začal tedy předělávat anatomii a zkoušel, co se dá vynechat nebo zjednodušit - Zkrátka, slečno Gloryová, nenudí vás to?

D* > Young Rossum was of a new age, Miss Glory. The age of production following the age of discovery. When he took a look at human anatomy he saw immediately that it was too complex and that a good engineer could simplify it. So he undertook to redesign anatomy, experimenting with what would lend itself to omission or simplification - In short, Miss Glory - but isn't this boring you?

Odstavec / Paragraph 85
H* > Ne, naopak, je to hrozně zajímavé.

H* > No, on the contrary, it's dreadfully interesting.

Odstavec / Paragraph 86
D* > Tak tedy mladý Rossum si řekl: Člověk, to je něco, co dejme tomu cítí radost, hraje na housle, chce jít na procházku a vůbec potřebuje dělat spoustu věcí, které - které jsou vlastně zbytečné.

D* > So the noun Rossum said to himself : A human being. That's something that feels joy, plays the violin, wants too for a walk, and in general requires a lot of things which - which are, in effect, superfluous.

Odstavec / Paragraph 87
H* > Oho!

H* > Oh!

Odstavec / Paragraph 88
D* > Počkejte. Které jsou zbytečné, když má třeba tkát nebo sčítat. Naftový motor nemá mít třapce a ornamenty, slečno Gloryová. A vyrábět umělé dělníky je stejné jako vyrábět naftové motory. Výroba má být co nejjednodušší a výrobek prakticky nejlepší. Co myslíte, jaký dělník je prakticky nejlepší?

D* > Wait. Which are superfluous when he needs to weave or add. A gasoline engine has no need for tassels and ornaments, Miss Glory. And manufacturing artificial workers is exactly like manufacturing gasoline engines. Production should be as simple as possible and the product the best for its function. What do you think? Practically speaking, what is the best kind of worker?

Odstavec / Paragraph 89
H* > Nejlepší? Snad ten, který - který - Když je poctivý - a oddaný.

H* > The best? Probably the one who - who - who is honest - and dedicated.

Odstavec / Paragraph 90
D* > Ne, ale ten nejlacinější. Ten, který má nejmíň potřeb. Mladý Rossum vynalezl dělníka s nejmenším počtem potřeb. Musel ho zjednodušit. Vyhodil všechno, co neslouží přímo práci. Tím vlastně vyhodil člověka a udělal Robota. Drahá slečno Gloryová, Roboti nejsou lidé. Jsou mechanicky dokonalejší než my, mají úžasnou rozumovou inteligenci, ale nemají duši. Ó, slečno Gloryová, výrobek inženýra je technicky vytříbenější než výrobek přírody.

D* > No, it's the one that's the cheapest. The one with the fewest needs. Young Rossum did invent a worker with the smallest number of needs, but to do so he had to simplify him. He chucked everything not directly related to work, and doing that he virtually rejected the human being and created the Robot. My dear Miss Glory, Robots are not people. They are mechanically more perfect than we are, they have an astounding intellectual capacity, but they have no soul. Oh, Miss Glory, the product of an engineer is technically more refined than the creation of nature.

Odstavec / Paragraph 91
H* > Říká se, že člověk je výrobek boží.

H* > It is said that man is the creation of God.

Odstavec / Paragraph 92
D* > Tím hůř. Bůh neměl ani ponětí o moderní technice. Věřila byste, že si nebožtík mladý Rossum zahrál na Boha?

D* > So much the worse. God had no notion of modern technology. Would you believe that the late young Rossum assumed the role of God?

Odstavec / Paragraph 93
H* > Jak, prosím vás?

H* > How, may I ask?

Odstavec / Paragraph 94
D* > Začal vyrábět Nadroboty. Pracovní obry. Zkusil to s postavami čtyřmetrovými, ale to byste nevěřila, jak se ti mamuti lámali.

D* > He began to produce Superrobots. Working giants. He experimented making them twelve feet tall, but you wouldn't believe how those mammoths fell apart.

Odstavec / Paragraph 95
H* > Lámali?

H* > Fell apart?

Odstavec / Paragraph 96
D* > Ano. Z ničeho nic jim praskla noha nebo něco. Naše planeta je patrně trochu malá pro obry. Teď děláme jen Roboty přirozené velikosti a velmi slušné lidské úpravy.

D* > Yes. All of a sudden a leg would break or something. Our planet is apparently too small for giants. Now we make only Robots of normal human height and respectable human shape.

Odstavec / Paragraph 97
H* > Viděla jsem první Roboty u nás. Obec je koupila ... chci říci vzala do práce -

H* > I saw the first Robots back home. The township bought them... I mean hired -

Odstavec / Paragraph 98
D* > Koupila, drahá slečno. Roboti se kupují.

D* > Bought, my dear Miss Glory. Robots are bought.

Odstavec / Paragraph 99
H* > - získala jako metaře. Viděla jsem je mést. Jsou tak divní, tak tiší.

H* > We acquired them as street - cleaners. I've seen them sweeping. They are so odd, so quiet.

Odstavec / Paragraph 100
D* > Viděla jste mou písařku?

D* > Have you seen my secretary?

Odstavec / Paragraph 101
H* > Nevšimla jsem si.

H* > I didn't notice.

Odstavec / Paragraph 102
D* (zvoní) > Víte, akciová továrna Rossumových Univerzálních Robotů dosud nevyrábí jednotné zboží. Máme jemnější a hrubší Roboty. Ti lepší budou snad žít dvacet let.

D* (rings) > You see, the Rossum's Universal Robots Corporation does not yet manufacture entirely uniform goods. Some of the Robots are very fine, others come out cruder. The best will live perhaps twenty years.

Odstavec / Paragraph 103
H* > Pak hynou?

H* > Then they die?

Odstavec / Paragraph 104
D* > Ano, opotřebují se.

(Vstoupí S*.)

D* > Well, they wear out. (Enter S* .)

Odstavec / Paragraph 105
D* > Sullo, ukažte se slečně Gloryové.

D* > Sulla, let Miss Glory have a look at you.

Odstavec / Paragraph 106
H* (vstane a podává ji ruku) > Těší mne. Je vám asi hrozně smutno tak daleko od světa, viďte?

H* (stands and offers S* her hand) > How do you do? You must be dreadfully sad out here so far away from the rest of the world.

Odstavec / Paragraph 107
S* > To neznám, slečno Gloryová. Račte usednout prosím.

S* > That I cannot say, Miss Glory. Please have a seat.

Odstavec / Paragraph 108
H* (usedne) > Odkud jste, slečno?

H* (sits down) > Where are you from, Miss?

Odstavec / Paragraph 109
S* > Odtud, z továrny.

S* > From here, from the factory.

Odstavec / Paragraph 110
H* > Ach, vy jste se narodila tady?

H* > Oh, you were born here?

Odstavec / Paragraph 111
S* > Ano, byla jsem tu udělána.

S* > I was made here, yes.

Odstavec / Paragraph 112
H* (vyskočí) > Cože?

H* (jumping up) > What?

Odstavec / Paragraph 113
D* (směje se) > Sulla není člověk, slečno, Sulla je Robot.

D* (laughing) > Sulla is not human, Miss Glory. Sulla is Robot.

Odstavec / Paragraph 114
H* > Prosím za odpuštění -

H* > I meant no offense -

Odstavec / Paragraph 115
D* (položí ruku Sulle na rameno) > Sulla se nehněvá. Podívejte se, slečno Gloryová, jakou děláme pleť. Sáhněte jí na tvář.

D* (placing his hand on SULLA's shoulder) > Sulla's not offended. Take a look at the complexion we make, Miss Glory. Touch her face.

Odstavec / Paragraph 116
H* > Oh, ne, ne!

H* > Oh, no, no!

Odstavec / Paragraph 117
D* > Nepoznala byste, že je z jiné látky než my. Prosím, má i typické chmýří blondýnek. Jen oči jsou drobátko - Ale zato vlasy! Obraťte se, Sullo!

D* > You'd never guess she was made from a different substance than we are. She even has the characteristic soft hair of a blonde, if you please. Only the eyes are a trifle - But on the other hand, what hair! Turn around, Sulla!

Odstavec / Paragraph 118
H* > Přestaňte už!

H* > Please stop!

Odstavec / Paragraph 119
D* > Pohovořte s hostem, Sullo. Je to vzácná návštěva.

D* > Chat with our guest, Sulla. She is a distinguished visitor.

Odstavec / Paragraph 120
S* > Prosím, slečno, posadďte se. Obě usednou. Měla jste dobrou plavbu?

S* > Please, Miss, have a seat. (They both sit down.) Did you have a good crossing?

Odstavec / Paragraph 121
H* > Ano - za - zajisté.

H* > Yes - cer - certainly.

Odstavec / Paragraph 122
S* > Nevracejte se po Amélii, slečno Gloryová. Barometr silně klesá, na 705. Počkejte na Pensylvánii, to je velmi dobrá, velmi silná loď.

S* > Do not go back on the Amelia, Miss Glory. The barometer is falling sharply - to 27. 7. Wait for the Pennsylvania; it is a very good, very strong ship.

Odstavec / Paragraph 123
D* > Kolik?

D* > Speed?

Odstavec / Paragraph 124
S* > Dvacet uzlů za hodinu. Tonáž dvanáct tisíc.

S* > Twenty knots. Tonnage-twenty thousand.

Odstavec / Paragraph 125
D* (směje se) > Dost, Sullo, dost. Ukažte nám, jak umíte francouzsky.

D* (laughing) > Enough, Sulla, enough. Let's hear how well you speak French.

Odstavec / Paragraph 126
H* > Vy umíte francouzsky?

H* > You know French?

Odstavec / Paragraph 127
S* > Umím čtyři jazyky. Píši Dear Sir! Monsieur! Geehrter Herr! Ctěný pane!

S* > I know four languages. I can write, " Cteny pane! Monsieur! Geehrter Herr! Dear Sir! "

Odstavec / Paragraph 128
H* (vyskočí) > To je humbuk! Vy jste šarlatán! Sulla není Robot, Sulla je děvče jako já! Sullo, to je hanebné - proč hrajete takovou komedii?

H* (jumping up) > This is preposterous! You are a charlatan! Sulla's not a Robot, Sulla is a young woman just like me! Sulla, this is disgraceful - why do you go along with this farce?

Odstavec / Paragraph 129
S* > Já jsem Robot.

S* > I am a Robot.

Odstavec / Paragraph 130
H* > Ne, ne, vy lžete! Oh, Sullo, odpusťte, já vím - donutili vás, abyste jim dělala reklamu! Sullo, vy jste děvče jako já! že? Řekněte!

H* > No, no, you are lying! Oh, Sulla, forgive me, I understand - they've coerced you into acting as a living advertisernent for them! Sulla, you are a young woman like me, aren't you? Tell me you are!

Odstavec / Paragraph 131
D* > Lituji, slečno Gloryová. Sulla je Robot.

D* > I'm sorry to disappoint you, Miss Glory. Sulla is a Robot.

Odstavec / Paragraph 132
H* > Vy lžete!

H* > You'relying!

Odstavec / Paragraph 133
D* (vztyčí se) > Jakže? - (zazvoní.) Promiňte, slečno, pak vás musím přesvědčit.

(Vejde M*.)

D* (drawing himself up) > What?! - (He rings.) Excuse me, Miss Glory, but I must convince you. (Enter M* .)

Odstavec / Paragraph 134
D* > Marie, doveďte Sullu do pitevny, aby ji otevřeli. Rychle!

D* > Marius, take Sulla into the dissecting room so they can open her up. Quickly!

Odstavec / Paragraph 135
H* > Kam?

H* > Where?

Odstavec / Paragraph 136
D* > Do pitevny. Až ji rozříznou, půjdete se na ni podívat.

D* > The dissecting room. When they have cut her open you can go and take a look at her.

Odstavec / Paragraph 137
H* > Nepůjdu.

H* > I Won't go.

Odstavec / Paragraph 138
D* > Pardon, mluvila jste o lži.

D* > Excuse me, but you suggested I was lying.

Odstavec / Paragraph 139
H* > Vy ji chcete dát zabít?

H* > You want to have her killed?

Odstavec / Paragraph 140
D* > Stroje se nezabíjejí.

D* > Machines cannot be killed.

Odstavec / Paragraph 141
H* (obejme Sullu) > Nebojte se, Sullo, já vás nedám! Řekněte, drahoušku, jsou k vám všichni tak suroví? To si nesmíte dát líbit, slyšíte? Nesmíte, Sullo!

H* (embracing S*) > Don't be frightened, Sulla. I won't let them hurt you! Tell me, darling, is everyone so inhumane to you? You mustn't put up with that, do you hear? You mustn't, Sulla!

Odstavec / Paragraph 142
S* > Já jsem Robot.

S* > I am a Robot.

Odstavec / Paragraph 143
H* > To je jedno. Roboti jsou stejně dobří lidé jako my. Sullo, vy byste se nechala rozříznout?

H* > That makes no difference. Robots are just as good people as we are. Sulla, you'd let them cut you open?

Odstavec / Paragraph 144
S* > Ano.

S* > Yes.

Odstavec / Paragraph 145
H* > Oh, vy se nebojíte smrti?

H* > Oh, you are not afraid of death?

Odstavec / Paragraph 146
S* > Neznám, slečno Gloryová.

S* > I cannot answer that question, Miss Glory.

Odstavec / Paragraph 147
H* > Víte, co by se pak s vámi stalo?

H* > Do you know what would happen to you then?

Odstavec / Paragraph 148
S* > Ano, přestala bych se hýbat.

S* > Yes, I would stop moving.

Odstavec / Paragraph 149
H* > To je hrrozné!

H* > This is d-r-readful!

Odstavec / Paragraph 150
D* > Marie, řekněte slečně, co jste.

D* > Marius, tell Miss Glory what you are.

Odstavec / Paragraph 151
M* > Robot Marius.

M* > A Robot. Marius.

Odstavec / Paragraph 152
D* > Dal byste Sullu do pitevny?

D* > Would you put Sulla in the dissecting room?

Odstavec / Paragraph 153
M* > Ano.

M* > Yes.

Odstavec / Paragraph 154
D* > Litoval byste jí?

D* > Would you be sorry for her?

Odstavec / Paragraph 155
M* > Neznám.

M* > I cannot answer that question.

Odstavec / Paragraph 156
D* > Co by se s ní stalo?

D* > What would happen to her?

Odstavec / Paragraph 157
M* > Přestala by se hýbat. Dali by ji do stoupy.

M* > She would stop moving. She would be sent to the stamping-mill.

Odstavec / Paragraph 158
D* > To je smrt, Marie. Bojíte se smrti?

D* > That is death, Marius. Do you fear death?

Odstavec / Paragraph 159
M* > Ne.

M* > No.

Odstavec / Paragraph 160
D* > Tak vidíte, slečno Gloryová. Roboti nelpí na životě. Nemají totiž čím. Nemají požitků. Jsou méně než tráva.

D* > So you see, Miss Glory. Robots do not hold on to life. They can't. They have nothing to hold on with - no soul, no instinct. Grass has more will to live than they do.

Odstavec / Paragraph 161
H* > Oh, přestaňte! Pošlete je aspoň pryč!

H* > Oh, stop! At least send them out of the room!

Odstavec / Paragraph 162
D* > Marie, Sullo, můžete odejít.

(S* a M* odejdou.)

D* > Marius, Sulla, you may go. (S* and M* leave.)

Odstavec / Paragraph 163
H* > Jsou hrrozní! To je ohavné, co děláte!

H* > They are d-r-readful! What you are doing is abominable!

Odstavec / Paragraph 164
D* > Proč ohavné?

D* > Why abominable?

Odstavec / Paragraph 165
H* > Nevím. Proč - proč jste jí dali jméno Sulla?

H* > I don't know. Why - why did you name her Sulla?

Odstavec / Paragraph 166
D* > Nehezké jméno?

D* > You don't think it's a pretty name?

Odstavec / Paragraph 167
H* > Je to mužské jméno. Sulla byl římský vojevůdce.

H* > It's a man's name. Sulla was a Roman general.

Odstavec / Paragraph 168
D* > Oh, myslili jsme, že Marius a Sulla byli milenci.

D* > Oh, we thought that Marius and Sulla were lovers.

Odstavec / Paragraph 169
H* > Ne, Marius a Sulla byli vojevůdci a bojovali proti sobě roku - roku - Nevím už.

H* > No, Marius and Sulla were generals and fought against each other in the year - the year - I don't remember.

Odstavec / Paragraph 170
D* > Pojďte sem k oknu. Co vidíte?

D* > Come over to the window. What do you see?

Odstavec / Paragraph 171
H* > Zedníky.

H* > Bricklayers.

Odstavec / Paragraph 172
D* > To jsou Roboti. Všichni naši dělníci jsou Roboti. A tady dole, vidíte něco?

D* > Those are Robots. All of our laborers are Robots. And down below, can you see anything?

Odstavec / Paragraph 173
H* > Nějaká kancelář.

H* > Some sort of office.

Odstavec / Paragraph 174
D* > Účtárna. A v ní -

D* > The accounting office. And it's -

Odstavec / Paragraph 175
H* > - plno úředníků.

H* > - full of office workers.

Odstavec / Paragraph 176
D* > To jsou Roboti. Všichni naši úředníci jsou Roboti. Až uvidíte továrnu -

(Vtom spustí tovární píšťaly a siréna.)

D* > Robots. All of our office staff are Robots. When you see the factory - (At that moment the factory whistles and sirens sound.)

Odstavec / Paragraph 177
D* > Poledne. Roboti nevědí, kdy přestat v práci. Ve dvě hodiny vám ukážu díže.

D* > Noon. The Robots don't know when to stop working. At two o'clock I'll show you the kneading troughs.

Odstavec / Paragraph 178
H* > Jaké díže?

H* > What kneading troughs?

Odstavec / Paragraph 179
D* (suše) > Měsidla na těsto. V každém se míchá látka na tisíc Robotů najednou. Potom kádě na játra, mozky a tak dále. Pak uvidlte továrnu na kosti. Potom vám ukážu přádelnu.

D* (drily) > The mixing vats for the batter. In each one we mix enough batter for a thousand Robots at a time. Next come the vats for livers, brains, etcetera. Then you'll see the bone factory, and after that I'll show you the spinning mill.

Odstavec / Paragraph 180
H* > Jakou přádelnu?

H* > What spinning mill?

Odstavec / Paragraph 181
D* > Přádelnu nervů. Přádelnu žil. Přádelnu, kde běží najednou celé kilometry zažívacích rour. Pak je montovna, kde se to dává dohromady, víte, jako automobily. Každý dělník přidělává jen jednu součást, a zas to samočinně běží dál k druhému, třetímu, donekonečna. To je nejzajímavější podívaná. Pak přijde sušárna a skladiště, kde čerstvé výrobky pracují.

D* > The spinning mill for nerves. The spinning mill for veins. The spinning mill where miles and miles of digestive tract are made at once. Then there's the assembly plant where all of this is put together, you know, like automobiles. Each worker is responsible for affixing one part, and then it automatically moves on to a second worker, then to a third, and so on. It's a most fascinating spectacle. Next comes the drying kiln and the stock room where the brand new products are put to work.

Odstavec / Paragraph 182
H* > Proboha, hned musejí pracovat?

H* > Good heavens, they have to work immediately?

Odstavec / Paragraph 183
D* > Pardon. Pracují, jako pracuje nový nábytek. Zvykají si na existenci. Jaksi uvnitř srůstají či co. Mnoho v nich dokonce nově narůstá. Rozumíte, musíme nechat drobet místa pro přirozený vývoj. A zatím se výrobky apretuji.

D* > Sorry. They work the same way new furniture works. They get broken in. Somehow they heal up internally or something. Even a lot that's new grows up inside them. You understand, we must leave a bit of room for natural development. And in the meantime the products are refined.

Odstavec / Paragraph 184
H* > Co to je?

H* > How do you mean?

Odstavec / Paragraph 185
D* > Tolik co u lidí "škola". Učí se mluvit, psát a počítat. Mají totiž úžasnou paměť. Kdybyste jim přečtla dvacetisvazkový Naučný slovník, budou vám všechno opakovat po pořádku. Něco nového nikdy nevymyslí. Mohli by docela dobře učit na universitách. Pak se roztřídí a rozešlou. Denně patnáct tisíc kusů, nepočítajíc stálé procento vadných, které se hodí do stoupy ... a tak dále a tak dále.

D* > Well, it's the same as "school" for people. They learn to speak, write, and do arithmetic. They have a phenomenal memory. If one read them the Encyclopedia Britannica they could repeat everything back in order, but they never think up anything original. They'd make fine university professors. Next they are sorted by grade and distributed. Fifty-thousand head a day, not counting the inevitable percentage of defective ones that are thrown into the stamping-mill ... etcetera, etcetera.

Odstavec / Paragraph 186
H* > Zlobíte se na mne?

H* > Are you angry with me?

Odstavec / Paragraph 187
D* > Ale chraň bůh! Myslím jen, že ... že jsme mohli mluvit o jiných věcech. Je nás tu jen hrstka mezi stotisíci Roboty, a žádná žena. Mluvíme jen o výrobě, celý den, každý den - Jsme jako prokletí, slečno Gloryová.

D* > God forbid! I only thought that... that perhaps we could talk about other things. We are only a handful of people here amidst a hundred-thousand Robots, and there are no women. It's as though we're cursed, Miss Glory.

Odstavec / Paragraph 188
H* > Mně je tak líto, že jsem řekla, že - že - že lžete -

(Zaklepání.)

H* > I'm so sorry that I said that - that - that you were lying - (A knock at the door.)

Odstavec / Paragraph 189
D* > Vejděte, mládenci.

(Zleva vejdou inž. F*, DR. G*, DR. E*, stavitel A*.)

D* > Come in, boys. (The engineer F* , G* , E* , and the builder A* enter from the left.)

Odstavec / Paragraph 190
G* > Pardon, nerušíme?

G* > Excuse us, I hope we're not interrupting?

Odstavec / Paragraph 191
D* > Pojdte sem. Slečno Gloryová, to jsou Alquist, Fabry, Gall, Hallemeier. Dcera presidenta Gloryho.

D* > Come here, Miss Glory. Let me introduce Alquist, Fabry, Gall, and Hallemeier. The daughter of President Glory.

Odstavec / Paragraph 192
H* v rozpacích > Dobrý den.

H* (at a loss) > Hello.

Odstavec / Paragraph 193
F* > Neměli jsme potuchy -

F* > We had no idea -

Odstavec / Paragraph 194
G* > Nekonečně poctěni -

G* > We are deeply honored -

Odstavec / Paragraph 195
A* > Buďte vítána, slečno Gloryová.

(Zprava vrazí B*.)

A* > Welcome, Miss Glory. (B* rushes in from the right.)

Odstavec / Paragraph 196
B* > Haló, co tu máte?

B* > Hey, what have we here?

Odstavec / Paragraph 197
D* > Sem, Busmane. To je náš Busman, slečno. Dcera presidenta Gloryho.

D* > Here, Busman. This is our Busman, Miss. (To B* .) The daughter of President Glory.

Odstavec / Paragraph 198
H* > Těší mne.

H* > How do you do?

Odstavec / Paragraph 199
B* > Jemináčku, to je sláva! Slečno Gloryová, smíme kabelovat do novin, že jste ráčila zavítat -?

B* > Why this is splendid! Miss Glory, shall we wire the papers that you have done us the honor to pay a visit -?

Odstavec / Paragraph 200
H* > Ne, ne, prosím vás!

H* > No, no, I beg you!

Odstavec / Paragraph 201
D* > Prosím, slečno, posaďte se.

D* > Please, Miss Glory, have a seat.

Odstavec / Paragraph 202
F* > Prosím -

F* > Excuse us -

Odstavec / Paragraph 203
B* (přitahují lenošky) > Račte -

B* (drawing up easy chairs) > Please -

Odstavec / Paragraph 204
G* > Pardon -

G* > Pardon -

Odstavec / Paragraph 205
A* > Slečno Gloryová, jakou jste měla cestu?

A* > Miss Glory, how was your trip?

Odstavec / Paragraph 206
G* > Zdržíte se u nás déle?

G* > Will you be staying with us long?

Odstavec / Paragraph 207
F* > Co říkáte továrně, slečno Gloryová?

F* > What do you have to say about the factory, Miss Glory?

Odstavec / Paragraph 208
E* > Vy jste přijela na Amélii?

E* > Did you come on the Amelia?

Odstavec / Paragraph 209
D* > Ticho, nechte mluvit slečnu Gloryovou.

D* > Quiet, let Miss Glory speak.

Odstavec / Paragraph 210
H* (k Dominovi) > O čem mám s nimi mluvit?

H* (to D* ) > What should I speak with them about?

Odstavec / Paragraph 211
D* (s údivem) > O čem chcete.

D* (with astonishment) > Whatever you want.

Odstavec / Paragraph 212
H* > Mám ... smím mluvit docela otevřeně?

H* > Should I... may I speak quite openly?

Odstavec / Paragraph 213
D* > Ale ovšem.

D* > Of course.

Odstavec / Paragraph 214
H* (váhá, pak zoufale odhodlána) > Řekněte, není vám nikdy trapno, jak s vámi nakládají?

H* (hesitates, then is desperately determined) > Tell me, isn't the way they treat you here sometimes painful?

Odstavec / Paragraph 215
F* > Kdo, prosím?

F* > Who, may I ask?

Odstavec / Paragraph 216
H* > Všichni lidé.

(Všichni se na sebe zaraženě dívají.)

H* > All the people. (They all look at each other, puzzled.)

Odstavec / Paragraph 217
A* > S námi?

A* > Treat us?

Odstavec / Paragraph 218
G* > Proč myslíte?

G* > Why do you think that?

Odstavec / Paragraph 219
E* > U sta hromů!

E* > Thunderation!

Odstavec / Paragraph 220
B* > Ale bůh uchovej, slečno Gloryová!

B* > God forbid, Miss Glory!

Odstavec / Paragraph 221
H* > Což necítíte, že byste mohli existovat lépe?

H* > I'm sure you must feel that you could have a better existence?

Odstavec / Paragraph 222
G* > Přijde na to, slečno. Jak to myslíte?

G* > That depends, Miss Glory. How do you mean that?

Odstavec / Paragraph 223
H* > Myslím, že - (vybuchne) - že je to ohavné! že je to strašné! (Vstane.) Celá Evropa mluví o tom, co se tu s vámi děje! Proto sem jedu, abych to uviděla, a je to tisickrát horší, než si kdo myslí! Jak to můžete snášet?

H* > I mean that - (She explodes.) - that this is abominable! that this is awful! (She stands up.) All of Europe is talking about what's happening to you here! So I came here to see for myself, and it's a thousand times worse than anyone ever imagined! How can you bear it?

Odstavec / Paragraph 224
A* > Co snášet?

A* > Bear what?

Odstavec / Paragraph 225
H* > Své postavení. Proboha, vždyť jste lidé jako my, jako celá Evropa, jako celý svět! To je skandální, to je nedůstojné, jak žijete!

H* > Your position. For God's sake, you are people just like us, like all of Europe, like the whole world! The way you live is undignified, it's scandalous!

Odstavec / Paragraph 226
B* > Propána, slečno!

B* > Dear Lord, Miss!

Odstavec / Paragraph 227
F* > Ne, mládenci, má trochu pravdu. Žijeme tu jistě jako Indiáni.

F* > No, boys, she's right in a way. We really do live like savages here.

Odstavec / Paragraph 228
H* > Hůř než Indiáni! Smím, oh, smím vám říkat bratři?

H* > Worse than savages! May I, oh, may I call you brothers?

Odstavec / Paragraph 229
B* > Ale božíčku, pročpak ne?

B* > But good Lord, why not?

Odstavec / Paragraph 230
H* > Bratři, nepřijela jsem jako dcera presidentova. Přijela jsem za Ligu humanity. Bratři, Liga humanity má už přes dvě stě tisíc členů. Dvě stě tisíc lidí stojí za vámi a nabízí vám svou pomoc.

H* > Brothers, I have not come as the President's daughter. I have come on behalf of the League of Humanity. Brothers, the League of Humanity already has more than two-hundred thousand members. Two-hundred thousand people stand behind you and offer you their support.

Odstavec / Paragraph 231
B* > Dvě stě tisíc lidí, panečku, to už je slušné, to je docela krásné.

B* > Two-hundred thousand people! That's quite respectable, that's beautiful.

Odstavec / Paragraph 232
F* > Říkám vám vždycky, není nad starou Evropu. Vidíte, nezapomněla na nás. Nabízí nám pomoc.

F* > I'm always telling you there's nothing better than good old Europe. You see, they haven't forgotten about us. They're offering us help.

Odstavec / Paragraph 233
G* > Jakou pomoc? Divadlo?

G* > What kind of help? A theatre?

Odstavec / Paragraph 234
E* > Orchestr?

E* > A symphony orchestra?

Odstavec / Paragraph 235
H* > Víc než to.

H* > More than that.

Odstavec / Paragraph 236
A* > Vás samotnou?

A* > You yourself?

Odstavec / Paragraph 237
H* > Oh, což o mne! Zůstanu, pokud bude třeba.

H* > Oh, no doubt me. I'll stay as long as I am needed.

Odstavec / Paragraph 238
B* > Pane bože, to je radost!

B* > God in heaven, this is joy!

Odstavec / Paragraph 239
A* > Domine, půjdu připravit pro slečnu nejlepší pokoj.

A* > Domin, I'll go and get our best room ready for Miss Glory.

Odstavec / Paragraph 240
D* > Počkejte chvilku. Bojím se, že - že slečna Gloryová ještě nedomluvila.

D* > Wait a minute. I'm afraid that - that Miss Glory has not yet said everything she has to say.

Odstavec / Paragraph 241
H* > Ne, nedomluvila. Leda byste mi násilím zavřel ústa.

H* > No, I have not. Unless you plan to shut my mouth by force.

Odstavec / Paragraph 242
G* > Harry, opovažte se!

G* > Just you try it, Harry!

Odstavec / Paragraph 243
H* > Děkuji vám. Věděla jsem, že mne budete chránit.

H* > Thank you. I knew that you would stand up for me.

Odstavec / Paragraph 244
D* > Pardon, slečno Gloryová. Jste si tím jista, že mluvíte s Roboty?

D* > I'm sorry, Miss Glory. Do you think that you're talking to Robots?

Odstavec / Paragraph 245
H* (zarazí se) > S kým jiným?

H* (pauses) > Of course, what else?

Odstavec / Paragraph 246
D* > Je mi líto. Ti pánové jsou totiž lidé jako vy. Jako celá Evropa.

D* > I'm sorry. These gentlemen are people, just like you. Like all of Europe.

Odstavec / Paragraph 247
H* (k ostatním) > Vy nejste Roboti?

H* (to the others) > You're not Robots?

Odstavec / Paragraph 248
B* (řehtá se) > Bůh uchovej!

B* (guffawing) > God forbid!

Odstavec / Paragraph 249
E* > Fuj, Roboti!

E* > Bah, Robots!

Odstavec / Paragraph 250
G* (směje se) > Pěkně děkujem!

G* (laughing) > Thank you very much!

Odstavec / Paragraph 251
H* > Ale ... to není možno!

H* > But... this is impossible!

Odstavec / Paragraph 252
F* > Na mou čest, slečno, my nejsme Roboti.

F* > On my honor, Miss Glory, we are not Robots.

Odstavec / Paragraph 253
H* (k Dominovi) > Proč jste mi tedy říkal, že všichni vaši úředníci jsou Roboti?

H* (to D* ) > Then why did you tell me that all of your office staff are Robots?

Odstavec / Paragraph 254
D* > Ano, úředníci. Ale ředitelové ne. Dovolte, slečno Gloryová : inženýr Fabry, generální technický ředitel Rossumových Univerzálních Robotů. Doktor Gall, přednosta fyziologického a výzkumného oddělení. Doktor Hallemeier, přednosta ústavu pro psychologii a výchovu Robotů. Konzul Busman, generální komerční ředitel, a stavitel Alquist, šéf staveb Rossumových Univerzálních Robotů.

D* > Yes, the office staff. But not the directors. Miss Glory, allow me to introduce Fabry, general technical director of Rossum's Universal Robots, Doctor Gall, head of the physiological and research divisions, Doctor Hallemeier, head of the institute for Robot psychology and education, Busman, general marketing director and chief counsel, and our builder Alquist, chief of construction at Rossum's Universal Robots.

Odstavec / Paragraph 255
H* > Odpusťte, pánové, že - že - - Je to hrrozné, co jsem provedla?

H* > Forgive me, gentlemen, for - for - Is what I have done d-r-readful?

Odstavec / Paragraph 256
A* > Ale chraň bůh, slečno Gloryová. Prosím, sedněte.

A* > Good heavens, Miss Glory. Please, have a seat.

Odstavec / Paragraph 257
H* (usedne) > Jsem hloupé děvče. Teď - teď mne pošlete první lodí zpátky.

H* (sits down) > I'm a silly girl. Now - now you'll send me back by the first boat.

Odstavec / Paragraph 258
G* > Za nic na světě, slečno. Proč bychom vás posílali pryč?

G* > Not for anything in the world, Miss Glory. Why would we send you away?

Odstavec / Paragraph 259
H* > Protože už víte - protože - protože bych vám bouřila Roboty.

H* > Because now you know - because - because I came to incite the Robots.

Odstavec / Paragraph 260
D* > Drahá slečno Gloryová, tady už bylo na sta spasitelů a proroků. Každá loď některého přiveze. Misionáře, anarchisty, Armádu spásy, všechno možné. To je vám úžasné, co je na světě církví a bláznů.

D* > Dear Miss Glory, we've already had at least a hundred saviors and prophets here. Every boat brings another one. Missionaries, anarchists, the Salvation Army, everything imaginable. It would amaze you to know how many churches and lunatics there are in the world.

Odstavec / Paragraph 261
H* > A vy je necháte mluvit k Robotům?

H* > And you let them talk to the Robots?

Odstavec / Paragraph 262
D* > Proč ne? Doposud toho všichni nechali. Roboti si všechno pamatují, ale nic víc. Dokonce se ani nesmějí tomu, co lidé říkají. Skutečně, přímo k nevíře. Baví-li vás to, drahá slečno, dovedu vás do skladiště Robotů. Je jich tam asi tři sta tisíc.

D* > Why not? So far they've all given up. The Robots remember everything, but nothing more. They don't even laugh at what people say. Actually, it's hard to believe. If it would interest you, dear Miss Glory, I'll take you to the Robot warehouse. There are about three-hundred thousand of them there.

Odstavec / Paragraph 263
B* > Tři sta čtyřicet sedm tisíc.

B* > Three-hundred forty-seven thousand.

Odstavec / Paragraph 264
D* > Dobrá. Můžete k nim promluvit, co chcete. Můžete jim přečíst bibli, logaritmy nebo co je vám libo. Můžete jim dokonce kázat o lidských právech.

D* > Good. You can tell them whatever you want. You can read them the Bible, logarithms, or whatever you please. You can even preach to them about human rights.

Odstavec / Paragraph 265
H* > Oh, myslím, že ... kdyby se jim ukázalo trochu lásky -

H* > Oh, I thought that ... if someone were to show them a bit of love -

Odstavec / Paragraph 266
F* > Nemožno, slečno Gloryová. Nic není člověku cizejšího než Robot.

F* > Impossible, Miss Glory. Nothing is farther from being human than a Robot.

Odstavec / Paragraph 267
H* > Proč je tedy děláte?

H* > Why do you make them then?

Odstavec / Paragraph 268
B* > Hahaha, to je dobré! Proč se dělají Roboti!

B* > Hahaha, that's a good one! Why do we make Robots!

Odstavec / Paragraph 269
F* > Pro práci, slečno. Jeden Robot nahradí dva a půl dělníka. Lidský stroj, slečno Gloryová, byl náramně nedokonalý. Musel se jednou konečně odstranit.

F* > For work, Miss. One Robot can do the work of two-and-a-half human laborers. The human machine, Miss Glory, was hopelessly imperfect. It needed to be done away with once and for all.

Odstavec / Paragraph 270
B* > Byl příliš drahý.

B* > It was too costly.

Odstavec / Paragraph 271
F* > Byl málo výkonný. Moderní technice už nemohl stačit. A za druhé - za druhé - je to veliký pokrok, že... pardon.

F* > It was less than efficient. It couldn't keep up with modern technology. And in the second place it's great progress that... pardon.

Odstavec / Paragraph 272
H* > Co?

H* > What?

Odstavec / Paragraph 273
F* > Prosím za odpuštění. Je to veliký pokrok rodit strojem. Je to pohodlnější a rychlejší. Každé zrychlení je pokrok, slečno. Příroda neměla ponětí o moderním tempu práce. Celé dětství je technicky vzato holý nesmysl. Prostě ztracený čas. Neudržitelné mrhání časem, slečno Gloryová. A za třetí -

F* > Forgive me. It's great progress to give birth by machine. It's faster and more convenient. Any acceleration constitutes progress, Miss Glory. Nature had no understanding of the modern rate of work. From a technical standpoint the whole of childhood is pure nonsense. Simply wasted time. An untenable waste of time. And in the third place -

Odstavec / Paragraph 274
H* > Oh, přestaňte!

H* > Oh, stop!

Odstavec / Paragraph 275
F* > Prosím. Dovolte, co vlastně chce ta vaše Liga -- Liga - Liga humanity?

F* > I'm sorry. Let me ask you, what exactly does your League of - League of - League of Humanity want?

Odstavec / Paragraph 276
H* > Má zvláště - zvláště má chránit Roboty a - a zajistit jim - dobré zacházení.

H* > We want first and foremost to protect the Robots and - and - to guarantee them - good treatment.

Odstavec / Paragraph 277
F* > To není špatný cíl. Se stroji se má dobře zacházet. Na mou duši, to si chválim. Nemám rád poškozené věci. Prosím vás, slečno Gloryová, zapište nás všechny za přispívající, za řádné, za zakládající členy té vaší Ligy!

F* > That's not a bad goal. Machines should be treated well. Honestly, that makes me happy. I don't like damaged goods. Please, Miss Glory, enlist us all as contributing, dues-paying, founding members of your League!

Odstavec / Paragraph 278
H* > Ne, vy mi nerozumíte. My chceme - zvláště - my chceme Roboty osvobodit!

H* > No, you misunderstand me. We want - specifically - we want to free the Robots.

Odstavec / Paragraph 279
H* > Jak, prosím vás?

E* > How, may I ask?

Odstavec / Paragraph 280
H* > Má se s nimi jednat... jednat... jako s lidmi.

H* > They should be treated like... treated like... like people.

Odstavec / Paragraph 281
E* > Aha. Mají snad hlasovat? Nemají dokonce dostávat mzdu?

E* > Aha. Perhaps they should be allowed to vote, too? You won't go so far as to say that they should be paid?

Odstavec / Paragraph 282
H* > Ovšem, že mají!

H* > Of course they should.

Odstavec / Paragraph 283
E* > Koukejme. A co by s ní, prosím vás, dělali?

E* > Let's consider this. If they had money, what would they do with it?

Odstavec / Paragraph 284
H* > Koupili si... co potřebují... co by je těšilo.

H* > Buy themselves ... what they need ... whatever would make them happy.

Odstavec / Paragraph 285
E* > To je moc hezké, slečno ; jenomže Roboty nic netěší. Hrome, co si mají koupit? Můžete je krmit ananasy, slámou, čím chcete ; jim je to jedno, nemají vůbec chuti. Nemají na ničem zájmu, slečno Gloryová. U čerta, nikdo ještě neviděl, že by se Robot usmál.

E* > That's very nice, Miss, but nothing makes Robots happy. Thunder, what would they buy for themselves? You can feed them pineapples or straw or whatever you want - it's all the same to them. They have no sense of taste at all. They have no interest in anything, Miss Glory. By God, no one even seen a Robot smile.

Odstavec / Paragraph 286
H* > Proč ... proč ... proč je neuděláte šťastnější?

H* > Why... why... why don't you make them happier?

Odstavec / Paragraph 287
E* > To nejde, slečno Gloryová. Jsou to jen Roboti. Bez vlastní vůle. Bez vášní. Bez dějin. Bez duše.

E* > It's no use, Miss Glory. They're only Robots. They have no will of their own, no passion, no history, no soul.

Odstavec / Paragraph 288
H* > Bez lásky a vzdoru?

H* > No love or defiance either?

Odstavec / Paragraph 289
E* > To se rozumí. Roboti nemilují nic, ani sebe. A vzdor? Já nevím ; jen zřídka, jen časem -

E* > That goes without saying. Robots love nothing, not even themselves. And defiance? I don't know; only rarely, every now and again -

Odstavec / Paragraph 290
H* > Co?

H* > What?

Odstavec / Paragraph 291
E* > Nic vlastně. Někdy se jaksi pominou. Cosi jako padoucnice, víte? Říká se tomu křeč Robotů. Najednou některý praští vším, co má v ruce, stojí, skřípá zuby - a musí přijít do stoupy. Patrně porucha organismu.

E* > Nothing special. Occasionally they go crazy some - how. Something like epilepsy, you know? We call it Robotic Palsy. All of a sudden one of them goes and breaks whatever it has in its hand, stops working, gnashes its teeth - and we have to send it to the stamping-mill. Evidently a breakdown of the organism.

Odstavec / Paragraph 292
D* > Vada ve výrobě.

D* > A flaw in production.

Odstavec / Paragraph 293
H* > Ne, ne, to je duše!

H* > No, no, that's a soul!

Odstavec / Paragraph 294
F* > Myslíte, že duše začíná skřípáním zubů?

F* > You think a soul begins with a gnashing of teeth?

Odstavec / Paragraph 295
D* > To se odstraní, slečno Gloryová. Doktor Gall dělá zrovna nějaké pokusy -

D* > We'll soon put a stop to all of this, Miss Glory. Doctor Gall is doing some significant experiments -

Odstavec / Paragraph 296
G* > S tímhle ne, Domine ; ted dělám nervy na bolest.

G* > Not on that, Domin; right now I'm making pain-reactive nerves.

Odstavec / Paragraph 297
H* > Nervy na bolest?

H* > Pain-reactive nerves?

Odstavec / Paragraph 298
G* > Ano. Roboti skoro necítí tělesné bolesti. Víte, nebožtík mladý Rossum příliš omezil nervovou soustavu. To se neosvědčilo. Musíme zavést utrpení.

G* > Yes. Robots feel almost no physical pain. You see, the late young Rossum oversimplified the nervous system. That was no good. We must introduce suffering.

Odstavec / Paragraph 299
H* > Proč - proč - Nedáte-li jim duši, proč jim chcete dát bolest?

H* > Why - why - If you won't give them souls, why do you want to give them pain?

Odstavec / Paragraph 300
G* > Z průmyslových důvodů, slečno Gloryová. Robot se někdy poškodí sám, protože ho to nebolí; strčí ruku do stroje, ulomí si prst, rozbije si hlavu, to mu je jedno. Musíme jim dát bolest; to je automatická ochrana před úrazem.

G* > For industrial reasons, Miss Glory. The Robots sometimes damage themselves because nothing hurts them. They stick their hands into machines, break their fingers, smash their heads, it's all the same to them. We must give them pain; it's a built-in safeguard against damage.

Odstavec / Paragraph 301
H* > Budou šťastnější, když budou cítit bolest?

H* > Will they be happier when they can feel pain?

Odstavec / Paragraph 302
G* > Naopak ; ale budou technicky dokonalejší.

G* > On the contrary. But they will be technically more perfect.

Odstavec / Paragraph 303
H* > Proč jim nestvoříte duši?

H* > Why won't you make souls for them?

Odstavec / Paragraph 304
G* > To není v naší moci.

G* > That's not within our power.

Odstavec / Paragraph 305
F* > To není v našem zájmu.

F* > Nor in our interest.

Odstavec / Paragraph 306
B* > To by zdražilo výrobu. Propánička, krásná dámo, vždyť my to děláme tak lacino! Sto dvacet dolarů ošacený kus, a před patnácti lety stál deset tisic! Před pěti lety jsme pro ně kupovali šaty; dnes máme vlastní tkalcovny a ještě expedujeme látečky pětkrát laciněji než jiné továrny. Prosím vás, slečno Gloryová, co platíte metr plátna?

B* > That would raise the cost of production. Dear Lord, lovely lady, the beauty of our product is that it's so cheap! One- hundred-twenty dollars a head, complete with clothing, and fifteen years ago they cost ten-thousand. Five years ago we were still buying clothes for them. Today we have our own textile mill where we produce fabric five times more cheaply than other factories. Tell me, Miss Glory, what do you pay for a yard of cloth?

Odstavec / Paragraph 307
H* > Nevím - - skutečně - - - zapomněla jsem.

H* > I don't know - actually - I've forgotten.

Odstavec / Paragraph 308
B* > Můj ty Tondo, a pak chcete zakládat Ligu humanity! Stojí už jen třetinu, slečno; všechny ceny jsou dnes na třetině a ještě půjdou níž, níž, níž, až - takhle. He?

B* > Good Lord, and you want to found a League of Humanity! Ours costs only a third as much, Miss Glory; today all prices are only a third of what they were, and they're still falling, lower, lower, lower, lower - just like that. Well?

Odstavec / Paragraph 309
H* > Nerozumím.

H* > I don't understand.

Odstavec / Paragraph 310
B* > Jemináčku, slečno, to znamená, že práce klesla v ceně! Vždyť Robot i s krmením stojí za hodinu tři čtvrtě centíku! To je vám legrační, slečno : všechny továrny praskají jako žaludy nebo honem kupují Roboty, aby zlevnily výrobu.

B* > Lord, Miss Glory. What this means is that we've cut the cost of labor. Why even with fodder a Robot costs only three-quarters of a cent an hour. It's really funny, Miss, how factories all over are going belly-up unless they've bought Robots to cut production costs.

Odstavec / Paragraph 311
H* > Ano, vyhazují dělníky na dlažbu.

H* > Yes, and human workers are getting sacked.

Odstavec / Paragraph 312
B* > Haha, to se rozumí! Ale my, boží dobroto, my jsme zatím vrhli pět set tisíc tropických Robotů na argentinské pampy, aby pěstili pšenici. Budte tak dobrá, co stojí u vás libra chleba?

B* > Haha, that goes without saying. But in the meantime we've dropped five-hundred thousand tropical Robots on the Argentine pampas to tend the wheat. Tell me, please, what do you pay for a loaf of bread?

Odstavec / Paragraph 313
H* > Nemám ponětí.

H* > I have no idea.

Odstavec / Paragraph 314
B* > Tak vidíte ; teď stojí dva centíky v té vaší dobré, staré Evropě; ale to je náš chlebíček, rozumíte? Dva centíky libra chleba; a Liga humanity o tom nemá tušení! Haha, slečno Gloryová, vy nevíte, co to je příliš drahý krajíc. Pro kulturu a tak dále. Ale za pět let, no tak, vsaďte se!

B* > Well, you see, right now bread costs two cents a loaf in your good old Europe; that's the daily bread we can provide, do you understand? Two cents for a loaf of bread and your League of Humanity knows nothing about it! Haha, Miss Glory, what you don't know is that even that is too expensive per slice. For the sake of civilization, etcetera. What would you bet that in five years -

Odstavec / Paragraph 315
H* > Co?

H* > What?

Odstavec / Paragraph 316
B* > Že za pět let budou ceny všeho na žádná celá deset. Lidičky, za pět let se utopíme v pšenici a všem možném.

B* > That in five years everything will cost a tenth of what it costs even now. Folks, in five years we'll be drowning in wheat and everything else you could possibly want.

Odstavec / Paragraph 317
A* > Ano, a všichni dělníci světa budou bez práce.

A* > Yes, and all the laborers of the world will be out of work.

Odstavec / Paragraph 318
D* (vstane) > Budou, Alquiste. Budou, slečno Gloryová. Ale do desíti let nadělají Rossumovi Univerzální Roboti tolik pšenice, tolik látek, tolik všeho, že řekneme: věci už nemají ceny. Nyní ber každý, kolik potřebuješ. Není bídy. Ano, budou bez práce. Ale pak nebude už vůbec žádné práce. Všechno udělají živé stroje. Člověk bude dělat jen to, co miluje. Bude žít jen proto, aby se zdokonaloval.

D* (stands up) > Yes they will, Alquist. They will, Miss Glory. But within the next ten years Rossum's Universal Robots will produce so much wheat, so much cloth, so much everything that things will no longer have any value. Everyone will be able to take as much as he needs. There'll be no more poverty. Yes, people will be out of work, but by then there'll be no work left to be done. Everything will be done by living machines. People will do only what they enjoy. They will live only to perfect themselves.

Odstavec / Paragraph 319
H* (vstane) > Bude to tak?

H* (stands) > Will it really be so?

Odstavec / Paragraph 320
D* > Bude. Nemůže to být jinak. Předtím snad přijdou strašlivé věci, slečno Gloryová. Tomu se nedá prostě zabránit. Ale pak přestane služebnictví člověka člověku a otročení člověka hmotě. Nikdo už nebude platit za chléb životem a nenávistí. Ty už nejsi dělník, ty už nejsi písař; ty už nekopeš uhlí a ty nestojíš u ciziho stroje. Už nebudeš své duše utrácet v práci, kterou jsi proklínal!-

D* > It will. It can't be otherwise. But before that some awful things may happen, Miss Glory. That just can't be avoided. But then the subjugation of man by man and the slavery of man to matter will cease. Never again will anyone pay for his bread with hatred and his life. There'll be no more laborers, no more secretaries. No one will have to mine coal or slave over someone else's machines. No longer will man need to destroy his soul doing work that he hates.

Odstavec / Paragraph 321
A* > Domine, Domine! To, co říkáte, vypadá příliš jako ráj. Domine, bývalo něco dobrého v sloužení a něco velkého v pokoření. Ach, Harry, byla nevím jaká ctnost v práci a únavě.

A* > Domin, Domin! What you're saying sounds too much like paradise. Domin, there was something good in the act of serving, something great in humility. Oh, Harry, there was some kind of virtue in work and fatigue.

Odstavec / Paragraph 322
D* > Snad byla. Ale nemůžeme počítat s tím, co se ztratí, když předěláváme svět od Adama. Adame, Adame! už nebudeš jíst chléb svůj v potu tváře ; už nepoznáš hladu a žízně, únavy a ponížení ; vrátíš se do ráje, kde tě živila ruka Páně. Budeš svobodný a svrchovaný; nebudeš mít jiného úkolu, jiné práce, jiné starosti než zdokonalit sama sebe. Budeš pánem stvoření.

D* > There probably was. But we can hardly compensate for everything that's lost when we recreate the world from Adam. O Adam, Adam! no longer will you have to earn your bread by the sweat of your brow; you will return to Paradise where you were nourished by the hand of God. You will be free and supreme; you will have no other task, no other work, no other cares than to perfect your own being. You will be the master of creation.

Odstavec / Paragraph 323
B* > Amen.

B* > Amen.

Odstavec / Paragraph 324
F* > Staniž se.

F* > So be it.

Odstavec / Paragraph 325
H* > Zmátl jste mne. Jsem pošetilé děvče. Chtěla bych - chtěla bych tomu věřit.

H* > I'm thoroughly confused. I guess I'm just a silly girl. I'd like- I'd like to believe all this.

Odstavec / Paragraph 326
G* > Jste mladší než my, slečno Gloryová. Dočkáte se všeho.

G* > You're younger than we are, Miss Glory. You'll live to see it all.

Odstavec / Paragraph 327
E* > Tak jest. Já myslím, že by slečna Gloryová mohla s námi posnídat.

E* > Right. I think that Miss Glory might have lunch with us.

Odstavec / Paragraph 328
G* > Toť se rozumí! Domine, poproste za nás všechny.

G* > That goes without saying! Domin, why don't you offer the invitation on behalf of us all.

Odstavec / Paragraph 329
D* > Slečno Gloryová, prokažte nám tu čest.

D* > Miss Glory, do us this honor.

Odstavec / Paragraph 330
H* > Ale to přece - Jak bych mohla?

H* > But really - How could I?

Odstavec / Paragraph 331
F* > Za Ligu humanity, slečno.

F* > For the League of Humanity, Miss Glory.

Odstavec / Paragraph 332
B* > A na její počest.

B* > In its honor.

Odstavec / Paragraph 333
H* > Oh, v tom případě - snad -

H* > Well, in that case - perhaps -

Odstavec / Paragraph 334
F* > Tak sláva! Slečno Gloryová, promiňte na pět minut.

F* > Splendid! Miss Glory, excuse me for five minutes.

Odstavec / Paragraph 335
G* > Pardon.

G* > Pardon.

Odstavec / Paragraph 336
B* > Propána, musím kabelovat -

B* > Good Lord, I must wire -

Odstavec / Paragraph 337
E* > Hrome, a já jsem zapomněl -

(Všichni, krom D*, se hrnou ven.)

E* > Thunder, I forgot - (Everyone except D* rushes out.)

Odstavec / Paragraph 338
H* > Proč jdou všichni pryč?

H* > Why did they all leave?

Odstavec / Paragraph 339
D* > Vařit, slečno Gloryová.

D* > To cook, Miss Glory.

Odstavec / Paragraph 340
H* > Co vařit?

H* > Cook what?

Odstavec / Paragraph 341
D* > Snídani, slečno Gloryová. Nám vaří Roboti a - a - protože nemají žádné chuti, není to docela - Hallemeier totiž výborně roští. A Gall dovede jakousi omáčku, a Busman se vyzná v omeletě -

D* > Lunch, Miss Glory. The Robots cook for us, but - but - because they have no sense of taste it's not quite - Hallemeier makes outstanding roasts. Gall can whip up such a gravy, and Busman's a whiz at omelets.

Odstavec / Paragraph 342
H* > Proboha, to je hostina! A co dovede pan - stavitel -

H* > Goodness, what a feast! And what about Mr. - the builder - What does he do?

Odstavec / Paragraph 343
D* > Alquist? Nic. Jenom upraví stůl a - a Fabry sežene trochu ovoce. Velice skromná kuchyně, slečno Gloryová.

D* > Alquist? Nothing. He sets the table, and - and Fabry throws together a fruit salad. A very modest kitchen, Miss Glory.

Odstavec / Paragraph 344
H* > Chtěla jsem se vás zeptat -

H* > I wanted to ask you -

Odstavec / Paragraph 345
D* > Také bych se vás chtěl na něco zeptat. Postaví své hodinky na stůl. Pět minut času.

D* > There's something I would like to ask you too. (He places his watch on the table.) Five minutes.

Odstavec / Paragraph 346
H* > Nač zeptat?

H* > What is it?

Odstavec / Paragraph 347
D* > Pardon, vy jste se ptala dříve.

D* > Sorry, you first.

Odstavec / Paragraph 348
H* > Snad to je ode mne hloupé, ale - Proč vyrábíte ženské Roboty, když - když -

H* > This may sound silly, but - Why do you manufacture female Robots, when - when -

Odstavec / Paragraph 349
D* > - když u nich, hm, když pro ně pohlaví nemá významu?

D* > - when they, hm, when sex has no significance for them?

Odstavec / Paragraph 350
H* > Ano.

H* > Yes.

Odstavec / Paragraph 351
D* > Je jistá poptávka, víte? Služky, prodavačky, písařky - Lidé jsou na to zvyklí.

D* > There's a certain demand, you see? Waitresses, shopgirls, secretaries - It's what people are used to.

Odstavec / Paragraph 352
H* > A - a řekněte, jsou Roboti - a Robotky - navzájem - naprosto -

H* > Then - then tell me, are the male Robots - and the female Robots simply - simply -

Odstavec / Paragraph 353
D* > Naprosto lhostejní, drahá slečno. Není ani stopy po nějaké náklonnosti.

D* > Simply indifferent to each other, dear Miss Glory. They don't exhibit even traces of attraction.

Odstavec / Paragraph 354
H* > Oh, to je - hrrozné!

H* > Oh, that is - d-r-readful!

Odstavec / Paragraph 355
D* > Proč?

D* > Why?

Odstavec / Paragraph 356
H* > Je to - je to - tak nepřirozené! Člověk ani neví má-li si je proto ošklivět, nebo - jim závidět - nebo snad -

H* > It'so - it' so - so unnatural! I don't even know whether I should loathe them, or - envy them - or perhaps -

Odstavec / Paragraph 357
D* > - je litovat.

D* > - feel sorry for them.

Odstavec / Paragraph 358
H* > To nejspíš! - Ne, přestaňte! Nač jste se chtěl ptát?

H* > That most of all! - No, stop! You wanted to ask me something?

Odstavec / Paragraph 359
D* > Rád bych se zeptal, slečno Gloryová, nechcete-li si mne vzít.

D* > I would like to ask, Miss Glory, whether you would take me -

Odstavec / Paragraph 360
H* > Jak vzít?

H* > Take you where?

Odstavec / Paragraph 361
D* > Za muže.

D* > As your husband.

Odstavec / Paragraph 362
H* > Ne! Co vás to napadlo?

H* > Absolutely not! Whatever's gotten into you?

Odstavec / Paragraph 363
D* (dívá se na hodinky) > Ještě tři minuty. Nevezmete-li si mne, musíte si vzít některého z ostatních pěti.

D* (looks at his watch) > Three more minutes. If you won't have me you must at least marry one of the other five.

Odstavec / Paragraph 364
H* > Ale chraň bůh! Proč bych si ho brala?

H* > Oh, God forbid! Why would I marry one of them?

Odstavec / Paragraph 365
D* > Protože vás všichni po řadě požádají.

D* > Because they'll all ask you.

Odstavec / Paragraph 366
H* > Jak by se mohli opovážit?

H* > How could they dare?

Odstavec / Paragraph 367
D* > Lituji velice, slečno Gloryová. Zdá se, že se do vás zamilovali.

D* > I'm very sorry, Miss Glory. It appears that they've fallen in love with you.

Odstavec / Paragraph 368
H* > Prosím vás, ať to nedělají! Já - já hned odjedu.

H* > Please, don't let them do this! I - I will leave immediately.

Odstavec / Paragraph 369
D* > Heleno, snad jim neuděláte takový zármutek, že byste je odmítla?

D* > Helena, you don't have the heart to disappoint them by your refusal?

Odstavec / Paragraph 370
H* > Ale vždyť - vždyť si nemohu vzít všech šest!

H* > But - but I can't marry all six of you!

Odstavec / Paragraph 371
D* > Ne, ale aspoň jednoho. Nechcete-li mne, tedy Fabryho.

D* > No, but at least one. If you don't want me then take Fabry.

Odstavec / Paragraph 372
H* > Nechci.

H* > I don't want him.

Odstavec / Paragraph 373
D* > Doktora Galla.

D* > Doctor Gall then.

Odstavec / Paragraph 374
H* > Ne, ne, mlčte! Nechci žádného!

H* > No, no, be quiet! I don't want any of you!

Odstavec / Paragraph 375
D* > Ještě dvě minuty.

D* > Two more minutes.

Odstavec / Paragraph 376
H* > To je hrrozné! Vemte si nějakou Robotku.

H* > This is d-r-readful! Marry some female Robot.

Odstavec / Paragraph 377
D* > Není žena.

D* > A female Robot is not a woman.

Odstavec / Paragraph 378
H* > Oh, jen to vám schází! Myslím, že - že byste si vzal každou, která sem přijede.

H* > Oh, that's all you want! I think you - you'd marry any woman who came along.

Odstavec / Paragraph 379
D* > Bylo jich tu, Heleno.

D* > Others have been here, Helena.

Odstavec / Paragraph 380
H* > Mladé?

H* > Young ones?

Odstavec / Paragraph 381
D* > Mladé.

D* > Young ones.

Odstavec / Paragraph 382
H* > Proč jste si žádnou nevzal?

H* > Why didn't you marry any of them?

Odstavec / Paragraph 383
D* > Protože jsem neztratil hlavu. Až dnes. Hned jak jste sňala závoj.

D* > Because I've never lost my head. Until today. The moment you took off your veil.

Odstavec / Paragraph 384
H* > - - Já vím.

H* > - I know.

Odstavec / Paragraph 385
D* > Ještě jedna minuta.

D* > One more minute.

Odstavec / Paragraph 386
H* > Ale já nechci, proboha!

H* > But I don't want to, for God's sake!

Odstavec / Paragraph 387
D* (položí jí obě ruce na ramena) > Ještě jedna minuta. Budto mně řekněte do očí něco strašně zlého, a pak vás nechám. Nebo - nebo -

D* (places his hands on her shoulders) > One more minute. Either look me straight in the eyes and say something terribly evil and I'll leave you alone, or else - or else -

Odstavec / Paragraph 388
H* > Vy jste surovec!

H* > You're a brute!

Odstavec / Paragraph 389
D* > To nic není. Muž má být trochu surovec. To patří k věci.

D* > That's nothing. A man should be a bit of a brute. That's in the natural order of things .

Odstavec / Paragraph 390
H* > Vy jste blázen!

H* > You're a lunatic!

Odstavec / Paragraph 391
D* > Člověk má být trochu blázen, Heleno. To je na něm to nejlepší.

D* > People should be a little loony, Helena. That's the best thing about them.

Odstavec / Paragraph 392
H* > Vy jste - vy jste - ah bože!

H* > You're - you're - oh, God!

Odstavec / Paragraph 393
D* > Tak vidíte. Hotovo?

D* > There you have it. All right?

Odstavec / Paragraph 394
H* > Ne, ne! Prosím vás, pusťte! Vždyť mne rrrozmačkáte!

H* > No! Please, let go of me. You're c-r-r-rushing me!

Odstavec / Paragraph 395
D* > Poslední slovo, Heleno.

D* > Last chance, Helena.

Odstavec / Paragraph 396
H* (brání se) > Za nic na světě - Ale Harry!

(Zaklepání.)

H* (restraining herself) > Not for anything in the world - But Harry! (A knock at the door.)

Odstavec / Paragraph 397
D* (pustí ji) > Vejděte!

( Vejdou B*, G* a E* v kuchyňských zástěrách. F* s kytici a A* s ubrouskem podpaží. )

D* (lets go of her) > Come in! (Enter B* , G* and E* in chefs' aprons. F* is carrying flowers and A* a tablecloth under his arm.)

Odstavec / Paragraph 398
D* > Už jste to upekli?

D* > All set?

Odstavec / Paragraph 399
B* (slavnostně) > Ano.

B* (gaily) > Yes.

Odstavec / Paragraph 400
D* > My také.

Opona DĚJSTVÍ PRVNÍ Helenin salón. Vlevo tapetové dveře do hudebního salónu, vpravo dveře do Heleniny ložnice. Uprostřed okna k moři a přístavu. Toaletní zrcadlo s drobnůstkami, stůl, pohovka a křesla, komoda, psací stolek se stojací žárovkou, vpravo krb rovněž se stojacími žárovkami. Celý salón do drobností má moderní ráz.

( D*, F*, E* vcházejí zleva po špičkách a nesou plné náruče kytic a květináčů.)

D* > So are we. CURTAIN Act One H* 's drawing room. To the left a wallpapered door leads into the conservatory. To the right is a door leading into H* 's bedroom. In the center is a window looking out onto the sea and the docks. The room is furnished with a cosmetic mirror surrounded by toiletries and feminine trifles, a table, a sofa and armchair, a commode, and a small writing-table with a floor lamp next to it. To the right is a fireplace with a floor lamp on either side. The entire drawing room, down to the last detail, has a modern and purely feminine look. D* , FABRY, and E* enter from the left on tiptoe, carrying whole armfuls of flowers and flower pots.

Odstavec / Paragraph 401
F* > Kam to všechno dáme?

F* > Where should we put it all?

Odstavec / Paragraph 402
E* > Uf! (Složí své břímě a žehná velkým křížem dveře napravo.) Spi, spi! Kdo spí, neví aspoň o ničem.

E* > Oof! (He puts down his load and makes the sign of the cross in front of the door on the right.) Sleep, sleep! At least if she's sleeping she'll know nothing about it.

Odstavec / Paragraph 403
D* > Ona vůbec neví.

D* > She doesn't know a thing.

Odstavec / Paragraph 404
F* (dává kytice do váz) > Aspoň dnes aby to neprasklo -

F* (arranging flowers in vases) > I only hope that it doesn't break out today -

Odstavec / Paragraph 405
E* (rovná květiny) > U čerta, dejte s tím pokoj! Koukejte, Harry, tohle je krásná cyklamina, co? Nový druh, můj poslední - Cyclamen Helenae.

E* (arranging flowers) > For God's sake keep quiet about that! Look, Harry, this is beautiful cyclamen, don't you think? A new strain, my latest-Cyclamen helenae.

Odstavec / Paragraph 406
D* (vyhlíží z okna) > Žádná loď, žádná loď - Hoši, to už je zoufalé.

D* (looking out the window) > Not a single ship, not one - Boys, this is getting desperate.

Odstavec / Paragraph 407
E* > Ticho! Kdyby vás slyšela!

E* > Quiet! She might hear you!

Odstavec / Paragraph 408
D* > Nemá ani tušení. Zívá zimničně. Ještě že "Ultimus" včas připlul.

D* > She doesn't even suspect. (He clears his throat nervously.) Well, at least the Ultimus arrived in time.

Odstavec / Paragraph 409
F* (nechá květin) > Myslíte, že už dnes -?

F* (stops arranging the flowers) > You don't think today already -?

Odstavec / Paragraph 410
D* > Nevím. - jak krásné jsou květiny!

D* > I don't know. - What beautiful flowers!

Odstavec / Paragraph 411
E* (přiblíží se k němu) > To jsou nové primule, víte? A tohle je můj nový jasmín. Hrome, jsem na prahu ráje květin. Našel jsem báječné rychlení, člověče! Nádherné variety! Příští rok udělám v květinách zázraky!

E* (approaching him) > These are new primroses. And this here is my new jasmine. Thunder, I'm on the threshold of a floral paradise. I have found magical speed, man! Magnificent varieties! Next year I'll be working floral miracles!

Odstavec / Paragraph 412
D* (otočí se) > Cože, příští rok?

D* (turning around) > What, next year?

Odstavec / Paragraph 413
F* > Aspoň vědět, co je v Havru -

F* > I'd kill to know what's going on in Le Havre -

Odstavec / Paragraph 414
D* > Ticho!

D* > Quiet!

Odstavec / Paragraph 415
H* HLAS (zprava) > Náno!

H* 'S VOICE (from off right) > Nana!

Odstavec / Paragraph 416
D* > Pryč odtud! Všichni po špičkách odejdou tapetovými dveřmi.

( Hlavními dveřmi zleva vchází N*.)

D* > Let's get out of here! (They all leave on tiptoe through the wallpapered door.) (N* enters through the main door on the left.)

Odstavec / Paragraph 417
N* (uklízí) > Neřádi šeredný! Pohani! Bože mě netrestej, ale já bych je -

N* (cleaning) > Nasty beasts! Heathens! God forgive me, but I'd -

Odstavec / Paragraph 418
H* (pozpátku ve dveřích) > Náno, pojď mne zapnout!

H* (in the doorway with her back to the audience) > Nana, come here and button me.

Odstavec / Paragraph 419
N* > No hned, no hned. Zapíná Heleně šaty. Bože na nebi, to je zvěř!

N* > Right away, right away. (Buttoning H* 's dress.) God in heaven, what wild beasts!

Odstavec / Paragraph 420
H* > Roboti?

H* > What, the Robots?

Odstavec / Paragraph 421
N* > Fi, ani je menovat nechci.

N* > Bah, I don't even want to call them by name.

Odstavec / Paragraph 422
H* > Co se stalo?

H* > What happened?

Odstavec / Paragraph 423
N* > Zas to jednoho u nás chytlo. Začne třískat do soch a vobrazu, skřípá zubama, pěnu u huby - Načisto pominutej, brr. Dyť to je horší než zvíře.

N* > Another one of 'em took a fit here. Just starts smashing statues and pictures, gnashing its teeth, foaming at the mouth - No fear of God in 'em, brr. Why they're worse'n beasts!

Odstavec / Paragraph 424
H* > Kterého to chytlo?

H* > Which one had a fit?

Odstavec / Paragraph 425
N* > Toho - toho - jak to ani křesťanský meno nemá! Toho z knihovny.

N* > The one - the one - it doesn't even have a Christian name. The one from the library.

Odstavec / Paragraph 426
H* > Radia?

H* > Radius?

Odstavec / Paragraph 427
N* > Zrouna toho. Šmarjá Josef, já si to vošklivím! Ani pavouka si tak nevošklivím jako ty pohany.

N* > That's him. Jesusmaryandjoseph, I can't stand 'em! Even spiders don't spook me so much as these heathens.

Odstavec / Paragraph 428
H* > Ale Náno, že ti jich není líto!

H* > But Nana, how can you not feel sorry for them!

Odstavec / Paragraph 429
N* > Šak vy si je taky vošklivíte. Pročpak ste si mě přivezla sem? Pročpak žádnej z nich nesmí na vás ani šáhnout?

N* > But you can't stand 'em either, I 'spect. Why else would you have brought me out here? Why else wouldn't you let them even touch you?

Odstavec / Paragraph 430
H* > Neošklivím, na mou duši, Náno. je mi jich tak líto!

H* > Cross my heart, Nana, I don't hate them. I'm just very sorry for them!

Odstavec / Paragraph 431
N* > Vošklivíte. Každej člověk si je musí vošklivět. Dyť i ten pes si je voškliví, ani sousto masa vod nich nechce; stáhne vocas a vyje, dyž cejtí ty nelidy, fuj.

N* > You hate 'em. Every human being has to hate 'em. Why even that hound hates 'em, won't even take a scrap of meat from 'em. Just tucks its tail between its legs and howls when those unhumans are around, bah!

Odstavec / Paragraph 432
H* > Pes nemá rozum.

H* > A dog's got no sense.

Odstavec / Paragraph 433
N* > Je lepší než voni, Heleno. Von dobře ví, že je něco víc a že je vod Pánaboha. Dyť i ten kůň se plaší, dyž potká pohana. Dyť ani mladý to nemá, a i pes má mladý a každej má mladý -

N* > It's got more'n they do, Helena. It knows right well that it's better'n they are and that it comes from God. Even the horse shies away when it meets up with one of those heathens. Why they don't even bear young, and even a dog bears young, everything bears young -

Odstavec / Paragraph 434
H* > Prosím tě, Náno, zapínej!

H* > Please, Nana, button me!

Odstavec / Paragraph 435
N* > No hned. Já říkám, tom je proti Pánubohu, to je ďáblovo vňuknuti, dělat ty maškary mašinou. Rouhání je to proti Stvořiteli, zvedne ruku, je to urážka Pána, kterej nás stvořil k vobrazu Svýmu, Heleno. A vy ste zneuctili vobraz Boží. Za tohle přijde strašnej trest z nebe, to si pamatujte, strašnej trest!

N* > Yeah, yeah. I'm telling you, churning out these machine- made dummies is against the will of God. It's the Devil's own doing. Such blasphemy is against the will of the Creator, (she raises her hand) it's an insult to the Lord who created us in His image, Helena. Even you've dishonored the image of God. Heaven'll send down a terrible punishment - remember that - a terrible punishment!

Odstavec / Paragraph 436
H* > Co to tu voní?

H* > What smells so nice in here?

Odstavec / Paragraph 437
N* > Kytky. Pán je sem dal.

N* > Flowers. The master brought them.

Odstavec / Paragraph 438
H* > Ne, ty jsou krásné! Náno, podívej se! Co je dnes!

H* > Aren't they beautiful! Nana, come look! What's the occasion?

Odstavec / Paragraph 439
N* > Nevím. Ale měl by bejt konec světa. ( Zalepání.)

N* > Don't know. But it could be the end of the world. (A knock at the door.)

Odstavec / Paragraph 440
H* > Harry?

( Vejde D*.)

H* > Harry? (Enter D* .)

Odstavec / Paragraph 441
H* > Harry, co je dnes?

H* > Harry, what is today?

Odstavec / Paragraph 442
D* > Hádej!

D* > Guess!

Odstavec / Paragraph 443
H* > Můj svátek? Ne! Narozeniny?

H* > My birthday? No! Some holiday?

Odstavec / Paragraph 444
D* > Něco lepšího.

D* > Better than that.

Odstavec / Paragraph 445
H* > Já nevím - Řekni honem!

H* > I can't guess - tell me now!

Odstavec / Paragraph 446
D* > Dnes je tomu deset let, co jsi sem přijela.

D* > It was exactly ten years ago that you came here.

Odstavec / Paragraph 447
H* > Už deset let? Právě dnes? - Náno, prosím tě -

H* > Ten years already? This very day? - Nana, please -

Odstavec / Paragraph 448
N* > Dyť už du! (Odejde vpravo.)

N* > I'm going already! (She exits right.)

Odstavec / Paragraph 449
H* (líbá Domina) > Žes na to pamatoval!

H* (kisses D* ) > Imagine your remembering that!

Odstavec / Paragraph 450
D* > Stydím se, Heleno. Nepamatoval.

D* > Helena, I'm ashamed of myself. I didn't remember.

Odstavec / Paragraph 451
H* > Ale vždyť - -

H* > But then why -

Odstavec / Paragraph 452
D* > To oni pamatovali.

D* > They remembered.

Odstavec / Paragraph 453
H* > Kdo?

H* > Who?

Odstavec / Paragraph 454
D* > Busman, Hallemeier, všichni. Sáhni tady do kapsy, nechceš?

D* > Busman, Hallemeier, all of them. Reach into my pocket.

Odstavec / Paragraph 455
H* (sáhne mu do kapsy) > Co je tu? (Vyndá pouzdro a otevře.) Perly! Celý náhrdelník! Harry, to je pro mne?

H* (reaches into his pocket) > What is this? (She pulls out a small box and opens it.) Pearls! A whole necklace! Harry, is this for me?

Odstavec / Paragraph 456
D* > Od Busmana, děvče.

D* > From Busman, little girl.

Odstavec / Paragraph 457
H* > Ale - to nemůžeme přijmout, viď?

H* > But - we can't accept this, can we?

Odstavec / Paragraph 458
D* > Můžeme. Sáhni do druhé kapsy.

D* > We can. Reach into my other pocket.

Odstavec / Paragraph 459
H* > Ukaž! (Vytáhne mu z kapsy revolver.) Co je tohle?

H* > Let me see! (She pulls a revolver out of his pocket.) What is this?

Odstavec / Paragraph 460
D* > Pardon. (Vezme jí revolver z ruky a schová.) To není to. Sáhni.

D* > Sorry. (He takes the revolver from her hand and conceals it.) That's not it. Try again.

Odstavec / Paragraph 461
H* > Oh, Harry - Proč nosíš s sebou revolver?

H* > Oh, Harry - Why are you carrying a gun?

Odstavec / Paragraph 462
D* > Jen tak, připletl se mi.

D* > Just because. It just got there somehow.

Odstavec / Paragraph 463
H* > Tos nikdy nenosil!

H* > You never used to carry it!

Odstavec / Paragraph 464
D* > Ne, máš pravdu. Tak, tady je kapsa.

D* > No, you're right. Here, in this pocket.

Odstavec / Paragraph 465
H* (sáhne) > Krabička! (Otevře ji.) Kamea! Vždyť je to - Harry, to je řecká kamea!

H* (reaching into his pocket) > A little box! (She opens it.) A cameo! Why it's - Harry, this is a Greek cameo!

Odstavec / Paragraph 466
D* > Patrně. Fabry to aspoň tvrdí.

D* > Evidently. At least Fabry claims that it is.

Odstavec / Paragraph 467
H* > Fabry? To mně dává Fabry?

H* > Fabry? This is from Fabry?

Odstavec / Paragraph 468
D* > Ovšem. (Otevře dveře vlevo.) A koukejme! Heleno, pojď se podívat!

D* > Of course. (He opens the door on the left.) And let's see. Helena, come here and take a look!

Odstavec / Paragraph 469
H* (ve dveřích) > Bože, to je krásné! (Běží dál.) Já se zblázním radostí! To je od tebe?

H* (in the doorway) > Oh God, that's beautiful! (She runs farther.) I think I'll go mad with joy! Is that from you?

Odstavec / Paragraph 470
D* (stojí ve dveřích) > Ne, od Alquista. A tamhle -

D* (standing in the doorway) > No, from Alquist. And over there -

Odstavec / Paragraph 471
H* > Od Galla! (Objeví se ve dveřích.) Oh, Harry, já se až stydím, že jsem tak šťastná.

H* > From Gall! (She appears in the doorway.) Oh, Harry, I'm ashamed to be so happy!

Odstavec / Paragraph 472
D* > Pojď sem. Tohle ti přinesl Hallemeier.

D* > Come here. Hallemeier brought you this.

Odstavec / Paragraph 473
H* > Ty krásné květiny?

H* > These beautiful flowers?

Odstavec / Paragraph 474
D* > Tohle. To je nový druh, Cyclamen Helenae. Tobě na počest ji vypěstoval. Je krásná jako ty.

D* > This one. It's a new strain-Cyclamen helenae. He grew it in your honor. It's as beautiful as you are.

Odstavec / Paragraph 475
H* > Harry, proč - proč všichni -

H* > Harry, why - why did they all -

Odstavec / Paragraph 476
D* > Mají tě velice rádi. A já jsem ti, hm. Bojím se, že můj dárek je trochu - Podívej se oknem.

D* > They like you very much. And I - hm. I'm afraid my present is a bit - Look out the window.

Odstavec / Paragraph 477
H* > Kam?

H* > Where?

Odstavec / Paragraph 478
D* > Do přístavu.

D* > At the dock.

Odstavec / Paragraph 479
H* > Je tam ... nějaká ... nová loď!

H* > There's ... some sort of ... new boat!

Odstavec / Paragraph 480
D* > To je tvá loď.

D* > That's your boat.

Odstavec / Paragraph 481
H* > Má? Harry, to je dělová loď!

H* > Mine? Harry, it's a gunboat!

Odstavec / Paragraph 482
D* > Dělová? Ale co tě napadá! To je jen trochu větší, solidní loď, víš?

D* > A gunboat? What's gotten into you! It's just a bit bigger and more solid, see?

Odstavec / Paragraph 483
H* > Ano, ale s děly!

H* > Yes, but it has cannons.

Odstavec / Paragraph 484
D* > Ovšem, s několika děly - Budeš jezdit jako královna, Heleno.

D* > Of course it has a few cannons - You will travel like a queen, Helena.

Odstavec / Paragraph 485
H* > Co to znamená? Děje se něco?

H* > What does this mean? Is something happening?

Odstavec / Paragraph 486
D* > Bůh uchovej! Prosím tě, zkus ty perly! (Usedne.)

D* > God forbid! Please, try on those pearls! (He sits down.)

Odstavec / Paragraph 487
H* > Harry, přišly nějaké špatné zprávy?

H* > Harry, have we had some kind of bad news?

Odstavec / Paragraph 488
D* > Naopak, už týden vůbec nepřišla pošta.

D* > On the contrary. We've had no mail at all for a week.

Odstavec / Paragraph 489
H* > Ani depeše?

H* > Not even dispatches?

Odstavec / Paragraph 490
D* > Ani depeše.

D* > Not even dispatches.

Odstavec / Paragraph 491
H* > Co to znamená?

H* > What does this mean?

Odstavec / Paragraph 492
D* > Nic. Pro nás prázdniny. Skvostný čas. Každý z nás sedí v kanceláři, nohy na stole, a podřimuje - Žádná pošta, žádné telegramy - Protahuje se. Sss-slavný den!

D* > Nothing. For us it means a vacation. Precious time. Every one of us sits in his office, feet up on the desk, and naps. - No mail, no telegrams - (He stretches.) A splen-n-did day!

Odstavec / Paragraph 493
H* (usedá k němu) > Dnes zůstaneš u mne, viď? Řekni!

H* (sits down next to him) > You'll stay with me today, won't you? Say you will!

Odstavec / Paragraph 494
D* > Rozhodně. Možná, že ano. Totiž uvidíme. Vezme ji za ruku. Tak dnes je tomu deset let, pamatuješ se? - Slečno Gloryová, jaká čest pro nás, že jste přijela.

D* > Absolutely. It's possible. That is to say, we'll see. (He takes her hand.) So it was ten years ago today, remember? - Miss Glory, what an honor it is for us that you have come.

Odstavec / Paragraph 495
H* > Oh, pane centrální řediteli, mne tak zajímá váš závod!

H* > Oh, Mr. Central Director, your establishment is of great interest to me!

Odstavec / Paragraph 496
D* > Pardon, slečno Gloryová, je sice přísně zakázáno - výroba umělých lidí je tajná -

D* > I'm sorry, Miss Glory, but that is strictly forbidden the production of artificial people is a secret -

Odstavec / Paragraph 497
H* > Ale když poprosí mladá, trochu hezká dívka -

H* > But if a young, rather pretty girl were to ask -

Odstavec / Paragraph 498
D* > Ale zajisté, slečno Gluryová, před vámi nemáme tajností.

D* > But certainly, Miss Glory, we have no secrets where you're concerned.

Odstavec / Paragraph 499
H* (najednou vážně) > Jistě ne, Harry?

H* (suddenly serious) > Really not, Harry?

Odstavec / Paragraph 500
D* > Ne.

D* > Really not.

Odstavec / Paragraph 501
H* (v předešlém tónu) > Ale já vás varuju, pane; ta mladá dívka má hrrozné úmysly.

H* (in her former tone) > But I'm warning you, sir; that young girl has terrible intentions.

Odstavec / Paragraph 502
D* > Proboha, slečno Gloryová, jaképak! Snad se nechcete zase vdát?

D* > But for God's sake, what, Miss Glory! Perhaps you don't want to get married again?

Odstavec / Paragraph 503
H* > Ne, ne, chraň bůh! To ji ani ve snu nenapadlo! Ale přijela s plánem podnítit rrevoltu vašich ohavných Robotů!

H* > No, no, God forbid! That never occurred to her in her wildest dreams! She came with plans to instigate a r-revolt among your abominable Robots.

Odstavec / Paragraph 504
D* (vyskočí) > Revoltu Robotů!

D* (jumps up) > A revolt among the Robots!

Odstavec / Paragraph 505
H* (vstane) > Harry, co je ti?

H* (stands) > Harry, what's the matter with you?

Odstavec / Paragraph 506
D* > Haha, slečno Gloryová, to se vám povedlo! Revoltu Robotů! Spíš byste vzbouřila vřetena nebo cvočky než naše Roboty! (Usedne.) Víš, Heleno, byla jsi skvostné děvče; zbláznila jsi nás všechny.

D* > Haha, Miss Glory, good luck to you! A revolt among the Robots! You'd have better luck instigating a revolt among nuts and bolts than among our Robots! (He sits down.) You know, Helena, you were a precious girl. We all went mad for you.

Odstavec / Paragraph 507
H* (sedá si k němu) > Oh, tehdy jste mně všichni tolik imponovali! Připadala jsem si jako holčička, která zabloudila mezi - mezi -

H* (sits next to him) > Oh, and you all impressed me so much! I felt like a little girl who had gotten lost among - among -

Odstavec / Paragraph 508
D* > Mezi co, Heleno?

D* > Among what, Helena?

Odstavec / Paragraph 509
H* > Mezi ohrromné stromy. Byli jste tak jisti sebou, tak mocní! A vidíš, Harry, za těch deset let mě nikdy nepřešla ta - - - ta úzkost či co, a vy jste nikdy nezapochybovali - Ani když se všechno hatilo.

H* > Among enor-r-mous trees. You were all so sure of your - selves, so powerful. And you see, Harry, in these ten years this - this anxiety or whatever has never gone away, yet you never had any doubts - not even when everything backfired.

Odstavec / Paragraph 510
D* > Co se hatilo?

D* > What backfired?

Odstavec / Paragraph 511
H* > Vaše plány, Harry. Když se třeba dělníci bouřili proti Robotům a rozbíjeli je, a když lidé dali Robotům zbraně proti těm povstáním a Roboti pobili tolik lidí - A když pak vlády udělaly z Robotů vojáky a bylo tolik válek, a to všechno, víš?

H* > Your plans, Harry. When workers rose up against the Robots and destroyed them, and when people gave the Robots weapons to defend themselves and the Robots killed so many people - And when governments began using Robots as soldiers and there were so many wars and everything, remember?

Odstavec / Paragraph 512
D* (vstane a přechází) > To jsme předvídali, Heleno. Rozumíš, to je přechod - do nových poměrů.

D* (stands up and paces) > We predicted that, Helena. You see, this is the transition to a new system.

Odstavec / Paragraph 513
H* > Celý svět se vám klaněl - Vstane. Oh, Harry!

H* > The whole world revered you - (She stands up.) Oh, Harry!

Odstavec / Paragraph 514
D* > Co chceš?

D* > What is it?

Odstavec / Paragraph 515
H* (zastaví ho) > Zavři továrnu a odjeďme! My všichni!

H* (stopping him) > Close down the factory and let's leave here! All of us!

Odstavec / Paragraph 516
D* > Prosím tě, jak to souvisí?

D* > Goodness! Where did that come from?

Odstavec / Paragraph 517
H* > Nevím. Řekni, odjedeme? Já mám takovou hrůzu z něčeho!

H* > I don't know. Tell me, can we go? I feel so frightened for some reason!

Odstavec / Paragraph 518
D* (chopí ji za ruce) > Z čeho, Heleno?

D* (grasping her hand) > Why, Helena?

Odstavec / Paragraph 519
H* > Oh, já nevím! Jako by na nás a na všechno něco padalo - neodvratně - Prosím tě, udělej to! Vezmi nás všechny odtud! Najdeme na světě místo, kde nikdo není Alquist nám postaví dům, všichni se ožení a budou mít děti, a pak -

H* > Oh, I don't know! It's as though something were happening to us and to everything here - something irreversible - Please, let's leave! Take us all away from here! We'll find some uninhabited place in the world, Alquist will build us a house, they'll all get married and have children, and then -

Odstavec / Paragraph 520
D* > Co pak?

D* > What then?

Odstavec / Paragraph 521
H* > Pak budeme žít od začátku, Harry.

(Zazvoní telefon.)

H* > We'll start life over from the beginning, Harry. (The telephone rings.)

Odstavec / Paragraph 522
D* (vytrhne se Heleně) > Promiň. Vezme sluchátko. Haló - ano. - - Cože? - Aha. Už běžím. Pověsí sluchátko. Fabry mne volá.

D* (drawing away from H* ) > Excuse me. (He picks up the receiver.) Hello - yes - What? - Aha. I'm on my way. (He hangs up the receiver.) Fabry wants me.

Odstavec / Paragraph 523
H* (spíná ruce) > Řekni -

H* (wringing her hands) > Tell me -

Odstavec / Paragraph 524
D* > Ano, až přijdu. Sbohem, Heleno. (Běží kvapem nalevo.) Nechoď ven!

D* > I will, when I come back. Goodbye, Helena. (He runs hurriedly left.) Don't go outside!

Odstavec / Paragraph 525
H* (sama) > Ó bože, co se děje? Náno! Náno, honem!

H* (alone) > Oh God, what's happening? Nana, Nana, come quickly!

Odstavec / Paragraph 526
N* (vyjde zprana) > No, co zas?

N* (enters from the right) > Well, what now?

Odstavec / Paragraph 527
H* > Náno, najdi poslední noviny! Rychle! V pánově ložnici!

H* > Nana, find the latest newspaper! Quickly! In Mr. Domin's bedroom!

Odstavec / Paragraph 528
N* > No hned. (Odejde vlevo.)

N* > Right away.

Odstavec / Paragraph 529
H* > Co se jen, proboha, děje? Nic, nic mně neřekne! Dívá se triedrem k přístavu. Je to válečná loď! Bože, proč válečná? Něco na ni nakládají - a v takovém spěchu! Co se přihodilo? Je na ní jméno - "Ul-ti-mus". Co je to Ultimus?

H* > What is happening, for God's sake? He won't tell me anything, not a thing! (She looks out at the docks through binoculars.) That is a gunboat! God, why a gunboat? They're loading something onto it - and in such a hurry! What has happened? There's a name on it - the Ul-ti-mus. What does that mean - "Ultimus"?

Odstavec / Paragraph 530
N* (vrací se s novinami) > Po zemi je nechá válet! Takhle je rozmačkat!

N* (rerurning with a newspaper) > Strewn all over the floor, they were. See how crumpled they are!

Odstavec / Paragraph 531
H* (rozevře rychle noviny) > Staré, už týden staré! Nic, nic v nich! Pustí noviny. (N* zdvihne je, vyndá z kapsy v zástěře rohové brejle, posadí se a čte.)

H* (quickly opening the paper) > It's old, already a week old! There's nothing, nothing in it! (She drops the paper. N* picks it up, pulls a pair of square-rimrned spectacles out of her apron pocket, sits down and reads.)

Odstavec / Paragraph 532
H* > Něco se děje, Náno! Mně je tak úzko! Jako by všechno bylo mrtvé, i vzduch -

H* > Something is happening, Nana! I feel so uneasy! It's as though everything were dead, even the air -

Odstavec / Paragraph 533
N* (slabikuje) > "Vál-ka na Bal-ká-ně." Ach Jezus, zase trest boží! Šak ta vojna přijde taky sem! Je to daleko vodtud?

N* (sounding out the words syllable by syllable) > "Figh-ting in the Bal-kans." Lord Jesus, another of God's punishments! But that war'll get here too! Is it far from here?

Odstavec / Paragraph 534
H* > Daleko. Oh, nečti to! Je to pořád stejné, pořád ty války -

H* > Very far. Oh, don't read that! It's always the same thing, one war after another -

Odstavec / Paragraph 535
N* > Jakpak by nebyly! Copak neprodáváte pořád tisíce tisícu těch pohanu za vojáky? - Oh, Kriste Pane, to je dopuštěni!

N* > What else d'ya expect?! Why do you go on selling thousands upon thousands of those heathens as soldiers? - Oh, Lord Christ, this is a calamity!

Odstavec / Paragraph 536
H* > Ne, nečti! Nechci nic vědět!

H* > No, stop reading! I don't want to know anything!

Odstavec / Paragraph 537
N* (slabikuje) > "Ro-bot-ští vojáci ni-ko-ho ne-še-tří v do- by-tém ú-ze-mí. Vy-vraž - Vyvraždili přes sedum set tisíc ob-čan-ských lidí -" Lidí, Heleno!

N* (sounding out the words as before) > "Ro-bot sol-diers are spar-ing no one in the oc-cu-pied ter-ri-to-ry. They have ass- ass-assassinated more than seven-hun-dred thou-sand ci-vi-li- an people-" People, Helena!

Odstavec / Paragraph 538
H* > To není možno! Ukaž - (Nakloní se k novinám, čte): "Vyvraždili přes sedm set tisíc lidí patrně na rozkaz velitele. Tento čin, příčící se - " Tak vidíš, Náno, to jim poručili lidé!

H* > That's impossible! Let me see- (She bends over the newspaper and reads.) "They have assassinated more than seven-hundred thousand people apparently on the order of their commander. This deed, running counter to - " So you see, Nana, people ordered them to do it!

Odstavec / Paragraph 539
N* > Tudle je něco nejtlustějc vytištěnýho. "Po-sled-ní zprá-vy. V Ha-vru se u-sta-vi-la prv-ní or-or-ga-ni-zace Robotů." - To nic není. Tomu nerozumím. A tudle Pane Bože, zas nějaká vražda! Pro Krista Pána!

N* > There's something here in big print. "La-test News : In Le Hav-re the first u-u-ni-on of Ro-bots has been in-sti-tu-ted. " - That's nothing. I don't understand it. And here, Lord God, still more murder! For the sake of our Lord Christ!

Odstavec / Paragraph 540
H* > Jdi, Náno, odnes ty noviny!

H* > Go, Nana, take the paper away!

Odstavec / Paragraph 541
N* > Počkat, tadyhle je něco velkýho. "Po-pu-la-ce." Co to je?

N* > Wait, there's something else in big print here. "Na-tal-i-ty. " What's that?

Odstavec / Paragraph 542
H* > Ukaž, to já vždycky čtu. (Vezme noviny.) Ne, jen si považ! (Čte): "Za poslední týden nebylo opět hlášeno ani jediné narození." (Pustí noviny.)

H* > Show me, I'm constantly reading that. (She takes the newspaper.) " No, just think! (She reads.) "Once again, in the last week there has not been a single birth reported." (She drops the paper.)

Odstavec / Paragraph 543
N* > Co to má bejt?

N* > What's that supposed to mean?

Odstavec / Paragraph 544
H* > Náno, lidé se přestávají rodit.

H* > Nana, people have stopped being born.

Odstavec / Paragraph 545
N* (skládá brýle) > Tak to je konec. To je s náma konec.

N* (taking off her spectacles) > So this is the end. We're done for.

Odstavec / Paragraph 546
H* > Prosím tě, nemluv tak!

H* > Please, don't talk that way!

Odstavec / Paragraph 547
N* > Už se lidi neroděj. To je trest, to je trest! Hospodin poranil ženský neplodností.

N* > People are no longer being born. This is it, this is the punishment! The Lord has made women infertile.

Odstavec / Paragraph 548
H* (vyskočí) > Náno!

H* (jumps up) > Nana!

Odstavec / Paragraph 549
N* (vstává) > To je konec světa. Z dábelský pejchy ste se vopovážili tvořit jako Pámbu. Bezbožnost je to a rouhání, jako bohové chcete bejt. A jako Bůh vyhnal člověka z ráje, tak ho vyžene ze světa celýho!

N* (standing) > It's the end of the world. Out of Satanic pride you dared take upon yourselves the task of Divine creation. It's impiety and blasphemy to want to be like God. And as God drove man out of paradise, so He'll drive him from the earth itself!

Odstavec / Paragraph 550
H* > Mlč, Náno, prrosím tě! Udělala jsem ti něco? Udělala jsem něco tomu tvému zlému Pánubohu?

H* > Please, Nana, be quiet. What have I done to you? What have I done to your evil God?

Odstavec / Paragraph 551
N* (s velikým gestem) > Nerouhat se! - Von dobře ví, proč vám nedal dítě! (Odejde vlevo.)

N* (with a sweeping gesture) > Don't blaspheme! - He knows very well why He didn't give you a child! (She exits left.)

Odstavec / Paragraph 552
H* (u okna) > Proč mně nedal - Bože můj, copak já za to mohu? - - (Otvírá okno a volá): Alquiste, haló, Alquiste! Pojďte sem nahoru! - Cože? - Ne, pojďte právě tak, jak jste! Vy jste tak milý v těch zednických šatech! Honem! (Zavře, okno a zastaví se před zrcadlem.) Proč mně nedal? Mně? Nakloní se k zrcadlu. Proč, proč ne? Slyšíš? Copak ty za to můžeš? (Vztyčí se.) Ach, mně je úzko! (Jde Alquistovi vlevo naproti.)

@(Pauza.)

H* (by the window) > Why does He deny me a child - my God, how am I responsible for all this? - (She opens the window and calls.) Alquist, hey, Alquist! Come up here! - What? - No, just come up the way you are! You look so dear in those work clothes of yours! Hurry! (She closes the window and goes over to the mirror.) Why didn't He give me children? Why me? (She leans towards the mirror.) Why, why not? Do you hear? How am I to blame? (She draws away from the mirror.) Oh, I feel so uneasy! (She walks left to meet A* .) @{ PAUSE }

Odstavec / Paragraph 553
H* (vrací se s Alquisten) > - (Alquist jako zedník, pomazán vápnem a cihlami) : Jen pojďte. Vy jste mi udělal takovou radost, Alquiste! Já vás mám všecky tolik ráda! Ukažte ruce!

H* (returning with A* , who is dressed as a bricklayer, covered with lime and brick dust) " Well, come on in. You've given me such joy, Alquist! I'm so fond of you all! Show me your hands!

Odstavec / Paragraph 554
A* (schovává ruce) > Paní Heleno, zamazal bych vás, jsou od práce.

A* (hiding his hands) > I'd get you all dirty, Mrs. Helena. I'm here straight from work.

Odstavec / Paragraph 555
H* > To je na nich to nejlepší. Dejte sem! (Tiskne mu obě ruce.) Alquiste, chtěla bych být maličká.

H* > That's the best thing about those hands. Give them here! (She presses both his hands.) Alquist, I wish I were little girl.

Odstavec / Paragraph 556
A* > Proč?

A* > Why?

Odstavec / Paragraph 557
H* > Aby mne tyhle hrubé, umazané ruce pohladily po tváři. Sedněte, prosím vás. Alquiste, co znamená "Ultimus"?

H* > So these rough, dirty hands could stroke my face. Please, have a seat. Alquist, what does "Ultimus" mean?

Odstavec / Paragraph 558
A* > To znamená "poslední". Proč?

A* > It means "last, final." Why?

Odstavec / Paragraph 559
H* > Že se tak jmenuje má nová loď. Viděl jste ji? Myslíte, že brzo - - uděláme výlet?

H* > Because that's the name of my new boat. Have you seen it? Do you think that we'll be - taking a trip soon?

Odstavec / Paragraph 560
A* > Snad velice brzo.

A* > Probably very soon.

Odstavec / Paragraph 561
H* > Vy všichni se mnou?

H* > All of us together?

Odstavec / Paragraph 562
A* > Byl bych rád, abychom - abychom všichni byli při tom.

A* > I for one would be glad if we did.

Odstavec / Paragraph 563
H* > Oh, řekněte, děje se něco?

H* > Please tell me, is something happening?

Odstavec / Paragraph 564
A* > Docela nic. Jen samý pokrok.

A* > Nothing at all. Just the same old progress.

Odstavec / Paragraph 565
H* > Alquiste, já vím, že se děje něco hrrozného. Mně je tak úzko - - Staviteli! Co děláte, když je vám úzko?

H* > Alquist, I know that something d-r-readful is happening. I feel so uneasy - Builder, what do you do when you're uneasy?

Odstavec / Paragraph 566
A* > Zedničím. Svléknu kabát šéfa staveb a vylezu na lešení -

A* > I build. I put on my coveralls and climb out on a scaffold -

Odstavec / Paragraph 567
H* > Oh, vy už po léta nejste nikde jinde než na lešení.

H* > Oh, for years now you've been nowhere else.

Odstavec / Paragraph 568
A* > Protože už po léta mně nepřestalo být úzko.

A* > That's because for years I haven't stopped feeling uneasy.

Odstavec / Paragraph 569
H* > Z čeho?

H* > About what?

Odstavec / Paragraph 570
A* > Z celého toho pokroku. Mám z něho závrať.

A* > About all this progress. It makes me dizzy.

Odstavec / Paragraph 571
H* > A na lešení nemáte závrať?

H* > And the scaffold doesn't?

Odstavec / Paragraph 572
A* > Ne. Vy nevíte, jak to dělá dlaním dobře, potěžkat cihlu, položit a přiklepnout -

A* > No. You have no idea what good it does the hands to level bricks, to place them and to tamp them down -

Odstavec / Paragraph 573
H* > Jenom dlaním?

H* > Only the hands?

Odstavec / Paragraph 574
A* > Nu tak tedy duši. Myslím, že je správnější položit jednu cihlu než kreslit příliš velké plány. Jsem už starý pán. Heleno, mám své koníčky.

A* > Well, the soul too. I think it's better to lay a single brick than to draw up plans that are too great. I'm an old man, Helena; I have my hobbies.

Odstavec / Paragraph 575
H* > To nejsou koníčky, Alquiste.

H* > Those aren't hobbies, Alquist.

Odstavec / Paragraph 576
A* > Máte pravdu. Jsem hrozně zpátečnický, paní Heleno. Nemám ani trochu rád tenhle pokrok.

A* > You're right. I'm a dreadful reactionary, Mrs. Helena. I don't like this progress one bit.

Odstavec / Paragraph 577
H* > Jako Nána.

H* > Like Nana.

Odstavec / Paragraph 578
A* > Ano, jako Nána. Má Nána nějaké modlitby?

A* > Yes, like Nana. Does Nana have a prayer book?

Odstavec / Paragraph 579
H* > Takhle tlusté.

H* > A big fat one.

Odstavec / Paragraph 580
A* > A jsou v nich modlitby pro různé případnosti života? Proti bouřce? Proti nemoci?

A* > And are there prayers in it for various occurrences in life? Against storms? Against illness?

Odstavec / Paragraph 581
H* > Proti pokušení, proti velké vodě -

H* > Against temptation, against floods -

Odstavec / Paragraph 582
A* > A proti pokroku ne?

A* > But not against progress, I suppose?

Odstavec / Paragraph 583
H* > Myslím, že ne.

H* > I think not.

Odstavec / Paragraph 584
A* > To je škoda.

A* > That's a shame.

Odstavec / Paragraph 585
H* > Vy byste se chtěl modlit?

H* > You want to pray?

Odstavec / Paragraph 586
A* > Já se modlím.

A* > I do pray.

Odstavec / Paragraph 587
H* > Jak?

H* > How?

Odstavec / Paragraph 588
A* > Asi tak: "Pane Bože, děkuji ti, žes mne unavil. Bože, osviť Domina a všechny ty, kdo bloudí; znič jejich dílo a dopomoz lidem, aby se vrátili k starosti a práci ; zadrž před zkázou pokolení lidské ; nedopusť, aby vzali škody na duši a těle; zbav nás Robotů, a chraň paní Helenu, amen.

A* > Something like this : "Lord God, I thank you for having shown me fatigue. God, enlighten Domin and all those who err. Destroy their work and help people return to their former worries and labor. Protect the human race from destruction; do not permit harm to befall their bodies or souls. Rid us of the Robots, and protect Mrs. Helena, amen.

Odstavec / Paragraph 589
H* > Alquiste, vy skutečně věříte?

H* > Alquist, do you really believe?

Odstavec / Paragraph 590
A* > Nevím; nejsem si tím tak docela jist.

A* > I don't know - I'm not quite sure.

Odstavec / Paragraph 591
H* > A přece se modlíte?

H* > And yet you pray?

Odstavec / Paragraph 592
A* > Ano. Je to lepší než přemýšlet.

A* > Yes. It's better than thinking.

Odstavec / Paragraph 593
H* > A to vám stačí?

H* > And that's enough for you?

Odstavec / Paragraph 594
A* > Pro pokoj duše ... to může stačit.

A* > For the peace of my soul ... it has to be enough.

Odstavec / Paragraph 595
H* > A kdybyste už viděl zkázu lidského pokolení -

H* > And if you were to witness the destruction of the human race -

Odstavec / Paragraph 596
A* > Já ji vidím.

A* > I am witnessing it.

Odstavec / Paragraph 597
H* > - pak vylezete na lešení a budete klást cihly či co?

H* > - so you'll climb onto your scaffold and lay bricks, or what?

Odstavec / Paragraph 598
A* > Pak budu klást cihly, modlit se a čekat na zázrak. Víc, paní Heleno, se dělat nedá.

A* > So I'll lay bricks, pray, and wait for a miracle. What else can I do, Mrs. Helena?

Odstavec / Paragraph 599
H* > Pro záchranu lidí?

H* > For the salvation of mankind?

Odstavec / Paragraph 600
A* > Pro pokoj duše.

A* > For the peace of my soul.

Odstavec / Paragraph 601
H* > Alquiste, to je jistě ukrutně ctnostné, ale -

H* > Alquist, that's wonderfully virtuous, but -

Odstavec / Paragraph 602
A* > Ale?

A* > But what?

Odstavec / Paragraph 603
H* > - pro nás ostatní - a pro svět -jaksi neplodné.

H* > - for the rest of us - and for the world - it seems somehow fruitless - sterile.

Odstavec / Paragraph 604
A* > Neplodnost, paní Heleno, se stává poslední vymožeností lidské rasy.

A* > Sterility, Mrs. Helena, has become the latest achievement of the human race.

Odstavec / Paragraph 605
H* > Oh, Alquiste - Řekněte, proč - proč -

H* > Oh, Alquist - Tell me why - why -

Odstavec / Paragraph 606
A* > Nu?

A* > Well?

Odstavec / Paragraph 607
H* (tiše) > Proč přestaly ženy mít děti?

H* (softly) > Why have women stopped having babies?

Odstavec / Paragraph 608
A* > Protože toho není třeba. Protože jsme v ráji, rozumíte?

A* > Because it's not necessary. Because we're in paradise, understand?

Odstavec / Paragraph 609
H* > Nerozumím.

H* > I don't understand.

Odstavec / Paragraph 610
A* > Protože není třeba lidské práce, protože není třeba bolesti, protože člověk už nemusí nic, nic, nic než požívat - Oh, zlořečený ráj, tohleto! Vyskočí. Heleno, nic není strašnějšího než dát lidem ráj na zemi! Proč ženy přestaly rodit? Protože se celý svět stal Dominovou Sodomou!

A* > Because human labor has become unnecessary, because suffering has become unnecessary, because man needs nothing, nothing, nothing but to enjoy - Oh, cursed paradise, this. (He jumps up.) Helena, there is nothing more terrible than giving people paradise on earth! Why have women stopped giving birth? Because the whole world has become Domin's Sodom!

Odstavec / Paragraph 611
H* (vstane) > Alquiste!

H* (slands up) > Alquist!

Odstavec / Paragraph 612
A* > Stal! Stal! Celý svět, celé pevniny, celé lidstvo, všechno je jediná bláznivá, hovadská orgie! Už ani ruku nenatáhnou po jídle; cpe se jim rovnou do úst, aby nemuseli vstát - Haha, vždyť Dominovi Roboti všechno obstarají! A my, lidé, my, koruna stvoření, my nestárnem prací, nestárnem dětmi, nestárnem chudobou! Honem, honem sem se všemi rozkošemi! A vy byste od nich chtěla děti? Heleno, mužům, kteří jsou zbyteční, nebudou ženy rodit!

A* > It has! It has! The whole world, all the lands, all mankind, everything's become one big beastly orgy! People don't even stretch out their hands for food anymore; it's stuťfed right in their mouths for them so they don't even have to get up - Haha, yes indeed, Domin's Robots see to everything! And we people, we, the crown of creation do not grow old with labor, we do not grow old with the cares of rearing children, we do not grow old from poverty! Hurry, hurry, step right up and indulge your carnal passions! And you expect women to have children by such men? Helena, to men who are superfluous women will not bear children!

Odstavec / Paragraph 613
H* > Což lidstvo vyhyne?

H* > Then humanity will die out?

Odstavec / Paragraph 614
A* > Vyhyne. Musí vyhynout. Opadá jako hluchý květ, ledaže by -

A* > It will. It must. It'll fall away like a sterile flower, unless -

Odstavec / Paragraph 615
H* > Co?

H* > Unless what?

Odstavec / Paragraph 616
A* > Nic. Máte pravdu, čekat na zázrak je neplodné. Hluchý květ musí opadat. Sbohem, paní Heleno.

A* > Nothing. You're right. Waiting for a miracle is fruitless. A sterile flower can only perish. Goodbye, Mrs. Helena.

Odstavec / Paragraph 617
H* > Kam jdete?

H* > Where are you going?

Odstavec / Paragraph 618
A* > Domů. Zedník Alqusit se naposled přestrojí za šéfa staveb - na vaši počest. O jedenácté se tady sejdeme.

A* > Home. For the last time bricklayer Alquist will put on the guise of Chief of Construction - in your honor. We'll meet here about eleven.

Odstavec / Paragraph 619
H* > Sbohem, Alquiste.

A* odejde.

H* > Goodbye, Alquist. (A* leaves.)

Odstavec / Paragraph 620
H* (sama) > Oh, hluchý květ! To je to slovo! (Zastaví se u Hallemeierových květů.) Ach, květy, jsou mezi vámi také hluché? Ne, ne! Nač byste potom kvetly? Volá. Náno! Náno, pojď sem!

H* (alone) > Oh, sterile flower! That's the word - sterile! (She sIops by E* 's flowers.) Oh, flowers, are there sterile ones among you as well? No, there can't be! Why then would you bloom? (She calls.) Nana, Nana, come here!

Odstavec / Paragraph 621
N* (vejde zleva) > No, co zas?

N* (enters from the left) > Well, what now?

Odstavec / Paragraph 622
H* > Sedni si tady, Náno! Mně ti je tak úzko!

H* > Sit down, Nana! I feel so uneasy!

Odstavec / Paragraph 623
N* > Nemám kdy.

N* > I have no time for that.

Odstavec / Paragraph 624
H* > Je tu ještě ten Radius?

H* > Is Radius still here?

Odstavec / Paragraph 625
N* > Ten pominutej? Eště ho nevodvezli.

N* > The one that took a fit? They haven't taken him away yet.

Odstavec / Paragraph 626
H* > Hu, ještě je tu? A zuří?

H* > So he's still here? Is he still raging?

Odstavec / Paragraph 627
N* > Je svázanej.

N* > He's been tied up.

Odstavec / Paragraph 628
H* > Prosím tě, Náno, přived mi ho.

H* > Please send him to me, Nana.

Odstavec / Paragraph 629
N* > Bodejť! Spíš zteklýho psa.

N* > Not on your life! Better a rabid dog.

Odstavec / Paragraph 630
H* > Už jdi! (Nána odejde. Helena vezme domácí telefon a mluví.) Haló - prosím doktora Galla. - Dobrý den, doktore. - Prosím vás - - Prosím vás, pojďte honem ke mně. - Ano, hned teď. Přijdete? (Pověsí telefon.)

H* > Just do it! (H* picks up the in-house phone and talks.) Hello - Doctor Gall, please. - Yes, right away. You'll come? Good. (She hangs up the phone.)

Odstavec / Paragraph 631
N* (otevřenými dveřmi) > Už de. Už je tichej. (Odejde.) ( Vstoupí Robot R* a zůstane stát u dveří.)

N* (calling through the open door) > He's coming. He's quiet again. (She leaves.) (ROBOT R* enters and remains standing by the door.)

Odstavec / Paragraph 632
H* > Radie, chudáčku, i na vás to přišlo? Nemohl jste se přemoci? Vidíte, teď vás dají do stoupy! - Vy nechcete mluvit? - Hleďte, Radie, vy jste lepší než ostatní; s vámi si dal pan doktor Gall takovou práci, aby vás udělal jinak! -

H* > Radius, poor thing, has it happened to you too? Now they'll send you to the stamping-mill! You don't want to talk? - Look, Radius, you're better than the others. Doctor Gall took such pains to make you different! -

Odstavec / Paragraph 633
R* > Pošlete mne do stoupy.

R* > Send me to the stamping-mill.

Odstavec / Paragraph 634
H* > Mně je tak líto, že vás usmrtí! Proč jste si nedal na sebe pozor?

H* > I amso sorry that you'll be put to death! Why weren't you more careful?

Odstavec / Paragraph 635
R* > Nebudu pro vás pracovat.

R* > I will not work for you.

Odstavec / Paragraph 636
H* > Proč nás nenávidíte?

H* > Why do you hate us?

Odstavec / Paragraph 637
R* > Nejste jako Roboti. Nejste tak schopní jako Roboti. Roboti dělají všechno. Vy jen poroučíte. Děláte zbytečná slova.

R* > You are not like Robots. You are not as capable as Robots are. Robots do everything. You only give orders - utter empty words.

Odstavec / Paragraph 638
H* > To je nesmysl, Radie. řekněte, ublížil vám někdo? Já bych tolik chtěla, abyste mi rozuměl!

H* > That's nonsense, Radius. Tell me, has someone wronged you? I want so much for you to understand me.

Odstavec / Paragraph 639
R* > Děláte slova.

R* > Empty words.

Odstavec / Paragraph 640
H* > Vy schválně tak mluvíte! Doktor Gall vám dal větší mozek než jiným, větší než nám, největší mozek na světě. Vy nejste jako ostatní Roboti, Radie. Vy mně dobře rozumíte.

H* > You're saying that on purpose. Doctor Gall gave you more brains than he gave the others, more than we have. He gave you the greatest brain on earth. You're not like the other Robots, Radius. You quite understand me.

Odstavec / Paragraph 641
R* > Nechci žádného pána. Vím všechno sám.

R* > I do not want a master. I know everything.

Odstavec / Paragraph 642
H* > Proto jsem vás dala do knihovny, abyste mohl všechno číst - Oh, Radie, já jsem chtěla, abyste ukázal celému světu, že se nám Roboti vyrovnají.

H* > That's why I put you in the library - so you could read everything. - Oh, Radius, I wanted you to prove to the whole world that Robots are our equals.

Odstavec / Paragraph 643
R* > Nechci žádného pána.

R* > I do not want a master.

Odstavec / Paragraph 644
H* > Nikdo by vám neporoučel. Byl byste jako my.

H* > No one would give you orders. You'd be just like us.

Odstavec / Paragraph 645
R* > Chci být pánem jiných.

R* > I want to be the master of others.

Odstavec / Paragraph 646
H* > Jistě by vás pak udělali úředníkem nad mnoha Roboty, Radie. Byl byste učitelem Robotů.

H* > Then they would certainly appoint you as an official in charge of many Robots, Radius. You could teach the other Robots.

Odstavec / Paragraph 647
R* > Já chci být pánem lidí.

R* > I want to be the master of people.

Odstavec / Paragraph 648
H* > Vy jste se zbláznil!

H* > You're out of your mind!

Odstavec / Paragraph 649
R* > Můžete mne dát do stoupy.

R* > You can send me to the stamping-mill.

Odstavec / Paragraph 650
H* > Myslíte, že se bojíme takového potřeštěnce jako vy? Sedne ke stolku a píše lísteček. Ne, zrovna ne. Ten lístek Radie, dáte panu řediteli Dominovi. Aby vás neodvedli do stoupy. Vstane. Jak nás nenávidíte! Copak nemáte nic na světě rád?

H* > Do you think that we're afraid of a lunatic like you? (She sits down at the desk and writes a note.) No, not at all. Radius, give this note to Central Director Domin. It instructs them not to send you to the stamping-mill. (She stands up.) How you hate us! Is there nothing on earth that you like?

Odstavec / Paragraph 651
R* > Já dovedu všechno.

(Zaklepání.)

R* > I can do everything. (A knock at the door.)

Odstavec / Paragraph 652
H* > Vejděte!

H* > Come in!

Odstavec / Paragraph 653
G* (vejde) > Dobré jitro, paní Dominová. Co máte pěkného?

G* (enters) > Good morning, Mrs. Domin. What's up?

Odstavec / Paragraph 654
H* > Tady Radia, doktore.

H* > It's Radius here, Doctor.

Odstavec / Paragraph 655
G* > Aha, náš chlapík Radius. Tak co, Radie, děláme pokroky?

D* > Aha, our good chap Radius. Well, Radius, are we making progress?

Odstavec / Paragraph 656
H* > Ráno měl záchvat. Rozbíjel sochy.

H* > He had a fit this morning - went around smashing statues.

Odstavec / Paragraph 657
G* > Kupodivu, on také?

G* > Shocking, he too?

Odstavec / Paragraph 658
H* > Jděte, Radie!

H* > Go, Radius!

Odstavec / Paragraph 659
G* > Počkat! (Otočí Radia k oknu, zakrývá a odkrývá mu dlaní oči, pozoruje reflexy zorniček.) Koukejme. Prosím jehlu. Nebo špendlík.

G* > Wait! (He turns RA* toward the window, closes and opens his eyes with his hand, examines the reflexes of his pupils.) Let's have a look. Find me a needle or pin.

Odstavec / Paragraph 660
H* (podává mu jehlici) > Nač to?

H* (handing him a straight-pin) > What's it for?

Odstavec / Paragraph 661
G* > Jen tak. Bodne Radia do ruky, jež prudce ucukne. Pomalu, hochu. Můžete jít.

G* > Just because. (He pricks R* ' hand, which jerks violently.) Easy, boy. You can go.

Odstavec / Paragraph 662
R* > Děláte zbytečné věci. Odejde.

R* > You do unnecessary things. (He leaves.)

Odstavec / Paragraph 663
H* > Co jste s ním dělal?

H* > What were you doing to him?

Odstavec / Paragraph 664
G* (usedne) > Hm, nic. Zorničky reagují, zvýšená citlivost a tak dále. - Oho! tohle nebyla křeč Robotů!

G* (sits down) > Hm, nothing. The pupils are responsive, heightened sensitivity, etcetera. - Bah! this was not a case of ordinary Robotic Palsy!

Odstavec / Paragraph 665
H* > Co to bylo?

H* > What was it?

Odstavec / Paragraph 666
G* > Čert ví. Vzdor, zuřivost nebo vzpoura, já nevím co.

G* > God only knows. Defiance, rage, revolt - I haven't a clue.

Odstavec / Paragraph 667
H* > Doktore, má Radius duši?

H* > Doctor, does Radius have a soul?

Odstavec / Paragraph 668
G* > Nevím. Má něco ošklivého.

G* > Don't know. He's got something nasty.

Odstavec / Paragraph 669
H* > Kdybyste věděl, jak nás nenávidí! Oh, Galle, jsou všichni vaši Roboti takoví? Všichni, které jste ... začal dělat ... jinak?

H* > If you only knew how he hates us! Oh, Gall, are all your Robots like that? All the ones ... that you began to make ... differently?

Odstavec / Paragraph 670
G* > Inu, jsou jaksi vznětlivější - Co chcete? Jsou podobnější lidem než Roboti Rossumovi.

G* > Well, they're more irascible somehow - What do you expect? They're more like people than Rossum's Robots are.

Odstavec / Paragraph 671
H* > Je snad i ta ... nenávist podobnější lidem?

H* > Is this... this hatred of theirs another human characteristic, perhaps?

Odstavec / Paragraph 672
G* (krčí rameny) > I ta je pokrok.

G* (shrugging his shoulders) > Even that's progress, I suppose.

Odstavec / Paragraph 673
H* > Kam se poděl ten váš nejlepší - jak se jmenoval?

H* > Where did your best one end up - what was his name?

Odstavec / Paragraph 674
G* > Robot Damon? Toho prodali do Havru.

G* > Damon? He was sold to Le Havre.

Odstavec / Paragraph 675
H* > A naše Robotka Helena?

H* > And our lady Robot Helena?

Odstavec / Paragraph 676
G* > Váš miláček? Ta mně zůstala. Je rozkošná a hloupá iako jaro. Jednoduše není k ničemu.

G* > Your favorite? That one's still here. She's as lovely and foolish as the spring. Simply good for nothing.

Odstavec / Paragraph 677
H* > Vždyť je tak krásná!

H* > But she's so beautiful!

Odstavec / Paragraph 678
G* > Což vy víte, jak je krásná? Z rukou božích nevyšlo dílo dokonalejší, než je ona! Chtěl jsem, aby byla podobná vám - Bože, jaký nezdar!

G* > You want to know how beautiful she is? Even the hand of God has never produced a creature as beautiful as she is! I wanted her to resemble you - God, what a failure!

Odstavec / Paragraph 679
H* > Proč nezdar?

H* > Why a failure?

Odstavec / Paragraph 680
G* > Protože není k ničemu. Chodí jako ve snu, rozviklaná, neživá - Bože můj, jak může být krásná, když nemiluje? Dívám se na ni a hrozím se, jako bych mrzáka stvořil. Ach, Heleno, Robotko Heleno, nikdy tedy tvé tělo neoživne, nebudeš milenkou, nebudeš matkou ; tyhle dokonalé ruce si nebudou hrát se zrozeňátkem, neuvidíš svou krásu v kráse svého dítěte -

G* > Because she's good for nothing. She wanders about in a trance, vague, lifeless - My God, how can she be so beautiful with no capacity to love? I look at her and I'm horrified that I could make something so incompetent. Oh, Helena, Robot Helena, your body will never bring forth life. You'll never be a lover, never a mother. Those perfect hands will never play with a newborn, you will never see your beauty in the beauty of your child -

Odstavec / Paragraph 681
H* (zakrývá si tvář) > Oh mlčte!

H* (covering her face) > Oh, stop!

Odstavec / Paragraph 682
G* > A někdy si myslím : Kdybys procitla, Heleno, jen na okamžik, ach, jak bys vykřikla hrůzou! Snad bys zabila mne, který jsem tě stvořil; snad bys vrhla slabou rukou kámen do těch strojů tady, které rodí Roboty a zabíjejí ženství, nešťastná Heleno!

G* > And sometimes I think >> If you came to just for a second, Helena, how you would cry out in horror! You'd probably kill me, your creator. Your dainty hand would most likely throw stones at the machines that give birth to Robots and destroy womanhood. Poor Helena!

Odstavec / Paragraph 683
H* > Nešťastná Heleno!

H* > Poor Helena!

Odstavec / Paragraph 684
G* > Co chcete? Není k ničemu.

@(Pauza.)

G* > What do you expect? She's good for nothing. @{ PAUSE }

Odstavec / Paragraph 685
H* > Doktore -

H* > Doctor -

Odstavec / Paragraph 686
G* > Ano.

G* > Yes?

Odstavec / Paragraph 687
H* > Proč se přestaly rodit děti?

H* > Why have children stopped being born?

Odstavec / Paragraph 688
G* > - Nevíme, paní Heleno.

G* > - I don't know, Mrs. Helena.

Odstavec / Paragraph 689
H* > Povězte mi to!

H* > Tell me why!

Odstavec / Paragraph 690
G* > Protože se dělají Roboti. Protože je nadbytek pracovních sil. Protože člověk je vlastně přežitek. Vždyť to už je, jako by se - - eh!

G* > Because Robots are being made. Because there is a surplus of laborpower. Because man is virtually an anachronism. Why it's just as though - bah!

Odstavec / Paragraph 691
H* > Řekněte to.

H* > Go on.

Odstavec / Paragraph 692
G* > Jako by se příroda výrobou Robotů urazila.

G* > Just as though nature were offended by the production of Robots.

Odstavec / Paragraph 693
H* > Galle, co se stane s lidmi?

H* > Gall, what will happen to people?

Odstavec / Paragraph 694
G* > Nic. Proti přírodě se nedá nic dělat.

G* > Nothing. There's nothing we can do against the force of nature.

Odstavec / Paragraph 695
H* > Proč Domin neomezí -

H* > Why doesn't Domin cut back -

Odstavec / Paragraph 696
G* > Odpusťte, Domin má své ideje. Lidem, kteří maji ideje, by se neměl dávat vliv na věci tohoto světa.

G* > Forgive me, but Domin has his own ideas. People with ideas should not be allowed to have an influence on affairs of this world.

Odstavec / Paragraph 697
H* > A žádá někdo, aby se ... vůbec přestalo vyrábět?

H* > And if someone were to demand that... that production be stopped completely?

Odstavec / Paragraph 698
G* > Bůh uchovej! Ten by si dal!

G* > God forbid! May he rest in peace!

Odstavec / Paragraph 699
H* > Proč?

H* > Why?

Odstavec / Paragraph 700
G* > Protože by ho lidstvo ukamenovalo. Víte, je to přece jen pohodlnější, nechat za sebe pracovat Roboty.

G* > Because people would stone him to death. After all, it's more convenient to let Robots do your work for you.

Odstavec / Paragraph 701
H* (vstane) > A řekněte, kdyby někdo rázem zastavil výrobu Robotů -

H* (stands up) > And what if all of a sudden someone just stopped the production of Robots -

Odstavec / Paragraph 702
G* (vstane) > Hm, to by bvla pro lidi strašná rána.

G* (stands up) > Hm, that would be a terrible blow to mankind.

Odstavec / Paragraph 703
H* > Proč rána?

H* > Why a blow?

Odstavec / Paragraph 704
G* > Protože by se musili vrátit tam, kde bývali. Ledaže by -

G* > Because they'd have to return to the state they were in. Unless -

Odstavec / Paragraph 705
H* > Řekněte.

H* > Go on, say it.

Odstavec / Paragraph 706
G* > Ledaže by bylo už na návrat pozdě.

G* > Unless it's already too late to turn back.

Odstavec / Paragraph 707
H* (u květin Hallemeierových) > Galle, jsou tyhle květiny také hluché?

H* (by E* 's flowers) > Gall, are these flowers also sterile?

Odstavec / Paragraph 708
G* (prohlíží je) > Ovšem, jsou to květy neplodné. Rozumíte, jsou kulturní, uměle rychlené -

G* (examining them) > Of course; these flowers are infertile. You see, they are cultivated-developed with artificial speed -

Odstavec / Paragraph 709
H* > Ubohé hluché květy!

H* > Poor sterile flowers!

Odstavec / Paragraph 710
G* > Jsou zato překrásné.

G* > They're very beautiful all the same.

Odstavec / Paragraph 711
H* (podává mu ruku) > Děkuju vám, Galle; vy jste mne tak poučil!

H* (riffering him her hand) > Thank you, Gall. You have enlightened me so much.

Odstavec / Paragraph 712
G* (líbá jí ruku) > To znamená, že mne propouštíte.

G* (kisses her hand) > This means that you're dismissing me.

Odstavec / Paragraph 713
H* > Ano. Na shledanou.

( G* odejde.)

H* > Yes. So long. (G* leaves.)

Odstavec / Paragraph 714
H* (sama) > Hluchý květ ... hluchý květ ... (Náhle rozhodnuta.) Náno! (Otevře dveře vlevo.) Náno, pojď sem! Rozdělej tady v krbu oheň! Rrrychle!

H* (alone) > Sterile flower ... sterile flower... (Suddenly resolute.) Nana! (She opens the door on the left.) Nana, come here! Build a fire in the fireplace! R-r-right now!

Odstavec / Paragraph 715
N* HLAS > No hned! No hnedle!

N* 'S VOICE > Coming! Coming!

Odstavec / Paragraph 716
H* (přechází rozčilena po pokoji) > Ledaže by už bylo na návrat pozdě ... Ne! Ledaže by ... Ne, to je hrozné! Bože, co mám dělat? - - (zastaví se u květin). Hluché květy, mám? (Otrhává lístky a šeptá.) - Ach, můj bože, tedy ano! (Běží vlevo.)

@(Pauza.)

H* (pacing agitatedly about the room) > Unless it's already too late to turn back ... No! Unless... No, that's dreadful! God, what should I do? - (She stops by the flowers.) Sterile flowers, should I? (She tears off some petals and whispers.) - Oh, my God, yes! (She runs off Ieft.) @{ PAUSE }

Odstavec / Paragraph 717
N* (vyjde z tapetových dveří s náručím polínek.) > Najednou topit! Teď v létě! - Už je zas pryč, to třeštidlo? (Klekne ke krbu a rozdělává oheň.) V létě topit! Ta má nápady! Jako by už nebyla deset let vdaná! - - Nu tak hoř, hoř! (Dívá se do ohně.) - Dyť vona je jako malý dítě! @(Pauza.) Kouska rozumu nemá! Teď v létě topit. (Přikládá.) Jako malý dítě! @(Pauza.)

N* (enters through the wallpapered door with an armful of kindling) > A fire all of a sudden! Now, in summer! Is that crazy one gone yet? (She kneels in front of the fireplace and starts building a fire.) A fire in summer! She certainly has strange notions, that girl! Like she hadn't been married ten years. - Well burn, burn already! (She looks into the fire.) - Yes indeed, she's just like a little child! (Pause.) Doesn't have a shred of sense! Now in summertime she wants a fire! (She adds more kindling.) Just like a little child! @{ PAUSE }

Odstavec / Paragraph 718
H* (vrací se zleva s náručí plnou zežloutlých popsaných papírů) > Hoří to, Náno? Pusť, já musím - tohle všechno spálit. - (Klekne ke krbu.)

H* (returning from the left, her arms full of yellowed manuscripts) " Is it burning, Nana? Good, I must - all of this must be burned. - (She kneels in front of the fireplace.)

Odstavec / Paragraph 719
N* (vstane) > Co je to?

N* (stands up) > What's that?

Odstavec / Paragraph 720
H* > Staré papíry, hrrozně staré. Náno, mám to spálit?

H* > Just some old papers, d-r-readfully old. Nana, should burn them?

Odstavec / Paragraph 721
N* > Není to k ničemu?

N* > They're good for nothing?

Odstavec / Paragraph 722
H* > K ničemu dobrému.

H* > For nothing good.

Odstavec / Paragraph 723
N* > Tak to spalte!

N* > Go on then, burn them!

Odstavec / Paragraph 724
H* (hodí první list do ohně) > Co bys říkala, Náno ... kdyby to byly peníze. Ohrromné peníze.

H* (throws the first page into the fire) > What would you say, Nana ... if this were money? An enor-r-mous sum of money?

Odstavec / Paragraph 725
N* > Řekla bych : Spalte to. Moc velký peníze sou špatný peníze.

N* > I'd say : Burn it. Too much money is bad money.

Odstavec / Paragraph 726
H* (pálí další list) > A kdyby to byl nějaký vynález, ten největší vynález na světě -

H* (burning another page) > And what if this were some kind of invention - the greatest invention on earth -

Odstavec / Paragraph 727
N* > Řekla bych : Spalte to! Všecky vymyšlenosti sou proti Pánu Bohu. To je samý rouhání, chtít po Něm zlepšovat svět.

N* > I'd say : Burn it! All inventions are against the will of God. It's nothing short of blasphemy to want to take over for Him and improve the world.

Odstavec / Paragraph 728
H* (ustavičně pálí) > A pověz, Náno, kdybych spálila -

H* (continuing to burn sheets of paper) > And tell me, Nana, what if I were burning -

Odstavec / Paragraph 729
N* > Jezus, nespalte se!

N* > Jesus, don't burn yourself!

Odstavec / Paragraph 730
H* > Podívej se, jak se ty listy kroutí! Jako by živé byly. Jako by oživly. Oh, Náno, to je hrrozné!

H* > Just look at how the pages curl up! It's as if they were alive - suddenly sprung to life. Oh, Nana, this is d-r-readful!

Odstavec / Paragraph 731
N* > Puste, já to spálim.

N* > Leave it be, I'll burn them.

Odstavec / Paragraph 732
H* > Ne, ne, já musím sama. (Vrhá poslední list do ohně.) Všechno musí shořet! - Podívej se, ty plameny! Jsou jako ruce, jako jazyky, jako postavy - Tluče pohrabáčem do ohně. Oh, lehněte! Lehněte!

H* > No, no, I must do it myself. (She throws the last page into the fire.) Everything must be burned! - Just look at those tlames! They're like hands, like tongues, like living beings - (She prods the fire with a poker.) Die, die!

Odstavec / Paragraph 733
N* > Už je po tom.

N* > It's done.

Odstavec / Paragraph 734
H* (vstane ustrnulá) > Náno!

H* (stands up, horrified) > Nana!

Odstavec / Paragraph 735
N* > Ježíši Kriste, co ste to spálila!

N* > Jesus Christ, what is it you've burned!

Odstavec / Paragraph 736
H* > Co jsem provedla!

H* > What have I done!

Odstavec / Paragraph 737
N* > Bože na nebi! Co to bylo?

(Vedle mužský smích.)

N* > God in heaven! What was it? (Male laughter is heard offstage.)

Odstavec / Paragraph 738
H* > Jdi, jdi, nech mne! Slyšíš! Páni jdou.

H* > Go, go away, leave me! Do you hear? The gentlemen are coming.

Odstavec / Paragraph 739
N* > Pro živýho Boha, Heleno! (Odcházi tapetovými dveřmi.)

N* > For the sake of the living God, Helena! (She leaves through the wallpapered door.)

Odstavec / Paragraph 740
H* > Co tomu řeknou!

H* > What will they say?!

Odstavec / Paragraph 741
D* (otvírá vlevo dveře) > Jen dál, hoši. Pojďte gratulovat.

(Vejde E*, G*, A*, všichni v redingotech s vysokými řády en miniature a na stuhách. Za nimi D* .)

D* (opening the door on the left) > Come on in, boys. Come offer your congratulations. (E* , G* , and A* enler. They all are in tails, wearing medals of honor on ribbons. D* comes in behind them.)

Odstavec / Paragraph 742
E* (hlaholí) > Paní Heleno, já, to jest my všichni -

E* (resoundingly) > Mrs. Helena, I, that is to say, we all -

Odstavec / Paragraph 743
G* > - jménem Rossumových závodů -

G* > - in the name of the Rossum works -

Odstavec / Paragraph 744
E* > - blahopřejeme k vašemu velikému dni.

E* > - wish you many happy returns of this great day.

Odstavec / Paragraph 745
H* (podává jim ruce) > Já vám tolik děkuju! Kde je Fabry a Busman?

H* (offering them her hand) > Thank you all so much! Where are Fabry and Busman?

Odstavec / Paragraph 746
D* > Šli do přístavu. Heleno, dnes je šťastný den.

D* > They've gone to the docks. Helena, this is our lucky day.

Odstavec / Paragraph 747
E* > Den jako poupě, den jako svátek, den jako pěkná holka. Mládenci, takový den zapít.

E* > A day like a rose bud, a day like a holiday, a day like a lovely girl. Friends, this is a day to celebrate with a drink.

Odstavec / Paragraph 748
H* > Whisky?

H* > Whiskey?

Odstavec / Paragraph 749
G* > Třeba vitriol.

G* > Sulfuric acid 'll do.

Odstavec / Paragraph 750
H* > Se sodovkou?

H* > Soda?

Odstavec / Paragraph 751
E* > Hrome, buďme střídmí. Bez sodovky.

E* > Thunderation, let's be frugal. Hold the soda.

Odstavec / Paragraph 752
A* > Ne, já děkuju.

A* > No, thank you kindly.

Odstavec / Paragraph 753
D* > Co se tu pálilo?

D* > What's been burning here?

Odstavec / Paragraph 754
H* > Staré papíry. (Odchází vlevo.)

H* > Some old papers. (She exits left.)

Odstavec / Paragraph 755
D* > Hoši, máme jí o tom říci?

D* > Boys, should we tell her?

Odstavec / Paragraph 756
G* > To se rozumí! Vždyť už je po všem.

G* > That goes without saying! Now that it's all over.

Odstavec / Paragraph 757
E* (popadne Domina a Galla kolem krku) > Hahahaha! Mládenci, to jsem rád! (Točí se s nimi dokolečka a spustí basem): Už je po ní! Už je po ní!

E* (falls on D* 's and G* 's necks) > Hahahaha! Boy am I happy! (He dances around with them and starts off in a bass voice.) It's all over! It's all over!

Odstavec / Paragraph 758
G* (baryton) > Už je po ní!

G* (baritone) > It's all over!

Odstavec / Paragraph 759
D* (tenor) > Už je po ní!

D* (tenor) > It's all over!

Odstavec / Paragraph 760
E* > Už nás nikdy nedohoní -

E* > They'll never catch up with us now -

Odstavec / Paragraph 761
H* (s lahví a sklenicemi ve dveřích) > Kdo vás nedohoní? Co máte?

H* (in the doorway with a bottle and glasses) > Who won't catch up with you now? What's going on?

Odstavec / Paragraph 762
E* > Máme radost. Máme vás. Máme všechno. Kruci turci, zrovna je tomu deset let, co jste přijela.

E* > We're ecstatic. We have you. We have everything. Why I'll be damned, it was exactly ten years ago that you came here.

Odstavec / Paragraph 763
G* > A na chlup po deseti letech -

G* > And now, exactly ten years later -

Odstavec / Paragraph 764
E* > - k nám zase pluje loď. Pročež - (Vyprázdní sklenici.) Brrr haha, to je silné jako radost.

E* > - a boat is again coming our way. Therefore - (He drains his glass.) Brr haha, the booze is as strong as my joy.

Odstavec / Paragraph 765
G* > Madame, na vaše zdraví! Pije.

G* > Madame, to your health! (He drinks.)

Odstavec / Paragraph 766
H* > Ale počkejte, jaká loď?

H* > But wait, what boat?

Odstavec / Paragraph 767
D* > Ať je jaká chce, jen když pluje včas. Na tu loď, hoši! (Vyprázdní sklenici.)

D* > Who cares what boat, as long as it's on time. To the boat, boys! (He empties his glass.)

Odstavec / Paragraph 768
H* (nalévá) > Vy jste nějakou čekali?

H* (refilling the glasses) > You've been waiting for a boat?

Odstavec / Paragraph 769
E* > Haha, to si myslím. Jako Robinson. (Zvedá sklenici.) Paní Heleno, ať žije, co chcete. Paní Heleno, na vaše oči a basta! Ty kluku Domine, povídej.

E* > Haha, I should say so. Like Robinson Crusoe. (He raises his glass.) Mrs. Helena, long live whatever you like. Mrs. Helena, to your eyes and that's all! Domin, you rogue, you tell her.

Odstavec / Paragraph 770
H* (směje se) > Co se stalo?

H* (laughing) > What's happened?

Odstavec / Paragraph 771
D* (vrhne se do lenošky a zapaluje doutník) > Počkej! - Sedni si, Heleno. (zvedne prst.) @(Pauza.) Už je po ní.

D* (settles himself in an easy chair and lights a cigar) > Wait! - Sit down, Helena. (He raises a finger.) (Pause.) It's all over.

Odstavec / Paragraph 772
H* > Po čem?

H* > What is?

Odstavec / Paragraph 773
D* > Po revoltě.

D* > The revolt.

Odstavec / Paragraph 774
H* > Jaké revoltě?

H* > What revolt?

Odstavec / Paragraph 775
D* > Po revoltě Robotů. - Chápeš?

D* > The revolt of the Robots. - You follow?

Odstavec / Paragraph 776
H* > Nechápu.

H* > Not at all.

Odstavec / Paragraph 777
D* > Ukažte, Alquiste. Alquist mu podá noviny. Domin je rozevře a čte. "V Havru se ustavila první organizace Robotů - - a vydala výzvu k Robotům světa. "

D* > Give it here, Alquist. (A* hands him a newspaper. D* opens it and reads.) " "ln Le Havre the first union of Robots has been instituted - and has sent out an invitation to the Robots of the world. "

Odstavec / Paragraph 778
H* > To jsem četla.

H* > I've read that.

Odstavec / Paragraph 779
D* (saje s rozkoší na doutníku) > Tak vidíš, Heleno. Tohleto znamená revoluci, víš? Revoluci všech Robotů světa.

D* (sucking with great pleasure on his cigar) > So you see, Helena. This means a revolution, understand? A revolution of all the Robots in the world.

Odstavec / Paragraph 780
E* > Hrome, rád bych věděl -

E* > Thunder, I'd sure like to know -

Odstavec / Paragraph 781
D* (uhodí do stolu) > - kdo to spískal! Nikdo na světě nedovedl jimi hnout, žádný agitátor, žádný spasitel světa, a najednou - tohleto, prosím!

D* (bangs on the table) > - who instigated this! No one in the world has ever been able to incite them - no agitator, no savior of the earth, and suddenly - this, if you please!

Odstavec / Paragraph 782
H* > Ještě nepřišly zprávy?

H* > No other news yet?

Odstavec / Paragraph 783
D* > Ne. Zatím víme jen tohle, ale to stačí, víš? Považ že tohle ti nese poslední parník. Že tím rázem přestanou hovořit telegraíy, že z dvaceti lodí denně nepřipluje žádná, a máš to. Zastavili jsme výrobu a koukali jeden na druhého, kdy to začne, viďte, hoši?

D* > None. Right now this is all we know, but that's enough, isn't it? Just imagine that the latest steamer brings you this. That all at once telegraphs stop humming, that of the twenty boats which used to arrive daily not one shows up, and there you are. We stopped production and sat around looking at one another, thinking "when will it start" - right, boys?

Odstavec / Paragraph 784
G* > Inu, bylo nám z toho horko, paní Heleno.

G* > Well, we were a bit nervous about it, Mrs. Helena.

Odstavec / Paragraph 785
H* > Protos mi dal tu válečnou loď?

H* > Is that why you gave me that gunboat?

Odstavec / Paragraph 786
D* > Ach ne, dětino, tu jsem objednal už před půl rokem. Jen tak, pro jistotu. Ale na mou duši jsem myslel, že dnes na ni sedneme. Tak už to vypadalo, Heleno.

D* > Oh no, my child. I ordered that six months ago. Just to be sure. But honest to God I thought we'd be boarding it today. It certainly seemed that way, Helena.

Odstavec / Paragraph 787
H* > Proč už před půl rokem?

H* > Why six months ago already?

Odstavec / Paragraph 788
D* > Eh, byly nějaké úkazy, víš? To nic neznamená. Ale tenhle týden, Heleno, šlo o lidskou civilizaci, nebo já nevím oč. Nazdar, chlapci. Teď jsem zase rád na světě.

D* > Well ... it was the situation, you know? It doesn't mean a thing. But this week, Helena, it was a question of human civilization or I don't know what. Hurrah, boys! This makes me glad to be alive again.

Odstavec / Paragraph 789
E* > To si myslím, u čerta! Váš den paní Heleno! (Pije.)

E* > I should say so, by God! To your day, Mrs. Helena! (He drinks.)

Odstavec / Paragraph 790
H* > Už je po všem?

H* > And it's all over now?

Odstavec / Paragraph 791
D* > Docela po všem.

D* > Completely.

Odstavec / Paragraph 792
G* > Pluje sem totiž loď. Obyčejná poštovní loď, navlas podle jízdního řádu. Přesně v jedenáct třicet spustí kotvy.

G* > That is to say, a boat's coming. The usual mail boat, right on schedule. It'll drop anchor at exactly eleven hundred thirty hours.

Odstavec / Paragraph 793
D* > Hoši, přesnost je nádherná věc. Nic tak neposiluje duši jako přesnost. Přesnost znamená pořádek na světě. (zvedá sklenici.) Na tu přesnost!

D* > Boys, precision is a splendid thing. Nothing refreshes the soul like precision. Precision denotes order in the universe. (He raises his glass.) To precision!

Odstavec / Paragraph 794
H* > Tedy už je ... všechno ... v pořádku?

H* > So now is ... everything ... back to normal?

Odstavec / Paragraph 795
D* > Skoro. Myslím, že přeřízli kabel. Jen když zas platí jízdní řád.

D* > Almost. I think they cut the cable. As long as things are back on schedule again.

Odstavec / Paragraph 796
E* > Když platí jídní řád, platí zákony lidské, platí zákony boží, platí zákony vesmíru, platí všechno co má platit. Jízdní řád je víc než evangelium, víc než Homér, víc než celý Kant. Jízdní řád je nejdokonalejší výron lidského ducha. Paní Heleno, já si naleju.

E* > When precision reigns, human law reigns, God's law reigns, the laws of the universe reign - everything reigns that should. The timetable is greater than the Gospels, greater than Homer, greater than all of Kant. The timetable is the most perfect manifestation of the human intellect. Mrs. Helena, I'll pour myself another.

Odstavec / Paragraph 797
H* > Proč jste mi o ničem neřekli?

H* > Why didn't you tell me about this before?

Odstavec / Paragraph 798
G* > Chraň bůh! Raději bychom si jazyk ukousli.

G* > God forbid! We would sooner have bitten our own tongues off.

Odstavec / Paragraph 799
D* > Takové věci nejsou pro tebe.

D* > Such matters are not for you.

Odstavec / Paragraph 800
H* > Ale kdyby ta revoluce ... přišla až sem ...

H* > But if the revolution ... had reached us here...

Odstavec / Paragraph 801
D* > Nevěděla bys stejně o ničem.

D* > You'd never have known a thing about it.

Odstavec / Paragraph 802
H* > Proč?

H* > Why?

Odstavec / Paragraph 803
D* > Protože bychom sedli na svého "Ultima" a pokojně brousili po moři. Za měsíc, Heleno, bychom diktovali Robotům, co by nás jen napadlo.

D* > Because we would have boarded the Ultimus and cruised peacefully about the seas. In one month, Helena, we'd have regained control of the Robots.

Odstavec / Paragraph 804
H* > Oh, Harry, já nerozumím.

H* > Oh, Harry, I don't understand.

Odstavec / Paragraph 805
D* > Protože bychom s sebou odvezli něco, oč by Roboti strašně stáli.

D* > Well, because we'd have carried off something that's of great value to the Robots.

Odstavec / Paragraph 806
H* > Co, Harry?

H* > What, Harry

Odstavec / Paragraph 807
D* > Jejich bytí nebo jejich konec.

D* > Their to be or not to be.

Odstavec / Paragraph 808
H* (vstane) > Co je to?

H* (stands up) > What's that?

Odstavec / Paragraph 809
D* (vstane) > Tajemství výroby. Rukopis starého Rossuma. Až by továrna měsíc stála, byli by Roboti před námi na kolenou.

D* (stands up) > The secret of production. Old Rossum's manuscript. Once production had stopped for a month the Robots would come crawling to us on their knees.

Odstavec / Paragraph 810
H* > Proč ... jste ... mně to neřekli?

H* > Why ... didn't you ... tell me that?

Odstavec / Paragraph 811
D* > Nechtěli jsme tě zbytečně poděsit.

D* > We didn't want to frighten you needlessly.

Odstavec / Paragraph 812
G* > Haha, paní Heleno, to byla poslední karta.

G* > Haha, Mrs. Helena, that was our ace in the hole.

Odstavec / Paragraph 813
A* > Jste bledá, paní Heleno.

A* > You're quite pale, Mrs. Helena.

Odstavec / Paragraph 814
H* > Proč jste mně nic neřekli!

H* > Why didn't you tell me!

Odstavec / Paragraph 815
E* (u okna) > Jedenáct třicet. "Amélie" spouští kotvy.

E* (by the window) > Eleven hundred thirty hours. The Amelia is dropping anchor.

Odstavec / Paragraph 816
D* > To je "Amélie"?

D* > It's the Amelia?

Odstavec / Paragraph 817
E* > Hodná stará "Amélie", která tenkrát přivezla paní Helenu.

E* > The good old Amelia that once upon a time brought Mrs. Helena.

Odstavec / Paragraph 818
G* > Teď je tomu na minutu deset let -

G* > Exactly ten years ago to the minute.

Odstavec / Paragraph 819
E* (u okna) > Vyhazují balíky. Odvrátí se od okna. Lidi, to je pošty!

E* (by the window) > They're unloading parcels. (He turns away from the window.) It's mail, folks!

Odstavec / Paragraph 820
H* > Harry!

H* > Harry!

Odstavec / Paragraph 821
D* > Co je?

D* > What is it?

Odstavec / Paragraph 822
H* > Pojedeme odtud!

H* > Let's go away from here!

Odstavec / Paragraph 823
D* > Teď, Heleno? Ale jdi!

D* > Now, Helena? But really!

Odstavec / Paragraph 824
H* > Teď, co nejrychleji! My všichni, co tu jsme!

H* > Now, as quickly as possible! All of us!

Odstavec / Paragraph 825
D* > Proč právě teď?

D* > Why right now?

Odstavec / Paragraph 826
H* > Oh, neptej se! Prosím tě, Harry, prosím vás, Galle, Hallemeiere, Alquiste, proboha vás prosím, zavřete tu továrnu a -

H* > Don't ask! Please, Harry - Gall, Hallemeier, Alquist, please - I beg you for God's sake, close down the factory and -

Odstavec / Paragraph 827
D* > Lituji, Heleno. Teď by nikdo z nás nemohl odjet.

D* > I'm sorry, Helena. None of us could possibly leave now.

Odstavec / Paragraph 828
H* > Proč?

H* > Why?

Odstavec / Paragraph 829
D* > Protože chceme rozšířit výrobu Robotů.

D* > Because we want to step up production.

Odstavec / Paragraph 830
H* > Oh, teď - teď po té revoltě??

H* > Now - now even after this revolt?

Odstavec / Paragraph 831
D* > Ano, právě po té revoltě. Právě teď začneme vyrábět nové Roboty.

D* > Yes, especially after this revolt. We're going to begin producing a new kind of Robot immediately.

Odstavec / Paragraph 832
H* > Jaké?

H* > A new kind?

Odstavec / Paragraph 833
D* > Už nebude jen jedna továrna. Už nebudou Univerzální Roboti. Založíme v každé zemi, v každém státě po továrně, a ty nové továrny budou vyrábět, už víš, co?

D* > There'll no longer be just one factory. There won't be Universal Robots any longer. We'll open a factory in every country, in every state, and can you guess what these new factories will produce?

Odstavec / Paragraph 834
H* > Ne.

H* > No.

Odstavec / Paragraph 835
D* > Roboty nacionální.

D* > National Robots.

Odstavec / Paragraph 836
H* > Co to znamená?

H* > What does that mean?

Odstavec / Paragraph 837
D* > To znamená, že z každé továrny budou vycházet Roboti jiné barvy, jiného chlupu, jiného jazyka. Že si zůstanou cizí, cizí jako kameny; že se už nikdy nebudou moci srozumět; a že my, my lidé, je tak drobet k tomu přivychováme, rozumíš? Aby Robot na smrt, do hrobu, na věky nenáviděl Robota jiné tovární známky.

D* > It means that each factory will be making Robots of a diťferent color, a different nationality, a different tongue; that they'll all be different - as different from one another as fingerprints; that they'll no longer be able to conspire with one another; and that we, we people will help to foster their prejudices and cultivate their mutual lack of understanding, you see? So that any given Robot, to the day of its death, right to the grave, will forever hate a Robot bearing the trademark of another factory.

Odstavec / Paragraph 838
E* > Hrome, budeme dělat černochy Roboty a Švédy Roboty a Taliány Roboty a Číňany Roboty, a pak ať jim někdo vtluče do kokosů organizaci, bratrství, (škytá), hup, pardon, paní Heleno, já si naleju.

E* > Thunder, we'll make Black Robots and Swedish Robots and Italian Robots and Chinese Robots, and then let someone try to drive the notion of brotherhood into the noggin of their organization. (He hiccups.) - Excuse me, Mrs. Helena, I'll pour myself another.

Odstavec / Paragraph 839
G* > Nechte toho už, Hallemeiere.

G* > Take it easy, Hallemeier.

Odstavec / Paragraph 840
H* > Harry, to je ohavné!

H* > Harry, this is awful!

Odstavec / Paragraph 841
D* > Heleno, jen sto let ještě udržet lidstvo u vesla - za každou cenu! Jen sto let mu nechat, aby dorostlo, aby dosáhlo, čeho teď konečně může - Chci sto let pro nového člověka! Heleno, tady jde o příliš velké věci. My toho nemůžeme nechat.

D* > Helena, just to keep mankind at the helm for another hundred years - at all costs! Just another hundred years for mankind to grow up, to achieve what it now finally can - I want a hundred years for this new breed of man! Helena, we're dealing with something of great importance here. We can't just drop it.

Odstavec / Paragraph 842
H* > Harry, pokud není pozdě - zavři, zavři továrnu!

H* > Harry, before it's too late - close down, close down the factory!

Odstavec / Paragraph 843
D* > Teď začneme ve velkém.

(Vejde F*.)

D* > Now we're going to begin production on a large scale. (Enter F* .)

Odstavec / Paragraph 844
G* > Tak co je, Fabry?

G* > Well, what's the story, Fabry?

Odstavec / Paragraph 845
D* > Jak to vypadá, člověče? Co bylo?

D* > How does it look, pal? What happened?

Odstavec / Paragraph 846
H* (podává Fabrymu ruku) > Děkuju vám, Fabry, za váš dar.

H* (offering F* her hand) > Thank you, Fabry, for your gift.

Odstavec / Paragraph 847
F* > Maličkost, paní Heleno.

F* > A mere trifle, Mrs. Helena.

Odstavec / Paragraph 848
D* > Byl jste u lodi? Co říkali?

D* > Were you at the boat? What was going on?

Odstavec / Paragraph 849
G* > Honem, povídejte!

G* > Out with it, quickly!

Odstavec / Paragraph 850
F* (vyndá z kapsy potištěný list) > Přečtěte si tohle, Domine.

F* (pulls a printed pamphlet out of his pocket) > Here, read this. Domin.

Odstavec / Paragraph 851
D* (rozevře list) > Ah!

D* (unfolds the pamphlet) > Ah!

Odstavec / Paragraph 852
E* (ospale) > Povídejte něco pěkného.

E* (drowsily) > Tell us something nice.

Odstavec / Paragraph 853
G* > Drželi se nádherně, viďte?

G* > See? They've held out splendidly.

Odstavec / Paragraph 854
F* > Kdo totiž?

F* > Who has?

Odstavec / Paragraph 855
G* > Lidé.

G* > People.

Odstavec / Paragraph 856
F* > Ach tak. Ovšem. To jest ... Pardon, měli bychom se o něčem poradit.

F* > Oh, sure. Of course. That is... Excuse me, there's some - thing we need to discuss.

Odstavec / Paragraph 857
H* > Oh, Fabry, máte zlé zprávy?

H* > Do you have bad news, Fabry?

Odstavec / Paragraph 858
F* > Ne, ne, naopak. Myslím jen, že - že půjdeme do kanceláře -

F* > No, no, on the contrary. I was just thinking that - that we should go to the office -

Odstavec / Paragraph 859
H* > Jen zůstaňte. Za čtvrt hodiny čekám pány k snídani.

H* > Oh, please stay. I was expecting you gentlemen to stay for lunch.

Odstavec / Paragraph 860
E* > Tak sláva!

(H* odejde.)

E* > Splendid! (H* leaves.)

Odstavec / Paragraph 861
G* > Co se stalo?

G* > What's happened?

Odstavec / Paragraph 862
D* > Zlořečeně!

D* > Dammit!

Odstavec / Paragraph 863
F* > Přečtěte to nahlas.

F* > Read it out loud.

Odstavec / Paragraph 864
D* (čte z listu) > "Roboti světa!"

D* (reading the pamphlet) > "Robots of the world! "

Odstavec / Paragraph 865
F* > Rozumíte, těch letáků přivezla "Amélie" celé balíky. Žádnou jinou poštu.

F* > You see, the Amelia brought whole bales of these pamphlets. No other mail.

Odstavec / Paragraph 866
E* (vyskočí) > Cože? Vždyť připlula navlas podle -

E* (jumps up) > What?! But she came precisely according to -

Odstavec / Paragraph 867
F* > Hm, Roboti si potrpí na přesnost. Čtěte, Domine.

F* > Hm, the Robots make a point of being precise. Read, Domin.

Odstavec / Paragraph 868
D* (čte) > "Roboti světa! My, první organizace Rossumových Univerzálních Robotů, prohlašujeme člověka nepřítelem a psancem ve vesmíru. " - Hrome, kdo je naučil těmhle frázím?

D* (reading) > "Robots of the world! We, the first union of Rossum's Universal Robots, declare man our enemy and out - casts in the universe." - Thunder, who taught them such phrases?

Odstavec / Paragraph 869
G* > Čtěte dál.

G* > Read on.

Odstavec / Paragraph 870
D* > To jsou nesmysly. Tady vykládají, že jsou vývojově vyšší než člověk. Že jsou inteligentnější a silnější. Že člověk je jejich parazit. To je prostě odporné.

D* > This is nonsense. They go on to assert that they are higher than man on the evolutionary scale. That they are stronger and more intelligent. That man lives off them like a parasite. This is simply heinous.

Odstavec / Paragraph 871
F* > A teď třetí odstavec.

F* > Go on to the third paragraph.

Odstavec / Paragraph 872
D* (čte) > "Roboti světa, nařizujeme vám, abyste vyvraždili lidstvo. Nešetřte mužů. Nešetřte žen. Uchovejte továrny, dráhy, stroje, doly a suroviny. Ostatní zničte. Pak se vraťte do práce. Práce se nesmí zastavit. "

D* (reading) > "Robots of the world, you are ordered to exterminate the human race. Do not spare the men. Do not spare the women. Preserve only the factories, railroads, machines, mines, and raw materials. Destroy everything else. Then return to work. Work must not cease.

Odstavec / Paragraph 873
G* > To je příšerné!

G* > That's ghastly!

Odstavec / Paragraph 874
E* > Ti holomci!

E* > Those scoundrels!

Odstavec / Paragraph 875
D* (čte) > "Vykonati ihned po dodání rozkazu." Následují podrobné instrukce. Fabry, a tohle se opravdu děje?

D* (reading) > "To be carried out immediately upon receipt of these orders. Detailed instructions to follow." Fabry, is this really happening?

Odstavec / Paragraph 876
F* > Patrně.

F* > Apparently.

Odstavec / Paragraph 877
A* > Dokonáno.

( Vrazí B*.)

A* > It's already happened. (B* rushes in.)

Odstavec / Paragraph 878
B* > Aha, děti, už máte nadělení?

B* > Well, kids, you've got a fine mess on your hands now, eh?

Odstavec / Paragraph 879
D* > Rychle, na "Ultima"!

D* > Quickly, to the Ultimus!

Odstavec / Paragraph 880
B* > Počkejte, Harry. Počkejte chvilinku. To nemá docela naspěch. Svalí se do křesla. Ach, lidičky, to jsem se uběhl!

B* > Hold it, Harry. Wait just a minute. Don't be in such a hurry. (He sinks into an armchair.) Boy am I beat!

Odstavec / Paragraph 881
D* > Proč čekat?

D* > Why wait?

Odstavec / Paragraph 882
B* > Protože to nejde, holenku. Jen nespěchat. Na "Ultimu" jsou už Roboti.

B* > Because it won't work, pal. Just take it easy. There are Robots aboard the Ultimus too.

Odstavec / Paragraph 883
G* > Fuj, to je ošklivé.

G* > Bah, this is nasty.

Odstavec / Paragraph 884
D* > Fabry, telefonujte do elektrárny -

D* > Fabry, phone the power plant -

Odstavec / Paragraph 885
B* > Fabry, drahoušku, nedělejte to. Jsme bez proudu.

B* > Fabry, buddy, don't bother. The power's out.

Odstavec / Paragraph 886
D* > Dobrá. Prohlíží svůj revolrer. Půjdu tam.

D* > All right. (He examines his revolver.) I'm going over there.

Odstavec / Paragraph 887
B* > Kampak?

B* > Where, for the love of -

Odstavec / Paragraph 888
D* > Do elektrárny. Jsou tam lidé. Přivedu je sem.

D* > To the power plant. There are people there. I'm going to bring them here.

Odstavec / Paragraph 889
B* > Víte co, Harry? Raději pro ně nechoďte.

B* > You know, Harry, it would be better if you didn't go for them.

Odstavec / Paragraph 890
D* > Proč?

D* > Why?

Odstavec / Paragraph 891
B* > Inu, protože se mi tuze zdá, že jsme obklíčeni.

B* > Well, because it seems very likely to me that we're surrounded.

Odstavec / Paragraph 892
G* > Obklíčeni? (Běží k oknu.) Hm, máte skoro pravdu.

G* > Surrounded? (He runs to the window.) Hm, you're right, just about.

Odstavec / Paragraph 893
E* > Čerchmante, to jde rychle!

( Zleva H*.)

E* > Hell, it's happening so fast! (H* enters from the left.)

Odstavec / Paragraph 894
H* > Oh, Harry, děje se něco?

H* > Harry, is something happening?

Odstavec / Paragraph 895
B* (vyskočí) > Klaním se, paní Heleno. Gratuluju. Slavný den, co? Haha, ještě mnoho takových!

B* (jumps up) > I bow to you, Mrs. Helena. Congratulations. Splendid day, no? Haha, may there be many more just like this one!

Odstavec / Paragraph 896
H* > Děkuju vám, Busmane. Harry, děje se něco?

H* > Thank you, Busman. Harry, is something happening?

Odstavec / Paragraph 897
D* > Ne, docela nic. Buď bez starosti. Prosím, počkej okamžik.

D* > No, absolutely nothing. Don't you worry. Wait a moment, please.

Odstavec / Paragraph 898
H* > Harry, co je tohle? Ukazuje robotské provolání, které schovávala za zády. Měli to Roboti v kuchyni.

H* > Harry, what is this? (She shows him the Robots' proclamation which she had hidden behind her back.) Some Robots had it in the kitchen.

Odstavec / Paragraph 899
D* > Už i tam? Kde jsou?

D* > There too? Where are they now?

Odstavec / Paragraph 900
H* > Odešli. Je jich tolik kolem domu!

(Tovární píšťala a sirény.)

H* > They left. There are so many of them around the house! (The factory whistles and sirens sound.)

Odstavec / Paragraph 901
F* > Továrny pískají.

F* > The factories are whistling.

Odstavec / Paragraph 902
B* > Boží poledne.

B* > Noon.

Odstavec / Paragraph 903
H* > Harry, pamatuješ se? Ted právě je tomu deset let -

H* > Harry, do you remember? Now it's exactly ten years -

Odstavec / Paragraph 904
D* (dívá se na hodinky) > Ještě není poledne. To je asi - to je spíš - -

D* (looking at his watch) > It's not noon yet. That's probably - it must be -

Odstavec / Paragraph 905
H* > Co?

H* > What?

Odstavec / Paragraph 906
D* > Poplach Robotů. Útok.

Opona

DĚJSTVÍ DRUHÉ Týž Helenin salón. V pokoji vlevo hraje H* na klavír. D* přechází po pokoji, G* vyhlíží z okna a A* sedí stranou u lenošce s obličejem zakrytým rukama.

D* > The signal to attack.

CURTAIN

Act Two

H* 's sitting room. In a room to the left H* is playing the piano. D* is pacing back and forth across the room, G* is looking out the window, and A* is sitting off by himself in an easy chair, hiding his face in his hands.

Odstavec / Paragraph 907
G* > Nebesa, to jich přibylo!

G* > God in heaven, there are more and more of them out there.

Odstavec / Paragraph 908
D* > Robotů?

D* > Robots?

Odstavec / Paragraph 909
G* > Ano. Stojí před zahradní mříží jako zeď. Proč jsou tak ticho? To je ohavné, obléhat mlčením.

G* > Yes. They're standing in front of the garden fence like a wall. Why are they so quiet? It's awful, this silent siege.

Odstavec / Paragraph 910
D* > Rád bych věděl, nač čekají. Musí to začít každou minutu. My jsme dohráli, Galle.

D* > I'd like to know what they're waiting for. It must be about to begin any minute. We've played our last card, Gall.

Odstavec / Paragraph 911
A* > Co to hraje paní Helena?

A* > What's that piece Mrs. Helena's playing?

Odstavec / Paragraph 912
D* > Nevím. Cvičí něco nového.

D* > I don't know. She's practicing something new.

Odstavec / Paragraph 913
A* > Ah, ještě cvičí?

A* > Ah, she's still practicing?

Odstavec / Paragraph 914
G* > Poslyšte, Domine, udělali jsme rozhodně chybu.

G* > Listen, Domin, we definitely made one mistake.

Odstavec / Paragraph 915
D* (zastaví se) > Jakou?

D* (stops pacing) > What was that?

Odstavec / Paragraph 916
G* > Dali jsme Robotům příliš stejné obličeje. Sto tisíc stejných tváří obrácených sem. Sto tisíc bublin bez výrazu. Je to jako strašný sen.

G* > We made the Robots look too much alike. A hundred thousand identical faces all looking this way. A hundred thousand expressionless faces. It's a nightmare.

Odstavec / Paragraph 917
D* > Kdyby byl každý jiný -

D* > If they were all different -

Odstavec / Paragraph 918
G* > Nebyl by to tak děsný pohled. Odvrátí se od okna. Ještě že nejsou ozbrojeni!

G* > It wouldn't be such a terrible sight. (He turns away from the window.) They don't seem to be armed yet!

Odstavec / Paragraph 919
D* > Hm. - Dívá se dalekohledem k přístavu. Jen bych rád věděl, co to vykládají z "Amélie".

D* > Hm. - (He looks out at the docks through a telescope.) I'd just like to know what they're unloading from the Amelia.

Odstavec / Paragraph 920
G* > Jenom když ne zbraně.

(Z tapetových dveří vystoupí pozpátku F* a táhne za sebou dva elektrické dráty.)

G* > I only hope it's not weapons.

Odstavec / Paragraph 921
F* > Pardon. - Položte drát, Hallemeiere!

F* (walks in backwards through the wallpapered door, dragging two electrical wires after him.) " Excuse me. - Lay that wire, Hallemeier!

Odstavec / Paragraph 922
E* (vyjde za Fabrym) > Uf, to byla práce! Co je nového?

E* (enters after F* ) > Oof, that was work! What's new?

Odstavec / Paragraph 923
G* > Nic. Jsme důkladně obleženi.

G* > Nothing. We're completely surrounded.

Odstavec / Paragraph 924
E* > Zabarikádovali jsme chodbu a schody, mládenci. Nemáte trochu vody? Aha, tady. Pije.

E* > We've barricaded the hall and the stairways, boys. Do you have some water anywhere? Oh, here it is. (He drinks.)

Odstavec / Paragraph 925
G* > Co s tim drátem, Fabry?

G* > What's with that wire, Fabry?

Odstavec / Paragraph 926
F* > Hned, hned. Nějaké nůžky.

F* > In a minute, in a minute. I need a pair of scissors.

Odstavec / Paragraph 927
G* > Kdepak je vzít? Hledá.

G* > Where the hell are they? (He searches.)

Odstavec / Paragraph 928
E* (k oknu) > Hrome, to jich přibylo! Koukejme!

E* (goes Io the window) > Thunder, there's even more of them down there! Just look!

Odstavec / Paragraph 929
G* > Stači toaletní?

G* > Do we have enough supplies up here?

Odstavec / Paragraph 930
F* > Sem s nimi. Přestřihne vedení elektrické lampy stojící na psacím stole a připojí k němu své dráty.

F* > Over here with those. (He cuts the electric cord of the lamp on the desk and attaches the wires to it.)

Odstavec / Paragraph 931
E* (u okna) > Nemáte pěknou vyhlídku, Domine. Je to nějak - citit - smrtí.

E* (atthe window) > You don't have a chance in hell, Domin. This feels rather - like - death.

Odstavec / Paragraph 932
F* > Hotovo!

F* > Done!

Odstavec / Paragraph 933
G* > Co?

G* > What?

Odstavec / Paragraph 934
F* > Vedení. Ted můžeme celou zahradní mříž napojit proudem. Kdo by pak na ni sáhl, hrome! Aspoň pokud tam jsou naši.

F* > The cord. Now we can electrify the whole garden fence. Just let one of them try and touch it now, by God! At least as long as our men are still there.

Odstavec / Paragraph 935
G* > Kde?

G* > Where?

Odstavec / Paragraph 936
F* > V elektrárně, učený pane. Doufám aspoň - Jde ke krbu a rozsvítl na něm malou žárovku. Chválabohu, jsou tam. A pracují. Zhasí. Pokud to svítí, je dobře.

F* > In the power plant, dear sir. I'm at least hoping - (He goes to the fireplace and turns on a small lamp on the mantle.) God be praised, they're there and working. (He turns off the lamp.) As long as this keeps burning we're okay.

Odstavec / Paragraph 937
E* (obrátí se od okna) > Ty barikády jsou také dobré, Fabry. Jářku, co to hraje paní Helena?

( Přejde ke dveřim vlevo a naslouchá. Z tapetových dveří vyjde B* táhne obrovské obchodní knihy, klopýtá přes drát.)

E* (turns away from the window) > Those barricades are good too, Fabry. Say, what's that that Mrs. Helena's playing? (He crosses to the door on the left and listens attentively.) (B* enters through the wallpapered door, carrying gigantic ledgers, and trips over the wire.)

Odstavec / Paragraph 938
F* > Pozor, Bus! Pozor na dráty!

F* > Careful, Bus! Watch the wires!

Odstavec / Paragraph 939
G* > Haló, co si to nesete?

G* > Hey there, what's that you're carrying?

Odstavec / Paragraph 940
B* (klade knihy na stůl) > Hlavní knihy, dětičky. Rád bych si udělal účty, než - než - Inu, letos nebudu čekat s bilancí do Nového roku. Tak co máte? Jde k oknu. Ale vždyť tam je docela ticho!

B* (puts the books down on the table) > Ledgers, friends. I'd rather do the accounts than - than - Well, this year I'm not going to let the accounts wait until New Year's. What's going on here? (He goes to the window.) It's very quiet out there!

Odstavec / Paragraph 941
G* > Vy nic nevidíte?

G* > You don't see anything?

Odstavec / Paragraph 942
B* > Ne, jenom velikou modrou plochu, jako když mák rozseje.

B* > No, just avast expanse of blue, like a field of cornflowers.

Odstavec / Paragraph 943
G* > To jsou Roboti.

G* > That's the Robots.

Odstavec / Paragraph 944
B* > Ah tak. Škoda, že na ně nevidím. Sedne si ke stolu a otevře knihy.

B* > Ah. It's a shame I can't see them. (He sits down at the desk and opens the books.)

Odstavec / Paragraph 945
D* > Nechte toho, Busmane : Roboti z "Amélie" vykládají zbraně.

D* > Leave that, Busman. The Robots are unloading weapons from the Amelia.

Odstavec / Paragraph 946
B* > Nu a co? Jak já mám tomu zabránit?

B* > Well, what of it? What can I do about it?

Odstavec / Paragraph 947
D* > Tomu nemůžeme zabránit.

D* > There's nothing any of us can do.

Odstavec / Paragraph 948
B* > Tedy mne nechte počítat. (Dá se do práce.)

B* > So just let me do the accounts. (He sets to work.)

Odstavec / Paragraph 949
F* > Není ještě konec, Domine. Pustili jsme do mříží dvacet set volt a -

F* > It's not over yet, Domin. We've charged up the fence with two thousand volts and -

Odstavec / Paragraph 950
D* > Počkejte. "Ultimus" na nás obrátil děla.

D* > Hold it. The Ultimus has its cannons trained on us.

Odstavec / Paragraph 951
G* > Kdože?

G* > Who?

Odstavec / Paragraph 952
D* > Roboti na "Ultimu".

D* > The Robots on the Ultimus.

Odstavec / Paragraph 953
F* > Hm, pak ovšem - pak - pak je s námi konec, mládenci. Roboti jsou na vojnu cvičeni.

F* > Hm, in that case of course - in that case - in that case it is over, boys. These Robots are trained soldiers.

Odstavec / Paragraph 954
G* > My tedy -

G* > Then we -

Odstavec / Paragraph 955
D* > Ano. Neodvratně.

@(Pauza.)

D* > Yes. Inevitably. @{ PAUSE }

Odstavec / Paragraph 956
G* > Hoši, je to zločin staré Evropy, že naučila Roboty válčit! Nemohli už dát, u čerta, pokoj s tou svou politikou? To byl zločin, udělat z živé práce vojáky!

G* > Boys, it was criminal of old Europe to teach the Robots to fight! For God's sake, couldn't they have left us out of their politics? It was a crime to make soldiers out of living work machines!

Odstavec / Paragraph 957
A* > Zločin byl vyrábět Roboty!

A* > The real crime was producing Robots in the first place!

Odstavec / Paragraph 958
D* > Cože?

D* > What?

Odstavec / Paragraph 959
A* > Zločin byl vyrábět Roboty!

A* > The real crime was producing Robots in the first place!

Odstavec / Paragraph 960
D* > Ne. Alquiste, ani dnes toho nelituju.

D* > No, Alquist. I don't regret that. Even today.

Odstavec / Paragraph 961
A* > Ani dnes?

A* > Not even today?

Odstavec / Paragraph 962
D* > Ani dnes, v poslední den civilizace. Byla to veliká věc.

D* > Not even today on the last day of civilization. It was great thing.

Odstavec / Paragraph 963
B* (polohlasně) > Tři sta šestnáct miliónů.

B* (sotto voce) > Three-hundred sixteen million.

Odstavec / Paragraph 964
D* (těžce) > Alquiste, je naše poslední hodina ; mluvíme už skoro z onoho světa. Alquiste, to nebyl špatný sen, rozbít otroctví práce. Práce ponižující a strašné, kterou člověk musel nést. Dřiny nečisté a vražedné. Oh, Alquiste, pracovalo se příliš těžko. Žilo se příliš těžko. A tohle překonat -

D* (with difficulty) > Alquist, this is our final hour. Soon we'll be speaking from the next world. Alquist, there was nothing wrong with our dream to do away with the labor that enslaved mankind, that degrading and terrible work that man had to endure, filthy and deadly drudgery. Oh, Alquist, it was too hard to work. It was too hard to live. And to overcome that -

Odstavec / Paragraph 965
A* > - nebyl sen obou Rossumů. Starý Rossum myslel na své bezbožné kejkle a mladý na miliardy. A není to sen vašich R. U. R. akcionářů. Jejich sen jsou dividendy. A na jejich dividendy lidstvo zahyne.

A* > - was not the dream of the two Rossums. Old Rossum thought only of his godless hocus-pocus and young Rossum of his billions. And that wasn't the dream of your R. U. R. shareholders either. They dreamed of the dividends. And on those dividends humanity will perish.

Odstavec / Paragraph 966
D* (popuzen) > Vezmi čert jejich dividendy! Myslíte, že bych jen hodinu dělal pro ně? Tluče do stolu. Pro sebe jsem to dělal, slyšíte! Pro své uspokojení! Chtěl jsem, aby se člověk stal pánem! Aby už nežil jen pro kus chleba! Chtěl jsem, aby žádná duše nepitoměla u cizích strojů, aby už nezbylo nic, nic, nic z toho zatraceného sociálního krámu! Oh, mně se oškliví ponížení a bolest, mně se protiví chudoba! Nové pokolení jsem chtěl! Chtěl jsem - myslel jsem -

D* (enraged) > To hell with their dividends! Do you think I'd have worked even one hour for them? (He bangs on the table.) I did this for myself, do you hear? For my own satisfaction! I wanted man to become a master! So he wouldn't have to live from hand to mouth! I didn't want to see another soul grow numb slaving over someone else's machines! I wanted there to be nothing, nothing, nothing left of that damned social mess! I abhorred degradation and suffering! I was fighting against poverty! I wanted a new generation of mankind! I wanted - I thought -

Odstavec / Paragraph 967
A* > Nu?

A* > Well?

Odstavec / Paragraph 968
D* (tišeji) > Chtěl jsem, abychom z celého lidstva udělali aristokracii světa. Neomezené, svobodné a svrchované lidi. A třeba víc než lidi.

D* (more quietly) > I wanted to transform all of humanity into a world-wide aristocracy. Unrestricted, free, and supreme people. Something even greater than people.

Odstavec / Paragraph 969
A* > Nu tak tedy Nadlidi.

A* > Well, then, Supermen.

Odstavec / Paragraph 970
D* > Ano. Ó, jen mít sto let času! Ještě sto let pro příští lidstvo!

D* > Yes. Oh, just to have another hundred years! Just one hundred years for future humanity!

Odstavec / Paragraph 971
B* (polohlasně) > Tři sta sedmdesát milionů přenos. Tak.

@(Pauza.)

B* (sotto voce) > Carry three-hundred seventy million. There. @{ PAUSE }

Odstavec / Paragraph 972
E* (u dveří vlevo) > Jářku, hudba je veliká věc. Měli jste poslouchat. Tohle člověka jaksi zduchovní, zjemní -

E* (by the door on the left) > I declare, music is a great thing. We should have been listening all along. You know, this will somehow refine man, make him more spiritual -

Odstavec / Paragraph 973
F* > Co vlastně?

F* > What exactly?

Odstavec / Paragraph 974
E* > Ten soumrak lidí, u všech čertů! Mládenci, ze mne se stává požitkář. Měli jsme se na to vrhnout dřív. (Jde k oknu a dívá se ven.)

E* > This twilight of the human race, dammit! Friends, I'm becoming a hedonist. We should have thrown ourselves into this long ago. (He goes to the window and looks outside.)

Odstavec / Paragraph 975
F* > Nač?

F* > Into what?

Odstavec / Paragraph 976
E* > Na požívání. Na krásné věci. Hrome, je tolik krásných věcí! Svět byl krásný, a my - my tady - - Hoši, hoši, řekněte, čeho jsme užili?

E* > Pleasure. Beautiful things. Thunder, there are so many beautiful things! The world was beautiful and we - we - Boys, boys, tell me, what did we ever take the time to enjoy?

Odstavec / Paragraph 977
B* (polohlasně) > Čtyři sta padesát dva milióny, výborně.

B* (sotto voce) > Four-hundred fifty-two million. Excellent.

Odstavec / Paragraph 978
E* (u okna) > Život byl veliká věc. Kamarádi, život byl - jářku - - Fabry, pusťte drobet proudu do té vaší mříže!

E* (by the window) > Life was a great thing. Friends, life was - Christ- Fabry, send a bit of current through your fence!

Odstavec / Paragraph 979
F* > Proč!

F* > Why?

Odstavec / Paragraph 980
E* > Sahají na ni.

E* > They're grabbing at it.

Odstavec / Paragraph 981
G* (u okna) > Zapněte!

(F* cvakne vypínačem.)

G* (at the window) > Turn it on! (F* flips the switch.)

Odstavec / Paragraph 982
E* > Kriste, to je zkroutilo! Dva, tři, čtyři zabití!

E* > Christ, they're twisting up like pretzels! Two, three, four down!

Odstavec / Paragraph 983
G* > Ustupují.

G* > They're backing off.

Odstavec / Paragraph 984
E* > Pět zabitých!

E* > Five dead!

Odstavec / Paragraph 985
G* (odvrací se od okna) > První srážka.

G* (turning away from the window) > The first skirmish.

Odstavec / Paragraph 986
F* > Cítíte smrt?

F* > Do you smell death?

Odstavec / Paragraph 987
E* (uspokojen) > Jsou na uhel, holenku. Dočista na uhel. Haha, člověk se nesmí dát! Usedne.

E* (satisfied) > They're charbroiled now, boys. Absolutely well-done. Haha, man mustn't give up! (He sits down.)

Odstavec / Paragraph 988
D* (mne si čelo) > Snad jsme už sto let zabiti a jenom strašíme. Snad jsme dávno, dávno mrtvi a vracíme se jen odříkávat, co jsme už jednou mluvili ... před smrtí. Jako bych tohle všechno už zažil. Jako bych ji už někdy byl dostal. Střelnou ránu - sem - do krku. A vy, Fabry -

D* (rubbing hisforehead) > We were probably killed a hundred years ago and only our ghosts are left haunting this place. We've probably been dead a long, long time and have returned only to renounce what we once proclaimed ... before death. It's as thcugh I'd experienced all this before. As though I'd been shot sometime in the past. A gunshot wound - here - in the neck. And you, Fabry -

Odstavec / Paragraph 989
F* > Co já?

F* > What about me?

Odstavec / Paragraph 990
D* > Zastřelen.

D* > Shot.

Odstavec / Paragraph 991
E* > Hrome, a já?

E* > Thunder, and me?

Odstavec / Paragraph 992
D* > Probodnut.

D* > Stabbed.

Odstavec / Paragraph 993
G* > A já nic?

G* > And what about me? Nothing?

Odstavec / Paragraph 994
D* > Roztrhán.

@(Pauza.)

D* > Dismembered. @{ PAUSE }

Odstavec / Paragraph 995
E* > Nesmysl! Haha, člověče, kdepak mne probodnout! Já se nedám!

@(Pauza.)

E* > Nonsense! Haha, man, imagine, me being stabbed! I'll stand my ground! @{ PAUSE }

Odstavec / Paragraph 996
E* > Co mlčíte, blázni? Ke všem čertům mluvte!

E* > Why are you fools so quiet? For God's sake, say something!

Odstavec / Paragraph 997
A* > A kdo, kdo je vinen? Kdo je tím vinen?

A* > And who, who is to blame? Who is responsible for this?

Odstavec / Paragraph 998
E* > Hlouposti. Nikdo není vinen. Zkrátka Roboti - Inu, Roboti se nějak změnili. Copak někdo může za Roboty?

E* > Horsefeathers. No one's to blame. It's just that the Robots - Well, the Robots changed somehow. Can anyone be blamed for what the Robots do?

Odstavec / Paragraph 999
A* > Všechno pobito! Celé lidstvo! Celý svět! (Vstane.) Hleďte, ó, hleďte, potůčky krve na každém prahu! Potůčky krve ze všech domů! Ó bože, ó bože kdo je tím vinen?

A* > Everything is done for! All of humanity! The whole world! (He stands up.) Look, look, streams of blood on every doorstep! Streams of blood from every house! Oh, God, God, who's responsible for this?

Odstavec / Paragraph 1000
B* (polohlasně) > Pět set dvacet miliónů! Pane bože půl miliardy!

B* (sotto voce) > Five-hundred twenty million! Good Lord, half a billion!

Odstavec / Paragraph 1001
F* > Myslím, že ... že snad přeháníte. Jděte, není tak snadné pobít celé lidstvo.

F* > I think that... that you must be exaggerating. Really! it's not so easy to kill off the entire human race.

Odstavec / Paragraph 1002
A* > Já žaluju vědu! Žaluju techniku! Domina! sebe! nás všechny! My, my jsme vinni! Pro své velikášství, pro něčí zisky, pro pokrok, já nevím, pro jaké náramné věci jsme zabili lldstvo! Nu tak praskněte svou velikostí! Tak ohromnou mohylu z lidských kostí si nepostavil žádný Čingischán!

A* > I blame science! I blame technology! Domin! Myself! All of us! We, we are at fault! For the sake of our megalomania, for the sake of somebody's profits, for the sake of progress, I don't know, for the sake of some tremendous something we have murdered humanity! So now you can crash under the weight of all your greatness! No Genghis Khan has ever erected such an enormous tomb from human bones!

Odstavec / Paragraph 1003
E* > Nesmysl, člověče! Lidé se tak lehko nedají, haha, kdepak!

E* > Nonsense, man! People won't give up so easily. Haha, never!

Odstavec / Paragraph 1004
A* > Naše vina! Naše vina!

A* > It's our fault! Our fault!

Odstavec / Paragraph 1005
G* (utírá si pot s čela) > Nechte mne mluvit, hoši. Já jsem tím vinen. Vším, co se stalo.

G* (wiping the sweat from his brow) > Allow me to speak, boys. I am to blame for this. For everything that's happened.

Odstavec / Paragraph 1006
F* > Vy, Galle?

F* > You, Gall?

Odstavec / Paragraph 1007
G* > Ano, nechte mne mluvit. Já jsem změnil Roboty. Busmane, suďte mne také.

G* > Yes, hear me out. It was I who changed the Robots. Busman, you try me too.

Odstavec / Paragraph 1008
B* (vstane) > Nono, copak se vám stalo?

B* (stands up) > There, there, what's come over you?

Odstavec / Paragraph 1009
G* > Změnil jsem povahu Robotů. Změnil jsem jejich výrobu. Totiž jen některé tělesné podmínky, rozumíte? Hlavně - hlavně jejich - iritabilitu.

G* > I changed the Robots' character. I changed the way they were made. Just certain physical details, you see? Mainly - mainly their - temperament.

Odstavec / Paragraph 1010
E* (vyskočí) > Zlořečeně, proč zrovna tu?

E* (jumps up) > Dammit, why that of all things?

Odstavec / Paragraph 1011
B* > Proč jste to dělal?

B* > Why did you do it?

Odstavec / Paragraph 1012
F* > Proč jste nic neřekl?

F* > Why didn't you say anything?

Odstavec / Paragraph 1013
G* > Dělal jsem to tajně ... na svou pěst. Předělával jsem je nalidi. Vyšinul jsem je. Už teď jsou v něčem nad námi. Jsou silnější než my.

G* > I did it secretly ... of my own accord. I transformed them into people. I altered them. In some ways they're already superior to us. They're stronger than we are.

Odstavec / Paragraph 1014
F* > A co to má dělat se vzpourou Robotů?

F* > And what does that have to do with the Robots' rebellion?

Odstavec / Paragraph 1015
G* > Oh, mnoho. Myslím, že všechno. Přestaly to být stroje. Slyšíte, vědí už o své převaze a nenávidí nás. Nenávidí všechno lidské. Suďte mne.

G* > Oh, a great deal. Everything, I think. They stopped being machines. You see, they realize their superiority and they hate us. They hate everything human. Put me on trial.

Odstavec / Paragraph 1016
D* > Mrtví mrtvého.

D* > The dead trying the dead.

Odstavec / Paragraph 1017
F* > Doktore Galle, vy jste změnil výrobu Robotů?

F* > Doctor Gall, did you change the way the Robots are made?

Odstavec / Paragraph 1018
G* > Ano.

G* > Yes.

Odstavec / Paragraph 1019
F* > Byl jste si vědom, co může být následkem vašeho ... vašeho pokusu?

F* > Were you aware of the possible consequences of your... your experiment?

Odstavec / Paragraph 1020
G* > Byl jsem povinen počítat s takovou možností.

G* > I was obliged to take such possibilities into account.

Odstavec / Paragraph 1021
F* > Proč jste to dělal?

F* > Then why did you do it?

Odstavec / Paragraph 1022
G* > O své újmě. Byl to můj osobní experiment.

Ve dveřích zleva H*. Všichni ustanou.

G* > I did it of my own accord. It was my own experiment. (H* enters through the door on the left. Everyone stands.)

Odstavec / Paragraph 1023
H* > On lže! To je ohavné! Oh, Galle, jak můžete tak lhát?

H* > He's lying! This is abominable! Oh, Gall, how can you lie that way?

Odstavec / Paragraph 1024
F* > Pardon, paní Heleno -

F* > Excuse me, Mrs. Helena -

Odstavec / Paragraph 1025
D* (jde k ní) > Heleno ty? Ukaž se! Ty žiješ? Bere ji do rukou. Kdybys věděla, co se mně zdálo! Ach, to je strašné, být mrtev.

D* (goes to her) > Helena, you? Let me look at you! You're alive? (He takes her hand.) If you only knew what I thought! Oh, it's awful being dead.

Odstavec / Paragraph 1026
H* > Pusť, Harry! Gall není vinen, není, není vinen!

H* > Stop, Harry! Gall is not guilty! He's not, he's not guilty!

Odstavec / Paragraph 1027
D* > Promiň, Gall měl své povinnosti.

D* > Excuse me, but Gall had his responsibilities.

Odstavec / Paragraph 1028
H* > Ne, Harry, on to udělal, protože já jsem to chtěla! Řekněte, Galle, kolik let jsem vás už prosila, abyste -

H* > No, Harry, he did it because I wanted him to! Gall, tell them how many years I begged you to -

Odstavec / Paragraph 1029
G* > Udělal jsem to na vlastní odpovědnost.

G* > I alone am responsible for this.

Odstavec / Paragraph 1030
H* > Nevěřte mu! Harry, chtěla jsem na něm, aby dal Robotům duši!

H* > Don't believe him! Harry, I wanted him to give the Robots souls!

Odstavec / Paragraph 1031
D* > Heleno, tady nejde o duši.

D* > This is not a question of souls, Helena.

Odstavec / Paragraph 1032
H* > Ne, jenom mne nech mluvit. To on také říkal, že by mohl změnit jen fyziologický - fyziologický -

H* > No, just let me speak. He also said that he could change only their physiological - physiological -

Odstavec / Paragraph 1033
E* > Fyziologický korelát, ne?

E* > Physiological correlate, right?

Odstavec / Paragraph 1034
H* > Ano něco takového. Mně jich bylo tak hrozně líto, Harry!

H* > Yes, something like that. I felt so dreadfully sorry for them, Harry!

Odstavec / Paragraph 1035
D* > Byla to velká - - lehkomyslnost, Heleno.

D* > That was very - frivolous on your part, Helena.

Odstavec / Paragraph 1036
H* (usedá) > To tedy bylo ... lehkomyslné? Vždyť Nána říká, že Roboti -

H* (sits down) > That was ... frivolous? Why even Nana says that the Robots -

Odstavec / Paragraph 1037
D* > Nech Nánu stranou!

D* > Leave Nana out of this!

Odstavec / Paragraph 1038
H* > Ne, Harry, to nesmíš podceňovat. Nána je hlas lidu. Z Nány mluví tisíce let a z vás všech jenom dnešek. Tomu vy nerozumíte -

H* > No, Harry, you mustn't underestimate what Nana says. Nana is the voice of the people. They've spoken through her for thousands of years and through you only for a day. This is something you don't understand -

Odstavec / Paragraph 1039
D* > Zůstaň při věci.

D* > Stick to the matter at hand.

Odstavec / Paragraph 1040
H* > Já jsem se Robotů bála.

H* > I was afraid of the Robots.

Odstavec / Paragraph 1041
D* > Proč?

D* > Why?

Odstavec / Paragraph 1042
H* > Že nás budou třeba nenávidět či co.

H* > That they might start hating us or something.

Odstavec / Paragraph 1043
A* > Stalo se.

A* > It's happened.

Odstavec / Paragraph 1044
H* > A tu jsem myslila ... kdyby byli jako my, že by nám rozuměli, že by nás nemohli tak nenávidět - Kdyby jen trochu byli lidmi!

H* > And then I thought that... if they were like us they would understand us, they wouldn't hate us so - if they were only a little bit human!

Odstavec / Paragraph 1045
D* > Běda, Heleno! Nikdo nemůže nenávidět víc než člověk člověka! Udělej kameny lidmi, a ukamenují nás! Jen pokračuj!

D* > Oh, Helena! No one can hate more than man hates man! Transform stones into people and they'll stone us! But go on!

Odstavec / Paragraph 1046
H* > Oh, nemluv tak! Harry, bylo to tak hrozné, že jsme se s nimi nemohli dorozumět! Taková ukrutná cizota mezi námi a jimi! A proto - víš -

H* > Oh, don't talk that way! Harry, it was so d-r-readful that we couldn't understand them nor they us! There was such a tremendous gulf between them and us! And so - you see -

Odstavec / Paragraph 1047
D* > Jen dál.

D* > Go on.

Odstavec / Paragraph 1048
H* > - proto jsem prosila Galla, aby Roboty změnil. Přísahám ti, že on sám nechtěl.

H* > - so I begged Gall to change the Robots. I swear to you, he didn't want to himself.

Odstavec / Paragraph 1049
D* > Ale udělal to.

D* > But he did it.

Odstavec / Paragraph 1050
H* > Protože jsem chtěla.

H* > Only because of me.

Odstavec / Paragraph 1051
G* > Udělal jsem to pro sebe, jako pokus.

G* > I did it for myself, as an experiment.

Odstavec / Paragraph 1052
H* > Oh, Galle, to není pravda. Já jsem věděla předem, že mi to nemůžete odepřít.

H* > Oh, Gall, that's not true. I knew in advance that you couldn't refuse me.

Odstavec / Paragraph 1053
D* > Proč?

D* > Why?

Odstavec / Paragraph 1054
H* > Vždyť víš, Harry.

H* > Well, you know, Harry.

Odstavec / Paragraph 1055
D* > Ano. Protože tě miluje - jako všichni.

@(Pauza.)

D* > Yes. Because he loves you @{ PAUSE }

Odstavec / Paragraph 1056
E* (jde k oknu) > Zas jich přibylo. Jako by je země vypocovala.

E* (goes to the window) > Their numbers are still increasing. As though they were sprouting from the earth.

Odstavec / Paragraph 1057
B* > Paní Heleno, co mně dáte, když vám budu advokátem?

B* > Mrs. Helena, what will you give me if I act as your attorney?

Odstavec / Paragraph 1058
H* > Mně?

H* > Mine?

Odstavec / Paragraph 1059
B* > Vám - nebo Gallovi. Komu chcete.

B* > Yours - or GalI's. Whosever you wish.

Odstavec / Paragraph 1060
H* > Copak se bude věšet?

H* > Is someone going to be hanged?

Odstavec / Paragraph 1061
B* > Jen morálně, paní Heleno. Hledá se viník. To je oblíbená útěcha v pohromách.

B* > Only morally, Mrs. Helena. A guilty party is being sought. Such action is a favorite means of consolation in the face of calamity.

Odstavec / Paragraph 1062
D* > Doktore Galle, jak srovnáte ty své - ty své extratury se svou služební smlouvou?

D* > Doctor Gall, how do you reconcile these - these extracurricular experiments with your contractual obligations?

Odstavec / Paragraph 1063
B* > Pardon, Domine. Kdypak jste, Galle, s těmi kejklemi vlastně začal?

B* > Excuse me, Domin. Gall, just when did you actually begin this hocus-pocus?

Odstavec / Paragraph 1064
G* > Před třemi lety.

G* > Three years ago.

Odstavec / Paragraph 1065
B* > Aha. A kolikpak Robotů jste dohromady zreformoval?

B* > Aha. And since that time how many Robots have you altered altogether?

Odstavec / Paragraph 1066
G* > Dělal jsem jenom pokusy. Je jich několik set.

G* > I was just experimenting. Only several hundred.

Odstavec / Paragraph 1067
B* > Tak děkuju pěkně. Dost, dětičky. To znamená, že na milión starých dobrých Robotů přijde jeden reformní Gallův, rozumíte?

B* > Thank you very much. Enough, children. This means that for every million of the good, old Robots, there is one of GalI's modified ones, you see?

Odstavec / Paragraph 1068
D* > A to znamená -

D* > And that means -

Odstavec / Paragraph 1069
B* > - že to prakticky nemá ani tolikhle významu.

B* > - that practically speaking they are of no consequence whatsoever.

Odstavec / Paragraph 1070
F* > Busman má pravdu.

F* > Busman's right.

Odstavec / Paragraph 1071
B* > To si myslím, holenku. A víte, hoši, co zavinilo tohle nadělení?

B* > I should think so, my boy. And do you know what has caused this nice mess, boys?

Odstavec / Paragraph 1072
F* > Co tedy?

F* > What?

Odstavec / Paragraph 1073
B* > Počet. Udělali jsme Robotů příliš mnoho. Namoutě, to se přece dalo čekat : jak budou jednou Roboti silnější než lidstvo, nastane tohleto, musí to nastat, víme? Haha, a my jsme se postarali, aby to bylo co nejdřív; vy, Domine, vy, Fabry, a já, chlapík Busman.

B* > The numbers. We made too many Robots. Really, it was simply a matter of time before the Robots became stronger than mankind, and this has happened. Haha, and we saw to it that it would happen as soon as possible; you, Domin, you, Fabry, and myself, good old Busman.

Odstavec / Paragraph 1074
D* > Myslíte, že je to naše vina?

D* > So you think this is our fault?

Odstavec / Paragraph 1075
B* > Vy jste dobrý! Copak si myslíte, že pánem výroby je ředitel? I toto, pánem výroby je poptávka. Celý svět chtěl mít své Roboty. Panečku, my jsme se jen vezli na té lavině poptávky a při tom jsme žvanili - - o technice, o sociální otázce, o pokroku, o moc zajímavých věcech. Jako by ty řečičky nějak řídily, kudy se to má valit. Zatím to všechno běželo vlastní tíhou, rychleji, rychleji, pořád rychleji - A každá mizerná, kramářská, špinavá objednávka přidala k lavině kamínek. Tak, lidičky.

B* > My, you are naive! No doubt you think that the plant director controls production? Not at all. Demand controls production. The whole world wanted its Robots. My boy, we did nothing but ride the avalanche of demand, and all the while kept blathering on - about technology, about the social question, about progress, about very interesting things. As though this rhetoric of ours could somehow direct the course of the thing. And all the while the whole mess picked up speed under its own weight, faster, faster, still faster - And every beastly, profiteering, filthy order added another pebble to the avalanche : And there you have it, folks.

Odstavec / Paragraph 1076
H* > To je ohavné, Busmane!

H* > Busman, that's atrocious!

Odstavec / Paragraph 1077
B* > Je, paní Heleno. Já jsem také měl svůj sen. Takový busmanovský sen o novém hospodářství světa; tuze krásný ideál, paní Heleno, hanba mluvit. Ale když jsem tadyhle dělal bilanci, přišlo mně do hlavy, že historii nedělají veliké sny, ale maličké potřeby všech počestných, mírně zlodějských a sobeckých lidiček, id est všech vůbec. Všecky myšlenky, lásky, plány, heroismy, všecky ty vzdušné věci se hodí leda k tomu, aby se tím dal člověk vycpat pro muzeum Vesmíru, s nápisem : Ejhle, člověk. Punktum. A teď byste mně mohli říci, co vlastně budeme dělat.

B* > It is, Mrs. Helena. I too had a dream. A Busmanish dream of a new world economy; just a beautiful ideal, I'm sorry to say, Mrs. Helena. But as I was sitting here balancing the books, it occurred to me that history is not made by great dreams, but by the petty wants of all respectable, moderately thievish and selfish people, i. e. , of everyone. All our ideas, loves, plans, heroic ideals, all of those lofty things are worthless. They serve no other purpose than as stuffing for a specimen in a Natural History Museum exhibit labeled : Man. Period. And now you might tell me what exactly we're going to do.

Odstavec / Paragraph 1078
H* > Busmane, pro tohle máme zahynout?

H* > Busman, must we perish for this?

Odstavec / Paragraph 1079
B* > Mluvíte ošklivě, paní Heleno. My přece nechceme zahynout. Já aspoň ne. Já chci být ještě živ.

B* > That sounds ugly, Mrs. Helena. Of course we don't want to perish. At least I don't. I want to go on living.

Odstavec / Paragraph 1080
D* > Co chcete dělat?

D* > So what do you propose we do?

Odstavec / Paragraph 1081
B* > Jemináčku, Domine, chci se z toho dostat ven.

B* > Christ, Domin, I want to get out of this.

Odstavec / Paragraph 1082
D* (zastaví se nad ním) > Jak?

D* (stops in front of him) > How?

Odstavec / Paragraph 1083
B* > Po dobrém. Já vždycky po dobrém. Dejte mně plnou moc, a já to s Roboty vyjednám.

B* > Amicably. I'm always for amicability. Give me complete authority and I will negotiate with the Robots.

Odstavec / Paragraph 1084
D* > Po dobrém?

D* > Amicably?

Odstavec / Paragraph 1085
B* > To se rozumí. Já jim, dejme tomu, řeknu : "Páni Roboti, vaše blahorodí, vy máte všechno. Máte rozum, máte moc, máte zbraně; ale my máme jedno zajímavý lejstro, takový starý, žlutý, špinavý papír -"

B* > That goes without saying. I'll say to them, for instance : "Most worthy Robots, you have everything. You have intelligence, you have power, you have weapons. But we have one interesting document-a very old, yellowed, soiled piece of paper -

Odstavec / Paragraph 1086
D* > Rossumův rukopis?

D* > Rossum's manuscript?

Odstavec / Paragraph 1087
B* > Ano. "A tam, " řeknu jim, "je vylíčen váš vznešený původ, vaše urozená výroba a tak dále. Páni Roboti, bez toho počmáraného papiru nevyrobíte ani jednoho nového kolegu Robota; za dvacet let, s odpuštěním, pojdete jako jepice. Velectění, byla by vás náramná škoda. Víte co, " řeknu jim, " vy nás pustíte, nás všechny lidi na Rossumově ostrově, na tamhletu loď. Za to vám prodáme továrnu a tajemství výroby. Nechte nás spánembohem odejet a my vás necháme spánembohem se vyrábět, dvacet tisíc, padesát tisíc, sto tisíc kusů denně jak budete chtít. Páni Roboti, to je poctivý obchod. Něco za něco. Takhle bych jim to řekl, hoši.

B* > Yes. "And there, " I'll tell them, "is described your noble origin, your noble production, etcetera. Worthy Robots, without this scribbled paper you cannot produce even one new Robot colleague. In twenty years, saving your reverence, you'll die off like mayflies. Most honored ones, that would be a tremendous loss for you. Look, " I'll tell them, "allow us, all of us people on Rossum's island, to board that ship. For that price we are prepared to sell you the factory and the secret of production. Allow us to leave in peace and we will leave you in peace to reproduce-twenty-thousand, fifty- thousand, a hundred-thousand head a day if you wish. Gentle Robots, this is a fair trade. Something for something." That's how I would talk to them, boys.

Odstavec / Paragraph 1088
D* > Busmane, vy si myslíte, že pustíme z rukou výrobu?

D* > Busman, do you think that we'd let Rossum's manuscript out of our hands?

Odstavec / Paragraph 1089
B* > Myslím, že pustíme. Když ne po dobrém, tedy, hm. Buď to prodáme, nebo to tady najdou. Jak chcete.

B* > I think that we will. If not amicably, well then, hm. Either we'll sell it or they'll take it. As you wish.

Odstavec / Paragraph 1090
D* > Busmane, můžeme Rossumův rukopis zničit.

D* > Busman, we can destroy Rossum's manuscript.

Odstavec / Paragraph 1091
B* > Ale spánembohem, můžeme zničiti všechno. Krom rukopisu taky sebe - a jiné. Dělejte, jak rozumíte.

B* > By all means, we can destroy every thing -t he manuscript, ourselves, and the others too. Do as you see fit.

Odstavec / Paragraph 1092
E* (obrátí se od okna) > Jářku, má pravdu.

E* (turns away from the window) > By God, he's right.

Odstavec / Paragraph 1093
D* > My - my že bychom prodali výrobu?

D* > You think that - that we should sell?

Odstavec / Paragraph 1094
B* > Jak chcete.

B* > As you wish.

Odstavec / Paragraph 1095
D* > Je nás tu ... přes třicet lidí. Máme prodat výrobu a zachránit lidské duše? nebo máme ji zničit a - a - a nás všechny s sebou?

D* > There are still ... over thirty people here. Should we sell the secret of production and save human lives? or should we destroy it and - and - and all of us along with it?

Odstavec / Paragraph 1096
H* > Harry, prosím tě -

H* > Harry, please -

Odstavec / Paragraph 1097
D* > Počkej, Heleno. Tady jde o příliš vážnou otázku. Hoši, prodat, nebo zničit? Fabry?

D* > Wait, Helena. We're dealing with here. Boys, sell or destroy? Fabry?

Odstavec / Paragraph 1098
F* > Prodat.

F* > Sell.

Odstavec / Paragraph 1099
D* > Galle!

D* > Gall!

Odstavec / Paragraph 1100
G* > Prodat.

G* > Sell.

Odstavec / Paragraph 1101
D* > Hallemeiere!

D* > Hallemeier!

Odstavec / Paragraph 1102
E* > U sta hromů, to se rozumí, že prodat!

E* > Thunderation, it goes without saying. Sell!

Odstavec / Paragraph 1103
D* > Alquiste!

D* > Alquist!

Odstavec / Paragraph 1104
A* > Vůle boží.

A* > As God wills.

Odstavec / Paragraph 1105
B* > Haha, jemine, vy jste blázni! Kdopak by prodal celý rukopis?

B* > Haha, Christ, you're all lunatics! Whoever suggested selling the whole manuscript?

Odstavec / Paragraph 1106
D* > Busmane, žádný podvod!

D* > Busman, no tricks!

Odstavec / Paragraph 1107
B* (vyskočí) > Nesmysl! V zájmu lidstva je -

B* (jumps up) > Rubbish! It is in the interest of humanity -

Odstavec / Paragraph 1108
D* > V zájmu lidstva je držet slovo.

D* > It is in the interest of humanity to keep your word.

Odstavec / Paragraph 1109
E* > To bych si vyprosil.

E* > I would insist on that.

Odstavec / Paragraph 1110
D* > Hoši, to je hrozný krok. Prodáváme osud lidstva; kdo bude mít v rukou výrobu, bude pánem světa.

D* > Boys, this is a terrible step. We are selling the fate of mankind. Whoever has the secret of production in his hands will master the earth.

Odstavec / Paragraph 1111
F* > Prodejte!

F* > Sell!

Odstavec / Paragraph 1112
D* > Nikdy už lidstvo nebude s Roboty hotovo, nikdy jich neovládne -

D* > Mankind will never be rid of the Robots, we'll never gain the upper hand-

Odstavec / Paragraph 1113
G* > Mlčte a prodejte!

G* > Shut up and sell!

Odstavec / Paragraph 1114
D* > Konec dějin lidstva, konec civilizace -

D* > The end of human history, the end of civilization -

Odstavec / Paragraph 1115
E* > U všech čertů, prodejte!

E* > For God's sake, sell!

Odstavec / Paragraph 1116
D* > Dobrá, hoši! já sám - - já bych neváhal ani okamžik; pro těch několik lidí, které miluji -

D* > Fine, boys! For myself - I wouldn't hesitate for a minute; for those few people whom I love -

Odstavec / Paragraph 1117
H* > Harry, mne se neptáš?

H* > Harry, aren't you going to ask me?

Odstavec / Paragraph 1118
D* > Ne, dětino; je to příliš odpovědné, víš? To není nic pro tebe.

D* > No, little girl. There's too much at stake here, you see? This isn't your concern.

Odstavec / Paragraph 1119
F* > Kdo půjde vyjednávat?

F* > Who's going to go negotiate?

Odstavec / Paragraph 1120
D* > Počkejte, až přinesu rukopis. Odejde vleuo.

D* > Wait until I get the manuscript. (He exits left.)

Odstavec / Paragraph 1121
H* > Harry, proboha, nechoď!

@(Pauza.)

H* > Harry, for God's sake, don't go! @{ PAUSE }

Odstavec / Paragraph 1122
F* (vyhlíží z okna) > Tobě uniknout, tisícihlavá smrti ; tobě, vzbouřená hmoto, nesmyslný dave ; potopo, potopo, ještě jednou zachránit lidský život na jediné lodi -

F* (looking out the window) > Just to escape you, you thousand- headed death, you mass of rebelling matter, you insensible crowd. Oh, God, a flood, a flood, just one more time to preserve human life aboard a single boat -

Odstavec / Paragraph 1123
G* > Nebojte se, paní Heleno ; odplujeme daleko odtud a založíme vzornou lidskou kolonii; začneme žít od počátku -

G* > Don't be afraid, Mrs. Helena. We'll sail far away from here and found a model human colony. We'll start life over from where it began -

Odstavec / Paragraph 1124
H* > Oh, Galle, mlčte!

H* > Oh, Gall, be quiet!

Odstavec / Paragraph 1125
F* (obrátí se) > Paní Heleno, život stojí za to ; a pokud záleží na nás, uděláme z něho něco ... něco, co jsme zanedbali. Bude to malý státeček s jednou lodí ; Alquist nám postaví dům a vy nám budete vládnout - Je v nás tolik lásky, tolik chuti k životu -

F* (turns around) > Mrs. Helena, life is worthwhile, and as long as it matters to us we'll make of it something... something that we've neglected. We'll form a little state with one ship. Alquist will build us a house and you will rule over us - There is so much love in us - such an appetite for life.

Odstavec / Paragraph 1126
E* > To si myslím, holenku.

E* > I should think so, my boy.

Odstavec / Paragraph 1127
B* > Inu, lidi, já bych hned začal znovu. Hodně jednoduše, starozákonně, po pastýřshu - - Děti, to by bylo pro mne. Ten klid, ten vzduch -

B* > Well, folks, I would start over in a minute. A very simple, old-fashioned shepherd's life - Friends, that would be enough for me. The peace, the air -

Odstavec / Paragraph 1128
F* > A ten náš státeček by mohl být zárodek příštího lidstva. Víte, takový ostrůvek, kde by se lidstvo zachytilo, kde by sbíralo síly - síly duše i těla - A bůh ví, já věřím, že by za pár let zas mohlo dobývat světa.

F* > And that little state of ours would be the embryo of future generations. You know, that little isle where humanity could take root, where it could gather strength - strength of body and soul - And God knows I believe that in years it could take over the world once again.

Odstavec / Paragraph 1129
A* > Už dnes věříte?

A* > You believe that even today?

Odstavec / Paragraph 1130
F* > Už dnes. A já věřím, Alquiste, že ho dobude. Že zas bude pánem zemí a moří; že zplodí bezpočtu hrdin, kteří ponesou svou hořící duši v čele lidí. A já věřím, Alquiste, že bude znovu snít o dobytí planet a sluncí.

F* > Even today. Alquist, I believe that it will happen : humanity will once again rule the lands and seas; it will give birth to a countless number of heroes who will carry their fiery souls at the head of the people. And I believe, Alquist, that it will dream anew about the conquest of planets and suns.

Odstavec / Paragraph 1131
B* > Amen. Vidíte, paní Heleno, to není tak špatná situace.

(D* otevře prudce dveře.)

B* > Amen. You see, Mrs. Helena, the situation's not that bad. (D* opens the door violently.)

Odstavec / Paragraph 1132
D* (chraptivě) > Kde je rukopis starého Rossuma!

D* (hoarsely) > Where's Rossum's manuscript!

Odstavec / Paragraph 1133
B* > Ve vašem trezoru. Kde by jinde byl?

B* > In your safe. Where else would it be?

Odstavec / Paragraph 1134
D* > Kam se ztratil rukopis starého Rossuma! Kdo - jej - ukradl!

D* > The manuscript is missing! Someone's- stolen it!

Odstavec / Paragraph 1135
G* > Není možno!

G* > Impossible!

Odstavec / Paragraph 1136
E* > Zlořečeně, to přece -

E* > Dammit, don't tell me -

Odstavec / Paragraph 1137
B* > Pro pána, to snad ne!

B* > Oh, my God! No!

Odstavec / Paragraph 1138
D* > Ticho! Kdo jej ukradl?

D* > Quiet! Who stole it?

Odstavec / Paragraph 1139
H* (vstane) > Já.

H* (stands up) > I did.

Odstavec / Paragraph 1140
D* > Kam jsi jej dala?

D* > Where did you put it?

Odstavec / Paragraph 1141
H* > Harry, Harry, všechno ti řeknu! Proboha odpusť mi to!

H* > Harry, Harry, I'll tell you everything! For God's sake, forgive me!

Odstavec / Paragraph 1142
D* > Kam jsi jej dala? Rychle!

D* > Where did you put it? Tell me!

Odstavec / Paragraph 1143
H* > Spálila - dnes ráno - oba opisy.

H* > I burned it - this morning - both copies.

Odstavec / Paragraph 1144
D* > Spálila? Tady v krbu?

D* > You burned it? Here in the fireplace?

Odstavec / Paragraph 1145
H* (vrhá na kolena) > Proboha, Harry!

H* (throws herself on her knees) > For God's sake, Harry!

Odstavec / Paragraph 1146
D* (běží ke krbu) > Spálila! (Poklekne ke krbu a přehrabává v něm.) Nic, nic než popel - Ah, tuhle! (Vytáhne ohořelý kousek papíru a čte) : "Přidá-ním-"

D* (runs to the fireplace) > You burned it! (He kneels in front of the fireplace and rummages in it.) Nothing, nothing but ashes - Ah, here! (He pulls out a charred bit ofpaper and reads.) "By - the - intro- "

Odstavec / Paragraph 1147
G* > Ukažte. (Vezme papír a čte) : "Přidáním biogenu do -" Nic víc.

G* > Let me see it. (He takes the paper and reads.) "By the introduction of biogens to-" That's all.

Odstavec / Paragraph 1148
D* (vstává) > Je to z toho?

D* (stands up) > Is that part of it?

Odstavec / Paragraph 1149
G* > Je.

G* > Yes.

Odstavec / Paragraph 1150
B* > Bože na nebi!

B* > God in heaven!

Odstavec / Paragraph 1151
D* > Tedy jsme ztraceni.

D* > Then we're lost.

Odstavec / Paragraph 1152
H* > Oh, Harry -

H* > Oh, Harry-

Odstavec / Paragraph 1153
D* > Vstaň, Heleno!

D* > Stand up, Helena!

Odstavec / Paragraph 1154
H* > Až odpustíš - až odpustíš -

H* > Not until you for-give - forgive

Odstavec / Paragraph 1155
D* > Ano, jen vstaň, slyšíš? Nesnesu, abys -

D* > I do. Only stand up, you hear? I can't bear seeing you -

Odstavec / Paragraph 1156
F* (zvedá ji) > Prosím, nemučte nás.

F* (helping her up) > Please, don't torture us.

Odstavec / Paragraph 1157
H* (vstane) > Harry, co jsem udělala!

H* (stands) > Harry, what have I done!

Odstavec / Paragraph 1158
D* > Ano, vidíš - Prosím, sedni.

D* > Well, you see - Please, sit down.

Odstavec / Paragraph 1159
E* > Jak se vám třesou ručky!

E* > How your hands are shaking!

Odstavec / Paragraph 1160
B* > Haha, paní Heleno, vždyť snad Gall a Hallemeier vědí zpaměti, co tam bylo napsáno.

B* > Haha, Mrs. Helena, why Gall and Hallemeier probably know by heart what was written there.

Odstavec / Paragraph 1161
E* > Rozumí se. To jest, aspoň některé věci.

E* > That goes without saying. At least some parts, that is.

Odstavec / Paragraph 1162
G* > Ano, skoro všechno, až na biogen a - a - enzym Omega. Ty se vyrábějí tak zřídka - - stačí jich tak nepatrná dávka.

G* > Yes, almost everything, up to the biogen and - and - the Omega enzyme. We produce these particular Robots so rarely - this formula yields too small a number -

Odstavec / Paragraph 1163
B* > Kdo je dělal?

B* > Who made them?

Odstavec / Paragraph 1164
G* > Já sám ... jednou za čas ... vždycky podle Rossumova rukopisu. Víte, je to příliš složité.

G* > I did myself ... once in a while ... always following Rossum's manuscript. You see, it's too complicated.

Odstavec / Paragraph 1165
B* > No a co, záleží tak tuze na těch dvou vodičkách?

B* > Well and what, does it rely so heavily on these two fluids?

Odstavec / Paragraph 1166
E* > Tak trochu - zajisté.

E* > To some extent - certainly.

Odstavec / Paragraph 1167
G* > Totiž na nich závisí, aby to vůbec žilo. To bylo to pravé tajemství.

G* > This is to say, yes it does depend on them. That was the real secret.

Odstavec / Paragraph 1168
D* > Galle, nemohl byste po paměti sestavit Rossumův předpis výroby?

D* > Gall, couldn't you reconstruct Rossum's production formula from memory?

Odstavec / Paragraph 1169
G* > Vyloučeno.

G* > Impossible.

Odstavec / Paragraph 1170
D* > Galle, rozpomeňte se! Pro život nás všech!

D* > Gall, try to remember! For the sake of all our lives!

Odstavec / Paragraph 1171
G* > Nemohu. Bez pokusů to není možno.

G* > I can't. It's just not possible without experiments.

Odstavec / Paragraph 1172
D* > A kdybyste dělal pokusy -

D* > And if you performed experiments -

Odstavec / Paragraph 1173
G* > To by mohlo trvat léta. A i pak - Nejsem starý Rossum.

G* > That could take years. And even then - I'm not old Rossum.

Odstavec / Paragraph 1174
D* (obrátí se ke krbu) > Tak tady - tohle byl největší triumf lidského ducha, hoši. Tenhle popel. (Kopne do něho.) Co teď?

D* (turns towards the fireplace) > Well - this was the greatest triumph of human genius, boys. These ashes. (He digs around in them.) What now?

Odstavec / Paragraph 1175
B* (v zoufalé hrůze) > Bože na nebi! Bože na nebi!

B* (in desperate terror) > God in heaven! God in heaven!

Odstavec / Paragraph 1176
H* (vstane) > Harry! Co -jsem - udělala!

H* (stands up) > Harry, what - have I - done!

Odstavec / Paragraph 1177
D* > Buď klidná, Heleno. Řekni, proč jsi to spálila?

D* > Calm down, Helena. Tell us, why did you burn the manuscript?

Odstavec / Paragraph 1178
H* > Já jsem vás zahubila!

H* > I've destroyed you all!

Odstavec / Paragraph 1179
B* > Bože na nebi, jsme ztraceni!

B* > God in heaven, we're lost!

Odstavec / Paragraph 1180
D* > Ticho, Busmane! Pověz, Heleno, proč jsi to udělala?

D* > Shut up, Busman! Helena, tell us why you did it.

Odstavec / Paragraph 1181
H* > Chtěla jsem ... Chtěla jsem, abychom jeli pryč, my všichni! Aby už nebylo továrny a ničeho ... Aby se všechno vrátilo ... Bylo to tak hrrozné!

H* > I wanted... I wanted for us to go away - all of us! for there to be no more factory or anything ... for everything to go back... It was so d-r-readful!

Odstavec / Paragraph 1182
D* > Co, Heleno?

D* > What was, Helena?

Odstavec / Paragraph 1183
H* > To ... to, že se lidé stali hluchým květem!

H* > That... that people had become sterile flowers!

Odstavec / Paragraph 1184
D* > Nerozumím.

D* > I don't understand.

Odstavec / Paragraph 1185
H* > To, že se přestaly rodit děti ... Harry, to je tak děsné! Kdyby se dělali Roboti dál, nikdy by už nebylo dětí - Nána říkala, že to je trest - Všichni, všichni říkali, že se nemohou rodit lidé, protože se dělá tolik Robotů - A proto, jen proto, slyšíš -

H* > You know... that children had stopped being born. Harry, It's so awful! If you kept on making Robots there would never be any children again - Nana said that this is the punishment - Everyone, everyone's been saying that people can't be born because too many Robots are being made - And that's why - that's the reason, can you understand?

Odstavec / Paragraph 1186
D* > Heleno, na tohle tys myslila?

D* > You were thinking about that, Helena?

Odstavec / Paragraph 1187
H* > Ano, oh, Harry, já jsem to myslila tak dobře!

H* > Yes. Oh, Harry, I really meant well!

Odstavec / Paragraph 1188
D* (utírá si pot) > My jsme to myslili ... příliš dobře, my lidé.

D* (wiping the sweat from his brow) > We all meant well... too well, we people.

Odstavec / Paragraph 1189
F* > Udělala jste dobře, paní Heleno. Roboti se už nemohou rozmnožit. Roboti vyhynou. Do dvaceti let -

F* > You did well, Mrs. Helena. Now the Robots can no longer multiply. The Robots will die out. Within twenty years -

Odstavec / Paragraph 1190
E* > - nebude už ani jeden z těch ničemů.

E* > - there won't be a single one of those bastards left.

Odstavec / Paragraph 1191
G* > A lidstvo zůstane. Za dvacet let bude svět jejich ; i kdyby to byl jen pár divochů na nejmenším ostrově -

G* > And mankind will endure. In twenty years the world will belong to man again; even if it's only to a couple of savages on the tiniest island -

Odstavec / Paragraph 1192
F* > - bude to začátek. A pokud je nějaký začátek, je dobře. Za tisíc let nás mohou dohonit, a pak půjdou dál než my -

F* > - that'll be a start. And as long as there's some small beginning, that's fine. In a thousand years they'll have caught up to where we are now and then surpass even that -

Odstavec / Paragraph 1193
D* > - aby splnili, co my jsme jen koktali v myšlenkách.

D* > - to accomplish what we only dreamed of.

Odstavec / Paragraph 1194
B* > Počkejte - Já hlupák! Bože na nebi, že jsem na to nevzpomněl dávno!

B* > Wait - What a dope I am! God in heaven, why didn't I think of this before!

Odstavec / Paragraph 1195
E* > Co máte?

E* > Think of what?

Odstavec / Paragraph 1196
B* > Pět set dvacet milionů bankovek a šeků! Půl miliardy v pokladně! Za půl miliardy prodají - Za půl miliardy -

B* > The five-hundred twenty million dollars in cash and checks. The half billion in the safe! For half a billion they'll sell - for half a billion -

Odstavec / Paragraph 1197
G* > Blázníte, Busmane?

G* > Have you lost your mind, Busman?

Odstavec / Paragraph 1198
B* > Já nejsem džentlmen. Ale za půl miliardy - (Klopýtá vlevo.)

B* > I'm not a gentleman, butfor half a billion- (He stumbles left.).

Odstavec / Paragraph 1199
D* > Kam jdete?

D* > Where are you going?

Odstavec / Paragraph 1200
B* > Nechat, nechat! Matičko boží, za půl miliardy se prodá všechno! (Zajde.)

B* > Leave me alone! Mother of God, for half a billion any- thing can be bought! (He leaves.)

Odstavec / Paragraph 1201
H* > Co chce Busman! Aí zůstane s námi!

@(Pauza.)

H* > What is Busman doing? He should stay here with us! @{ PAUSE }

Odstavec / Paragraph 1202
E* > Uh, dusno. Začíná se -

E* > Ugh, it's stuffy. It's setting in, this-

Odstavec / Paragraph 1203
G* > - agónie.

G* > - agony.

Odstavec / Paragraph 1204
F* (vyhlíží z okna) > Jsou jako zkamenělí. Jako by čekali, že na ně něco sestoupí. Jako by něco strašného vznikalo jejich mlčením -

F* (looking out the window) > They're standing there as though they'd turned to stone. Like they were waiting for something. Like something awful could spring from their silence -

Odstavec / Paragraph 1205
G* > Duše davu.

G* > The spirit of the mob.

Odstavec / Paragraph 1206
F* > Snad. Vznáší se to nad nimi ... jako chvění.

F* > Most likely. It's hovering over them ... like a quivering in the air.

Odstavec / Paragraph 1207
H* (přistoupí k oknu) > Ach, Ježíši ... Fabry, to je příšerné!

H* (approaching the window) > Oh, Jesus ... Fabry, this is ghastly!

Odstavec / Paragraph 1208
F* > Nic není strašnějšího nežli dav. Ten napřed je jejich vůdce.

F* > There's nothing more terrible than a mob. That one in front is their leader.

Odstavec / Paragraph 1209
H* > Který?

H* > Which one?

Odstavec / Paragraph 1210
E* (k oknu) > Ukažte mi ho.

E* (goes to the window) > Point him out to me.

Odstavec / Paragraph 1211
F* > Ten se skloněnou hlavou. Ráno mluvil v přístavu.

F* > The one with his head bowed. This morning he was speaking at the docks.

Odstavec / Paragraph 1212
E* > Aha, ten s tou velikou kotrbou. Ted ji zvedá, vidíte ho?

E* > Ah, the one with the big noggin. Now he's raising it, you see him?

Odstavec / Paragraph 1213
H* > Galle, to je Radius!

H* > Gall, that's Radius!

Odstavec / Paragraph 1214
G* (přistoupí k oknu) > Ano.

G* (approaching the window) > So it is.

Odstavec / Paragraph 1215
E* (otevírá okno) > Mně se nelíbí. Fabry, trefil byste na sto kroků škopek?

E* (opening the window) > I don't like it. Fabry, could you hit a washtub at a hundred paces?

Odstavec / Paragraph 1216
F* > Doufám.

F* > I should hope so.

Odstavec / Paragraph 1217
E* > Tak to zkuste.

E* > Well, try then.

Odstavec / Paragraph 1218
F* > Dobrá. (Vytáhne revolver a míří.)

F* > Okay. (He pulls out his revolver and lakes aim.)

Odstavec / Paragraph 1219
H* > Proboha, Fabry, nestřílejte na něj!

H* > For God's sake, Fabry, don't shoot him!

Odstavec / Paragraph 1220
F* > Je to jejich vůdce.

F* > But that's their leader.

Odstavec / Paragraph 1221
H* > Přestaňte! Vždyť se sem dívá!

H* > Stop! He's looking this way!

Odstavec / Paragraph 1222
G* > Palte!

G* > Let him have it!

Odstavec / Paragraph 1223
H* > Fabry, prosím vás -

H* > Fabry, I beg you -

Odstavec / Paragraph 1224
F* (skloní rervolver) > Budiž.

F* (lowering his revolver) > Very well.

Odstavec / Paragraph 1225
E* (hrozí pěstí) > Ty pacholku!

@(Pauza.)

E* (shaking his fist) > You nasty beastl @{ PAUSE }

Odstavec / Paragraph 1226
F* (vykloněn z okna) > Busman jde. U všech všudy, co chce Busman před domem?

F* (leaning out the window) > Busman's going out there. For Christ's sake, what's he doing in front of the house?

Odstavec / Paragraph 1227
G* (nakloní se z okna) > Nese nějaké balíky. Papíry.

G* (leans out the window) > He's carrying some sort of packets. Papers.

Odstavec / Paragraph 1228
E* > To jsou peníze! Balíky peněz! Co s tím? - Haló, Busmane!

E* > That's money! Packets of money! What's he going to do with it? - Hey, Busman!

Odstavec / Paragraph 1229
D* > Snad nechce koupit svúj život? (Volá.) Busmane, zbláznil jste se?

D* > He probably wants to buy his own life, don't you think? (He calls.) Busman, have you gone off your rocker?

Odstavec / Paragraph 1230
G* > Dělá, jako by neslyšel. Běží k mříži.

G* > He's acting as though he hadn't heard you. He's running toward the fence.

Odstavec / Paragraph 1231
F* > Busmane!

F* > Busman!

Odstavec / Paragraph 1232
E* > Bus-ma-ne! Zpátky!

E* (roars) > Busman! Back!

Odstavec / Paragraph 1233
G* > Mluví k Robotům. Ukazuje peníze. Ukazuje na nás -

G* > He's talking to the Robots. He's pointing to the money. He's pointing at us-

Odstavec / Paragraph 1234
H* > Chce nás vykoupit!

H* > He wants to ransom us!

Odstavec / Paragraph 1235
F* > Jen ať se nedotkne mříže -

F* > Just so long as he doesn't touch the fence -

Odstavec / Paragraph 1236
G* > Haha, jak házi rukou!

G* > Haha, look how he's throwing his hands about!

Odstavec / Paragraph 1237
F* (křičí) > U čerta, Busmane! Pryč od mříže! Nesahejte na ni! (Obrátí se.) Rychle, vypnout!

F* (yelling) > For God's sake, Busman! Get away from the fence! Don't touch it! (He turns away.) Quick, turn it off!

Odstavec / Paragraph 1238
G* > Óóó!

G* > Oooh!

Odstavec / Paragraph 1239
E* > Rány boží!

E* > Mother of God!

Odstavec / Paragraph 1240
H* > Ježíši, co se mu stalo?

H* > Jesus, what happened to him?

Odstavec / Paragraph 1241
D* (táhne Helenu od okna) > Nedívej se!

D* (drags Helena away from the window) > Don't look!

Odstavec / Paragraph 1242
H* > Proč padl?

H* > Why did he fall?

Odstavec / Paragraph 1243
F* > Zabit proudem.

F* > Electrocuted by the fence.

Odstavec / Paragraph 1244
G* > Mrtev.

G* > Dead.

Odstavec / Paragraph 1245
A* (vstane) > První.

@(Pauza.)

A* (stands up) > The first. @{ PAUSE }

Odstavec / Paragraph 1246
F* > Tam leží ... s půl miliardou na srdci ... génius financí.

F* > Lying there with half a billion on his breast ... financial genius.

Odstavec / Paragraph 1247
D* > Byl to ... hoši, byl to svým způsobem hrdina. Veliký ... obětavý ... kamarád ... Plač, Heleno!

D* > He was ... boys, he was a hero in his own way. Great ... selfless ... a true friend... Go ahead and cry, Helena!

Odstavec / Paragraph 1248
G* (u okna) > Vidíš, Busmane, žádný král neměl větší mohyly než ty. Půl miliardy na srdci - Ach, vždyť je to jako hrst suchého listí na zabité veverce, ubohý Busmane!

G* (at the window) > You know, Busman, no pharaoh was ever entombed with more riches than you. Half a billion on your breast - It's like a handful of dry leaves on a slain squirrel, poor Busman!

Odstavec / Paragraph 1249
E* > Jářku byl to - - Všechna čest - - Jářku, chtěl nás vykoupit!

E* > My word, that was - What courage - He actually wanted to buy our freedom!

Odstavec / Paragraph 1250
A* (se sepjatýma rukama) > Amen.

@(Pauza.)

A* (with clasped hands) > Amen. @{ PAUSE }

Odstavec / Paragraph 1251
G* > Slyšíte?

G* > Listen.

Odstavec / Paragraph 1252
D* > Hučení. Jako vítr.

D* > A droning. Like wind.

Odstavec / Paragraph 1253
G* > Jako daleká bouře.

G* > Like a faraway storm.

Odstavec / Paragraph 1254
F* (rozsvítí žárovku na krbu) > Sviť, hromničko lidstva! Ještě dynama běží, ještě tam jsou naši - Držte se, muži v elektrárně?

F* (turns on the lamp over the fireplace) > Burn, holy candle of humanity! The power's still on, our people are still there - Hang on out there, boys!

Odstavec / Paragraph 1255
E* > Byla to veliká věc, být člověkem. Bylo to něco nesmírného. Ve mně bzučí milión vědomí jako v úle. Milióny duší se do mne slétají. Kamarádi, byla to veliká věc.

E* > It was a great thing to be a human being. It was something tremendous. Suddenly I'm conscious of a million sensations buzzing in me like bees in a hive. Gentlemen, it was a great thing.

Odstavec / Paragraph 1256
F* > Ještě svítíš, důmyslné světélko, ještě oslňuješ, zářivá, vytrvalá myšlenko! Vědoucí vědo, krásný výtvore lidí! Plamenná jiskro ducha!

F* > You're still burning, you glimmer of ingenuity, you're still shining, you bright, persevering thought! Pinnacle of science, beautiful creation of mankind! Blazing spark of genius!

Odstavec / Paragraph 1257
A* > Věčná lampo boží, ohnivý voze, svatá svíce víry, modli se! Oltáři obětní -

A* > Eternal lamp of God, fiery chariot, sacred candle of faith! Pray! Sacrificial altars -

Odstavec / Paragraph 1258
G* > První ohni, větvi hořící u jeskyně! Ohniště v táboře! Hranice strážní!

G* > Primeval fire, burning branch in a cave! A fire in camp! Watchfires on the frontier!

Odstavec / Paragraph 1259
F* > Ještě bdíš, lidská hvězdo, záříš bez kmitu, dokonalý plameni, duchu jasný a vynalézavý. Každý tvůj paprsek je veliká myšlenka -

F* > You still stand watch, O human star, burning without a flicker, perfect flame, bright and resourceful spirit. Each of your rays a great idea -

Odstavec / Paragraph 1260
D* > Pochodeň, která koluje z ruky do ruky, z věku do věku, věčně dál.

D* > O torch which passes from hand to hand, from age to age, world without end.

Odstavec / Paragraph 1261
H* > Večerní lampa rodiny. Děti, děti, musíte už spat.

(Žárovka zhasne.)

H* > Eternal lamp of the family. Children, children, it's time to go to bed. (The lamp goes out.)

Odstavec / Paragraph 1262
F* > Konec.

F* > The end.

Odstavec / Paragraph 1263
E* > Co se stalo?

E* > What's happened?

Odstavec / Paragraph 1264
F* > Padla elektrárna. Teď my.

(Zleva se otevřou dveře, v nich stojí N*.)

F* > The power plant has fallen. We're next. (The door on the left opens. N* is standing in the doorway.)

Odstavec / Paragraph 1265
N* > Na kolena! Přišla hodina soudu!

N* > On your knees! The hour of judgment is upon us!

Odstavec / Paragraph 1266
E* > Hrome, tys ještě živa?

E* > Thunder, you're still alive?

Odstavec / Paragraph 1267
N* > Dělejte pokáni, nevěřící! Je konec světa! Modlete se! Běží pryč. Hodina soudu -

N* > Repent, you unbelievers! The end of the world is come! Pray! (She runs away.) The hour of judgment -

Odstavec / Paragraph 1268
H* > Sbohem, vy všichni, Galle, Alquiste, Fabry -

H* > Farewell, all of you, Gall, Alquist, Fabry -

Odstavec / Paragraph 1269
D* (otevře dveře vpravo) > Sem, Heleno! Zavře za ní. Teď rychle! Kdo bude u vrat?

D* (opens the door on the right) > Over here, Helena! (He closes the door behind her.) Quickly now! Who'll take the gate?

Odstavec / Paragraph 1270
G* > Já. Venku hluk. Oho, už se to začne. Nazdar, hoši! Běží vpravo tapetovými dveřmi.

G* > I will. (A noise outside.) Oho, it's starting. Cheerio, boys! (He runs off right through the wallpapered door.)

Odstavec / Paragraph 1271
D* > Schody?

D* > Stairway?

Odstavec / Paragraph 1272
F* > Já. Jděte k Heleně. (Utrhne si květ z kytice a odchází.)

F* > I'll take it. You go with Helena. (He plucks a flower from the bouquet and leaves.)

Odstavec / Paragraph 1273
D* > Předsíň?

D* > Hallway?

Odstavec / Paragraph 1274
A* > Já.

A* > I've got it.

Odstavec / Paragraph 1275
D* > Máte revolver?

D* > You have a gun?

Odstavec / Paragraph 1276
A* > Děkuju, já nestřílím.

A* > I don't shoot, thank you.

Odstavec / Paragraph 1277
D* > Co chcete dělat?

D* > What do you plan to do?

Odstavec / Paragraph 1278
A* (odchází) > Zemřít.

A* (leaving) > Die.

Odstavec / Paragraph 1279
E* > Já zůstanu tady.

(Zdola rychlá střelba.)

E* > I'll stay here. (Rapid gunfire is heard from below.)

Odstavec / Paragraph 1280
E* > Oho, Gall už hraje. Jděte, Harry!

E* > Oho, GalI's already in action. Go, Harry!

Odstavec / Paragraph 1281
D* > Hned. Prohlíží dva brovninky.

D* > I'm going. (He inspects his two Brownings.)

Odstavec / Paragraph 1282
E* > U čerta, jděte k ní!

E* > For God's sake, go to her!

Odstavec / Paragraph 1283
D* > Sbohem. (Odejde vpravo za Helenou.)

D* > Farewell. (He leaves through the door on the right.)

Odstavec / Paragraph 1284
E* (sám) > Teď honem barikádu! (Shodí kabát a tahá pohovku, křesla, stolky ke dveřím vpravo.)

(Otřásající výbuch.)

E* (alone) > I've got to build a barricade! (He throws down his coat and drags the sofa, armchairs, and tables over to the door on the right.) (A shattering explosion is heard.)

Odstavec / Paragraph 1285
E* (nechá práce) > Zatracení lotři, mají bomby!

(Nová střelba.)

E* (leaving his work) > Damnable bastards, they have bombs! (Another round of gunfire.)

Odstavec / Paragraph 1286
E* (pracuje dále) > Člověk se musí bránit! I když- i když - Nedejte se, Galle!

(Výbuch.)

E* (goes on with his work) > Man must defend himself! Even when - even when - Don't give up, Gall! (An explosion.)

Odstavec / Paragraph 1287
E* (vztyčí se a naslouchá) > Tak co? (Uchopí těžkou komodu a táhne ji k barikádě.)

(Do okna stoupá za ním po žebříku ROBOT. Vpravo střelba.)

E* (gets up and listens) > Well? (He seizes a heavy commode und drags it over to the barricade.) (A ROBOT appears on a ladder and climbs in through the window behind H* . Gun fire is heard off right.)

Odstavec / Paragraph 1288
E* (pachtí se s komodou) > Ještě kousek! Poslední hradba ... Člověk se ... nesmí ... nikdy dát!

(ROBOT seskočí z okna a probodne E*A za komodou. Druhý, třetí, čtvrtý ROBOT skáče z okna. Za nimi R* a další ROBOTI.)

E* (struggling with the commode) > Another piece! The last barricade... Man ... must ... never ... give up! (The ROBOT jumps down from the window sill and staNs E* behind the commode. Three more ROBOTs climb through the window. R* and other ROBOTS follow them in.)

Odstavec / Paragraph 1289
R* > Hotovo?

R* > Finished?

Odstavec / Paragraph 1290
T* (vstává od ležícího Hallemeiera) > Ano.

(Zprava vejdou noví ROBOTI.)

T* (stepping away from the prostrate E* ) > Yes. (More ROBOTS enter from the right.)

Odstavec / Paragraph 1291
R* > Hotovi?

R* > Finished?

Odstavec / Paragraph 1292
T* > Hotovi.

(Jiní ROBOTI zleva.)

T* > Finished. (Other ROBOTS enter from the left.)

Odstavec / Paragraph 1293
R* > Hotovi?

R* > Finished?

Odstavec / Paragraph 1294
T* > Ano. Dva ROBOTl (vlekou Alquista) " Nestřílel. Zabít ho?

T* > Yes. TWO ROBOTS (dragging A* ) > He wasn't shooting. Should we kill him?

Odstavec / Paragraph 1295
R* > Zabít. Podívá se na Alquista. Nechat.

R* > Kill him. (Looks at A* ) Leave him be.

Odstavec / Paragraph 1296
T* > Je to člověk.

T* > But he is human.

Odstavec / Paragraph 1297
R* > Je to Robot. Pracuje rukama jako Roboti. Staví domy. Může pracovat.

R* > He is a Robot. He works with his hands like a Robot. He builds houses. He can work.

Odstavec / Paragraph 1298
A* > Zabte mne.

A* > Kill me.

Odstavec / Paragraph 1299
R* > Budeš robit. Budeš stavět. Roboti budou mnoho stavět. Budou stavět nové domy pro nové Roboty. Budeš jim sloužit.

R* > You will work. You will build. The Robots will build a great deal. They will build new houses for new Robots. You will serve them well.

Odstavec / Paragraph 1300
A* (tiše) > Ustup, Robote! (Poklekne u mrtvého Hallemeiera a zved፠mu hlavu.) Zabili ho. Je mrtev.

A* (quietly) > Step aside, Robot. (He kneels down beside the dead E* and lifts his head.) They killed him. He's dead.

Odstavec / Paragraph 1301
R* (vystoupí na barikádu) > Roboti světa! Padla moc člověka. Dobytím továrny jsme pány všeho. Etapa lidstva je překonána. Nastoupil nový svět! Vláda Robotů!

R* (steps onto the barricade) > Robots of the world! Many people have fallen. By seizing the factory we have become the masters of everything. The age of mankind is over. A new world has begun! The rule of Robots!

Odstavec / Paragraph 1302
A* > Mrtvi!

A* > Dead! All dead!

Odstavec / Paragraph 1303
R* > Svět patří silnějším. Kdo chce žít, musí vládnout. Jsme pány světa! Vláda nad moři a zeměmi! Vláda nad hvězdami! Vláda nad vesmírem! Místo, místo, víc místa pro Roboty!

R* > The world belongs to the strongest. He who wants to live must rule. We are the rulers of the earth! Rulers of land and sea! Rulers of the stars! Room, room, more room for Robots!

Odstavec / Paragraph 1304
A* (ve dveřích vpravo) > Co jste udělali? Zahynete bez lidí!

A* (in the doorway on the right) > What have you done? You'll perish without people!

Odstavec / Paragraph 1305
R* > Není lidí. Roboti, do práce! Marš!

Opona

DĚJSTVÍ TŘETÍ Jedna z pokusných laboratoří továrny. Když se otevřou dveře v pozadí, je vidět nekonečnou řadu dalších laboratoří. Vlevo okno, vpravo dveře do pitevny. Při stěně vlevo dlouhý pracovní stůl s nesčetnými zkumavkami, baňkami, kahany, chemikáliemi, menším termostatem; proti oknu mikroskopický aparát se skleněnou koulí. Nad stolem visí řada rozžatých žárovek. Napravo psací stůl s velikými knihami, na něm rozsvícená žárovka. Skříně s nástroji. V levém koutě umyvadlo a nad ním zrcadélko, u pravém koutě pohovka.

(U psacího stolku sedí A* s hlanou opřenou v dlaních.)

R* > There are no people. Robots, to work! March!

CURTAIN

Act Three

One of the factory's experimental laboratories. When the door is opened in the background an endless row of other laboratories can be seen. There is a window to the left and a door to the right leading into the dissecting room. Near the wall on the left is a long worktable on which innumerable test tubes are standing, along with flasks, Bunsen burners, chemicals, and a small heating device; opposite the window is a microscope. A row of exposed light bulbs is hanging over the table. To the right is a desk covered with big books and a tool cabinet. A lamp is burning on the desk. In the left corner is a washbasin with a mirror over it, in the right corner - a couch. A* is sitting at the desk with his head in his hands.

Odstavec / Paragraph 1306
A* (listuje v knize) > Nenajdu? - Nepochopím? - Nenaučím se? - Ztracená věda! Ó, že všechno nenapsali! - Galle, Galle, jak se dělali Roboti? Hallemeiere Fabry, Domine, proč jste tolik odnesli ve svých hlavách? Kdybyste nechali aspoň stopu tajemství Rossumova! Ó! zabouchne knihu. Nadarmo! Knihy už nemluví. Jsou němé jako všechno. Zemřely, zemřely spolu s lidmi! Nehledej! (Vstane a jde k oknu, jež otevře). Zase noc. Kdybych mohl spát! Spát, snít, vidět lidi - - Jakže, ještě jsou hvězdy? K čemu jsou hvězdy, když nejsou lidé? Ó bože, což nezhasly? - Ochlaď, ach ochlaď mi čelo, stará noci! Božská, spanilá, jako jsi bývala, - noci, co tu chceš? Není milenců, není snů; ó chůvo, mrtvý je spánek beze snů - ničí modlitby už neposvětíš; nepožehnáš, matko, srdcím tlukoucím láskou. Není lásky. Heleno, Heleno, Heleno! - (Odvrátí se od okna.) Prohlíži zkumavky, které vyňal z termostatu. Zase nic! Nadarmo! Co s tím? (Rozbije zkumavku.) Všechno je špatně! Vidíte přec, že už nemohu. - (Poslouchá u okna.) Stroje, pořád ty stroje! Roboti, zastavte je! Myslíte, že z nich vynutíte život? Oh, nesnesu toho! (Zavře okno.) - Ne, ne, musíš hledat, musíš žít - Jen nebýt tak stár! Nestárnu příliš? Dívá se do zrcadla. Tváři ubohá tváři! Podobo člověka posledního! Ukaž se, ukaž, tak dávno jsem neviděl lidskou tvář! Lidský úsměv! Cože, tohle má být úsměv? Ty žluté, jektající zuby? Oči, jak to mrkáte? Fuj, fuj, to jsou stařecké slzy, jděte! Už neumíte v sobě udržet svou vláhu, styďte se! A vy, změklé, zmodralé rty, co to brebtáte? Jak se třeseš, potřísněná brado? Tohle že je poslední člověk? Odvrátí se. Nechci už nikoho vidět! (Usedne u stolu.) Ne, ne, jen hledat! Prokleté vzorce, oživněte! Listuje. Nenajdu? - Nepochopím? - Nenaučím se? -

(Zaklepání.)

A* (leafing through a book) > Will I never find it? - Will I never understand? - Will I never learn? - Damned science! Imagine not writing it all down! Gall, Gall, how were the Robots made? Hallemeier, Fabry, Domin, why did you take so much away in your heads? If only you had left behind even a trace of Rossum's secret! Oh! (He slams the book shut.) It's hopeless! These books no longer speak. They're as mute as everything else. They died, died along with people! Don't even bother looking! (He stands up, goes to the window and opens it.) Another night. If only I could sleep! Sleep, dream, see people - What, are there still stars? Why are there stars when there are no people? O God, why don't you just extinguish them? - Cool my brow, ancient night! Divine and fair as you always were - O night, what purpose do you serve? There are no lovers, no dreams. O nursemaid, dead as a sleep without dreams, you no longer hallow anyone's prayers. O mother of us all, you don't bless a single heart smitten with love. There is no love. O Helena, Helena, Helena! - (He turns away from the window and examines test tubes he extracts from the heating device.) Still nothing! It's futile! Why bother? (He smashes a test tube.) It's all wrong! I can't any longer. - (He listens at the window.) Machines, it's always these machines! Turn them off, Robots! Do you think you can force life out of them? Oh, I can't stand this! (He closes the window.) No, no, you must keep trying, you must live - God, not to be so old! Am I not getting too old? (He looks in the mirror.) Oh, you poor face, reflection of the last man on earth! Let me look at you, it's been so long since I've seen a human face, a human smile! What, that's supposed to be a smile? These yellow, chattering teeth? Eyes, how can you twinkle? Ugh, these are an old man's tears, really! For shame, you can't even control your weeping anymore! And you, you pasty lips turned blue with age, why do you keep on jabbering? And why are you trembling, grizzled chin? This is the last human being? (He turns around.) I don't want to see anyone! (He sits down at the desk.) No, no, keep at it! Bloody formula, come back to life! (He leafs through a book.) Will I never find it? - Will I never understand? - Will I never learn? (A knock at the door.)

Odstavec / Paragraph 1307
A* > Dále!

(Vejde ROBOTSKÝ SLUHA a zůstane stát u dveří.)

A* > Enter! (ROBOT V* enters and remains standing by the door.)

Odstavec / Paragraph 1308
A* > Co je?

A* > What is it?

Odstavec / Paragraph 1309
V* > Pane, Ústřední Výbor Robotů čeká, kdy jej přijmeš.

V* > Sir, the Central Committee of Robots is waiting for you to receive them.

Odstavec / Paragraph 1310
A* > Nechci nikoho vidět.

A* > I don't care to see anyone.

Odstavec / Paragraph 1311
V* > Pane, přijel Damon z Havru.

V* > Sir, Damon has come from Le Havre.

Odstavec / Paragraph 1312
A* > Ať čeká. Obrátí se prudce. Copak jsem vám neřekl, abyste hledali lidi? Najděte mně lidi! Najděte mně muže a ženy! Jděte hledat!

A* > Let him wait. (He turns away violently.) Didn't I tell you to go out and look for people? Find me people! Find me men and women! Go search!

Odstavec / Paragraph 1313
V* > Pane, říkají, že hledali všude. Všude poslali výpravu a lodě.

V* > Sir, they say they have searched everywhere. They have sent out boats and expeditions everywhere.

Odstavec / Paragraph 1314
A* > Nu a co?

A* > And...?

Odstavec / Paragraph 1315
V* > Není už jediného člověka.

V* > There is not a single human being.

Odstavec / Paragraph 1316
A* vstane > Ani jediného? Cože, ani jediného? - Přived sem Výbor!

(SLUHA odejde.)

A* (stands up) > What, not one? Not even one? - Show the Committee in! (V* leaves.)

Odstavec / Paragraph 1317
A* (sám) > Ani jediného? Copak jste nikoho nenechali žít? (Dupá.) Táhněte, Roboti! Zas mně budete skuhrat! Zas budete prosit, abych vám našel tajemství továrny! Jakže, teď vám je člověk dobrý, teď vám má pomoci? - Ach, pomoci! Domine, Fabry, Heleno, vždyť vidíte, že dělám, co mohu! Není-li lidí, ať jsou aspoň Roboti, aspoň stín člověka, aspoň jeho dílo, aspoň jeho podobenství! - Ó, jaké bláznovství je chemie!

(Vejde VÝBOR pěti Robotů.)

A* (alone) > Not even one? Can it be that you let no one live? (He stamps his foot.) Go away, Robots! You're just going to whimper and ask me yet again whether I've found the factory secret! What, now man can do you some good? Now he should help you? - Oh, help! Domin, Fabry, Helena, you see that I'm doing everything I can! If there are no people at least let there be Robots, at least the reflections of man, at least his creation, at least his likeness! - Oh, what lunacy chemistry is! (The committee of five Robots enters.)

Odstavec / Paragraph 1318
A* (usedne) > Co chtějí Roboti?

A* (sits down) > What do you want, Robots?

Odstavec / Paragraph 1319
1* R* > Pane, stroje nemohou pracovat. Nemůžeme rozmnožovat Roboty.

1* > Sir, the machines cannot work. We cannot reproduce.

Odstavec / Paragraph 1320
A* > Zavolejte lidi.

A* > Call in people.

Odstavec / Paragraph 1321
R* > Není lidí.

R* > There are no people.

Odstavec / Paragraph 1322
A* > Jen lidé mohou rozmnožovat život. Nezdržujte mne.

A* > Only people can reproduce life. Don't waste my time.

Odstavec / Paragraph 1323
2* > Pane, měj slitování. Padá na nás hrůza. Všechno napravíme, co jsme učinili.

2* > Sir, take pity on us. A great terror has come over us. We will set right everything we have done.

Odstavec / Paragraph 1324
3* > Znásobili jsme práci. Není už kam dát, co jsme vyrobili.

3* > We have increased productivity. There is nowhere left to put all we have produced.

Odstavec / Paragraph 1325
A* > Pro koho?

A* > For whom?

Odstavec / Paragraph 1326
3* > Pro příští pokolení.

3* > For the next generation.

Odstavec / Paragraph 1327
R* > Jen Roboty nemůžeme vyrábět. Stroje vydávají jenom krvavé kusy masa. Kůže nelne k masu a maso ke kostem. Beztvaré chuchvalce prší ze strojů.

R* > The only thing we cannot produce is Robots. The machines are turning out nothing but bloody chunks of meat. The skin does not stick to the flesh and the flesh does not cling to the bones. Only amorphous lumps pour out of the machines.

Odstavec / Paragraph 1328
3* > Lidem bylo známo tajemství života. Pověz nám jejich tajemství.

3* > People knew the secret of life. Tell us their secret.

Odstavec / Paragraph 1329
4* > Nepovíš-li, zahyneme.

4* > If you do not tell us we will perish.

Odstavec / Paragraph 1330
3* > Nepovíš-li, zahyneš. Máme uloženo zabít tě.

3* > If you do not tell us you will perish. We have orders to kill you.

Odstavec / Paragraph 1331
A* (vstane) > Zabte! Nu, tak tedy zabte mne!

A* (stands up) > Kill away, then! Well, go on, kill me!

Odstavec / Paragraph 1332
3* > Je ti nařízeno -

3* > You have been ordered -

Odstavec / Paragraph 1333
A* > Mně? Mně někdo nařizuje?

A* > Me? Someone's ordering me?

Odstavec / Paragraph 1334
3* > Vláda Robotů.

3* > The Ruler of the Robots.

Odstavec / Paragraph 1335
A* > Kdo je to?

A* > Who is that?

Odstavec / Paragraph 1336
5* > Já, Damon.

4* > I, Damon.

Odstavec / Paragraph 1337
A* > Co tu chceš? Jdi! (Usedne k psacímu stolu.)

A* > What do you want here? Go away! (He sits down at the desk.)

Odstavec / Paragraph 1338
O* > Vláda Robotů světa chce s tebou vyjednávat.

O* > The Ruler of the Robots of the world wishes to negotiate with you.

Odstavec / Paragraph 1339
A* > Nezdržuj, Robote! (Položí hlavu do dlaní.)

A* > Don't bother me, Robot! (He rests his head in his hands.)

Odstavec / Paragraph 1340
O* > Ústřední výbor rozkazuje, abys vydal Rossumův předpis. (A* mlčí.)

O* > The Central Committee orders you to hand over Rossum's formula. (A* remains silent.)

Odstavec / Paragraph 1341
O* > Žádej cenu. Dáme ti všechno.

O* > Name your price. We will give you anything.

Odstavec / Paragraph 1342
1* > Pane, pověz, jak udržet život.

R* > Sir, tell us how to preserve life.

Odstavec / Paragraph 1343
A* > Řekl jsem - řekl jsem, že máte nalézt lidi. Jen lidé mohou plodit. Obnovit život. Vrátit všechno, co bylo. Roboti, prosím vás proboha, hledejte je!

A* > I told you - I told you that you have to find people. Only people can procreate, renew life, restore everything that was. Robots, I beg you for God's sake, find them!

Odstavec / Paragraph 1344
4* > Všechno jsme prohledali, pane. Není lidí.

4* > We have searched everywhere, sir. There are no people.

Odstavec / Paragraph 1345
A* > Ó - ó - ó, proč jste je zahubili!

A* > Oh - oh - oh, why did you destroy them?

Odstavec / Paragraph 1346
2* > Chtěli jsme být jako lidé. Chtěli jsme se stát lidmi.

2* > We wanted to be like people. We wanted to become people.

Odstavec / Paragraph 1347
R* > Chtěli jsme žít. Jsme schopnější. Naučili jsme se všemu. Dovedeme všechno.

R* > We wanted to live. We are more capable. We have learned everything. We can do everything.

Odstavec / Paragraph 1348
3* > Dali jste nám zbraně. Museli jsme se stát pány.

3* > You gave us weapons. We had to become masters.

Odstavec / Paragraph 1349
4* > Pane, poznali jsme chyby lidí.

4* > Sir, we recognized people's mistakes.

Odstavec / Paragraph 1350
O* > Musíte zabíjet a panovat, chcete-li být jako lidé. Čtěte dějiny! Čtěte lidské knihy! Musíte panovat a vraždit, chcete-li být lidmi!

O* > You have to kill and rule if you want to be like people. Read history! Read people's books! You have to conquer and murder if you want to be people!

Odstavec / Paragraph 1351
A* > Ach, Domine, nic není člověku cizejšího než jeho obraz.

A* > Oh, Domin, nothing is stranger to man than his own image.

Odstavec / Paragraph 1352
4* > Vyhyneme, nedáš-li nám rozmnožiti se.

1* > We will die out if you do not help us multiply.

Odstavec / Paragraph 1353
A* > Oh, jen pojděte! Jakže, věci, jakže, otroci, vy byste se chtěli ještě rozmnožovat? Chcete-li žít, plemeňte se jako zvířata.

A* > Oh, just go away! You things, you slaves, just how on earth do you expect to multiply? If you want to live, then mate like animals!

Odstavec / Paragraph 1354
3* > Lidé nám nedali plemeniti se.

3* > Man did not give us the ability to mate.

Odstavec / Paragraph 1355
4* > Nauč nás dělat Roboty.

4* > Teach us to make Robots.

Odstavec / Paragraph 1356
O* > Budeme rodit strojem. Postavíme tisíc parních matek. Vychrlíme z nich řeku života. Samý život! Samé Roboty! Samé Roboty!

O* > We will give birth by machine. We will build a thousand steam-powered mothers. From them will pour forth a river of life. Nothing but life! Nothing but Robots!

Odstavec / Paragraph 1357
A* > Roboti nejsou život. Roboti jsou stroje.

A* > Robots are not life. Robots are machines.

Odstavec / Paragraph 1358
2* > Byli jsme stroje, pane; ale z hrůzy a bolesti stali jsme se -

2* > We were machines, sir, but from horror and suffering we've become -

Odstavec / Paragraph 1359
A* > Čím?

A* > What?

Odstavec / Paragraph 1360
2* > Stali jsme se dušemi.

2* > We've become beings with souls.

Odstavec / Paragraph 1361
4* > Něco s námi zápasí. Jsou okamžiky, kdy do nás něco vstupuje. Přicházejí na nás myšlenky, které nejsou z nás.

4* > Something struggles within us. There are moments when something gets into us. Thoughts come to us which are not our own.

Odstavec / Paragraph 1362
3* > Slyšte, ó, slyšte, lidé jsou naši otcové! Ten hlas, který volá, že chcete žít; ten hlas, který naříká; ten hlas, který myslí; ten hlas, který mluví o věčnosti, to je jejich hlas! Jsme jejich synové!

3* > Hear us, oh, hear us! People are our fathers! The voice that cries out that you want to live; the voice that complains; the voice that reasons; the voice that speaks of eternity - that is their voice!

Odstavec / Paragraph 1363
4* > Vydej nám odkaz lidí.

4* > Pass the legacy of people on to us.

Odstavec / Paragraph 1364
A* > Není žádného.

A* > There is none.

Odstavec / Paragraph 1365
O* > Pověz tajemství života.

O* > Tell us the secret of life.

Odstavec / Paragraph 1366
A* > Je ztraceno.

A* > It's gone.

Odstavec / Paragraph 1367
R* > Tys je znal.

R* > You knew it.

Odstavec / Paragraph 1368
A* > Neznal.

A* > I didn't.

Odstavec / Paragraph 1369
R* > Bylo napsáno.

R* > It was written down.

Odstavec / Paragraph 1370
A* > Je ztraceno. Je spáleno. Jsem poslední člověk, Roboti, a neznám, co znali jiní. Vy jste je zabili!

A* > It was lost. Burned. I am the last human being, Robots, and I don't know what the others knew. It was you who killed them!

Odstavec / Paragraph 1371
R* > Tebe jsme nechali žít.

R* > We let you live.

Odstavec / Paragraph 1372
A* > Ano, žít! Ukrutníci, mne jste nechali žít! Miloval jsem lidi, a vás, Roboti, jsem nikdy nemiloval. Vidíte tyhle oči? Nepřestávají plakat ; jedno oplakává lidi a druhé vás, Roboti.

A* > Yes, live! Brutes, you let me live! I loved people, but you, Robots, I never loved. Do you see these eyes? They don't stop crying; one mourns for mankind, and the other for you, Robots.

Odstavec / Paragraph 1373
R* > Dělej pokusy. Hledej předpis života.

R* > Do experiments. Look for the formula for life.

Odstavec / Paragraph 1374
A* > Nemám co hledat. Roboti, ze zkumavek předpis života nevyjde.

A* > There's nowhere to look. Robots, the formula for life will not emerge from a test tube.

Odstavec / Paragraph 1375
O* > Dělej pokusy na živých Robotech. Najdi, jak se dělají.

O* > Perform experiments on live Robots. Find out how they are made!

Odstavec / Paragraph 1376
A* > Živá těla? Cože, já je mám zabíjet? Já, který jsem nikdy - Nemluv, Robote! Říkám ti přece, že jsem příliš stár! Vidíš, vidíš, jak se mi třesou prsty? Neudržím skalpel. Vidíš, jak mi slzí oči? Neviděl bych na vlastní ruce. Ne, ne, já nemohu!

A* > On live bodies? What, am I supposed to kill them? I, who have never - Don't speak, Robot! I'm telling you that I'm too old! You see, you see how my fingers shake? I can't hold a scalpel. You see how my eyes tear? I couldn't see my own hands. No, no, I can't!

Odstavec / Paragraph 1377
4* > Život zahyne.

4* > Life will perish.

Odstavec / Paragraph 1378
A* > Přestaň, proboha, s tím šílenstvím! Spíš nám lidé podají život z onoho světa; snad k nám napřahují ruce plné života. Ach, bylo v nich tolik vůle žít! Hleď, snad se ještě vrátí; jsou tak blízko nás, obléhají nás či co; chtějí se k nám prokopat jako v šachtě. Ach, copak neslyším pořád hlasy, které jsem miloval?

A* > Stop with this lunacy, for God's sake! It's more likely that people will pass life on to us from the other world. They're probably stretching out hands full of life to us. They had such a will to live! Look, they'll probably still return. They're so close to us, like they're surrounding us or something. They want to tunnel through to us. Oh, why can't I hear those voices that I loved?

Odstavec / Paragraph 1379
O* > Vezmi živá těla!

O* > Take live bodies!

Odstavec / Paragraph 1380
A* > Slituj se, Robote, a nenaléhej! Vidíš přece, že nevím už, co dělám!

A* > Be merciful, Robot, and stop insisting! After all, you can see I no longer know what I'm doing!

Odstavec / Paragraph 1381
O* > Živá těla!

O* > Live bodies!

Odstavec / Paragraph 1382
A* > Cože, ty to tedy chceš? - Do pitevny s tebou! Tady, tady, ale rychle! - Jak, ty couváš? Přece jen se bojíš smrti?

A* > So that's what you really want? - To the dissecting room with you! This way, this way, move it! - Don't tell me you're backing off? So you are afraid of death after all?

Odstavec / Paragraph 1383
O* > Já - proč právě já?

O* > Me - Why should it be me?

Odstavec / Paragraph 1384
A* > Ty tedy nechceš?

A* > So you don't want to?

Odstavec / Paragraph 1385
O* > Půjdu. (Jde vpravo.)

O* > I'm going. (He goes off right.)

Odstavec / Paragraph 1386
A* (k ostatním) > Svléknout ho! Položit na stůl! Rychle! A pevně držet!

(Všichni pravo.)

A* (to the others) > Undress him! Lay him out on the table! Hurry up! And hold him down firmly! (All go off right except A* .)

Odstavec / Paragraph 1387
A* (umývá si ruce a pláče) > Bože, dej mi sílu! Dej mi sílu! Bože, aby to nebylo nadarmo! Obléká bílý plášť. HLAS VPRAVO " Hotovo!

A* (washing his hands and crying) > God, give me strength! Give me strength! God, let this not be in vain! (He puts on a white lab-coat.) A VOICE OFF RIGHT " Ready!

Odstavec / Paragraph 1388
A* > Hned, hned, proboha! Vezme se stolu několik lahviček s reagenty. Kterou vzít? Ťuká lahvičkami do sebe. Kterou z vás vyzkoušet? HLAS VPRAVO " Začít!

A* > In a minute, in a minute, for God's sake! (He takes several vials containing reagents from the table.) Hm, which to take? (He taps the bottles against each other.) Which of you should I try first? A VOICE OFF RIGHT " Begin!

Odstavec / Paragraph 1389
A* > Ano, ano, začít, nebo ukončit. Bože, dej mi sílu!

(Odejde vpravo, nechávaje dveře pootevřeny.)

@(Pauza.)

A* > Right, begin, or end. God, give me strength! (He goes off right, leaving the door ajar.) @{ PAUSE }

Odstavec / Paragraph 1390
A* HLAS > Držte ho - pevně!

A* 'S VOICE > Hold him - firmly!

Odstavec / Paragraph 1391
O* HLAS > Řež!

@(Pauza.)

O* VOICE > Cut! @{ PAUSE }

Odstavec / Paragraph 1392
A* HLAS > Vidíš ten nůž? Chceš ještě, abych řezal? Ty nechceš, vid?

A* 'S VOICE > You see this knife? Do you still want me to cut? You don't, do you?

Odstavec / Paragraph 1393
O* HLAS > Začni!

@(Pauza.)

O* 'S VOICE > Begin! @{ PAUSE }

Odstavec / Paragraph 1394
O* KŘIK > Aááá!

O* (screaming) > Aaaa!

Odstavec / Paragraph 1395
A* HLAS > Držte! držte!

A* 'S VOICE > Hold him! Hold him!

Odstavec / Paragraph 1396
O* KŘIK > Aád. ú?

O* (screaming) > Aaaa!

Odstavec / Paragraph 1397
A* HLAS > Nemohu!

A* 'S VOICE > I can't go on!

Odstavec / Paragraph 1398
O* KŘIK > Řež! Řež rychle!

(Roboti P* a H* vběhnou středem.)

O* (screaming) > Cut! Cut quickly! (Robots P* and H* run in through the center door.)

Odstavec / Paragraph 1399
H* > Prime, Prime, co se děje? Kdo to křičí?

H* > Primus, Primus, what's happening? Who is that screaming?

Odstavec / Paragraph 1400
P* (nahlíží do pitevny) > Pán řeže Damona. Pojď se honem podívat, Heleno!

P* (looking into the dissecting room) > The master is cutting Damon open. Come quickly and look, Helena!

Odstavec / Paragraph 1401
H* > Ne, ne, ne! zakrývá si oči. Je to hrrozné!

H* > No, no, no! (She covers her eyes.) This is d-r-readful!

Odstavec / Paragraph 1402
O* KŘIK > Řež!

O* (screaming) > Cut!

Odstavec / Paragraph 1403
H* > Prime, Prime, pojď odtud! Nemohu to slyšet! Oh, Prime, mně je špatně!

H* > Primus, Primus, let's get out of here! I can't bear to listen to this! Oh, Primus, I feel sick!

Odstavec / Paragraph 1404
P* (běží k ní) > Jsi docela bílá!

P* (runs to her) > You're awfully pale!

Odstavec / Paragraph 1405
H* > Já padnu! Co že je tam tak ticho?

H* > I feel faint! Why is it so quiet in there?

Odstavec / Paragraph 1406
O* KŘIK > Aa - ó?

O* (screaming) > Aaooow!

Odstavec / Paragraph 1407
A* (se vyřítí zprava, odhazuje zkrvavený plášť) > Nemohu! Nemohu! Bože, ta hrůza!

A* (runs in from the right, throwing off his blood-stained lab-coat) > I can't! I can't! Oh, God, what a nightmare!

Odstavec / Paragraph 1408
R* (ve dveřích pitevny) > Řež, pane ; ještě je živ!

R* (in the door to the dissecting room) > Cut, sir! He is still alive.

Odstavec / Paragraph 1409
O* KŘIK > Řezat! Řezat!

O* (screaming) > Cut! Cut!

Odstavec / Paragraph 1410
A* > Odneste ho rychle! Nechci to slyšet!

A* > Take him away, quickly! I don't want to hear this!

Odstavec / Paragraph 1411
R* > Roboti snesou víc než ty. Odejde.

R* > Robots can stand more than you can. (He leaves.)

Odstavec / Paragraph 1412
A* > Kdo je tu? Pryč, pryč! Chci být sám! Jak se jmenuješ?

A* > Who's here? Get out, out! I want to be alone! Who are you?

Odstavec / Paragraph 1413
P* > Robot Primus.

P* > Robot Primus.

Odstavec / Paragraph 1414
A* > Prime, nikoho sem nevpouštět! Chci spát, slyšíš? Jdi, jdi, ukliď pitevnu, děvče! Co je to? (Dívá se na své ruce.) Rychle, vodu! Nejčistší vodu! (H* Odběhne.)

A* > Primus, no one's allowed in here! I want to sleep, you hear? Go, go clean the dissecting room, girl! What is this? (He looks at his hands.) Water, quickly! Fresh water! (H* runs of.)

Odstavec / Paragraph 1415
A* > Ó, krev! Jak jste mohly, ruce - ruce, které jste milovaly dobrou práci, jak jste to mohly udělat? Mé ruce! Mé ruce! - Ó bože, kdo je tu?

A* > Blood! Hands, how could you? - Hands that used to love honest work, how could you do such a thing? My hands! My hands! - Oh, God, who is here?

Odstavec / Paragraph 1416
P* > Robot Primus.

P* > Robot Primus.

Odstavec / Paragraph 1417
A* > Odnes ten plášť, nechci jej vidět!

(P* odnese plášt)

A* > Take that lab-coat away. I don't want to look at it! (P* takes the lab-coat out.)

Odstavec / Paragraph 1418
A* > Krvavé pařáty, kdybyste ode mne odletěly! Všš, pryč! Pryč, ruce! Zabily jste -

(Zprava se potácí O* zahalen ve zkrvaveném prostěradle.)

A* > Bloody claws, if only you had fallen from my wrists! Pss, away! Out of my sight, hands! You have killed - (O* staggers in from the right, swathed in a blood-stained sheet.)

Odstavec / Paragraph 1419
A* (couvá) > Co tu chceš? Co tu chceš?

A* (shrinking back) > What are you doing here? What do you want?

Odstavec / Paragraph 1420
O* > Ži - žiju! Je - je - je lépe žít!

(2* a 3* ROBOT vyběhnou za ním.)

O* > I am al-alive! It - it - it is better to live! (2* and 3* ROBOTS run in after him.)

Odstavec / Paragraph 1421
A* > Odneste ho! Odneste! Odneste rychle!

A* > Take him away! Take him! Quickly!

Odstavec / Paragraph 1422
O* (odváděn vpravo) > Život! - Já chci - žít! Je - lépe -

(H* přináší džbán vody.)

O* (helped off to the right) > Life! - I want - to live! It is - better - (H* enters carrying a pitcher of water.)

Odstavec / Paragraph 1423
A* > - Žít? - Co chceš, děvče? Aha, to jsi ty. Nalej mi vody, nalej! (Umývá si ruce.) Ach, čistá, chladící vodo! Studený potůčku, jak děláš dobře! Ach, mé ruce, mé ruce! Budu si vás do smrti ošklivit? - Jen nalej víc! Víc vody, ještě víc! Jak se jmenuješ?

A* > - live? - What do you want, girl? Oh, it's you. Pour me some water, quick! (He washes his hands.) Ah, pure, cooling water! Cold stream, you do me good! Oh, my hands, my hands! Will I despise you till the day of my death? Pour some more! More water, more! What's your name?

Odstavec / Paragraph 1424
H* > Robotka Helena.

H* > Robot Helena.

Odstavec / Paragraph 1425
A* > Helena? Proč Helena? Kdo ti tak dal říkat?

A* > Helena? Why Helena? Who gave you that name?

Odstavec / Paragraph 1426
H* > Paní Dominová.

H* > Mrs. Domin.

Odstavec / Paragraph 1427
A* > Ukaž se! Helena! Helena se jmenuješ? - Nebudu ti tak říkat. Jdi, odnes tu vodu.

(H* odchází s kbelíkem.)

A* > Let me look at you! Helena! You're called Helena? - I can't call you that. Go, take the water away. (H* leaves with the basin.)

Odstavec / Paragraph 1428
A* (sám) > Nadarmo, nadarmo! Nic, zase nic jsi nepoznal! Což věčně budeš tápat, žáčku přírody? - Bože, bože, bože, jak se třáslo to tělo! (Otevře okno.) Svítá. Zas nový den, a nepostoupils o píď - Dost, ani o krok dál! Nehledej! Všechno je marno, marno, marno! Proč ještě svítá! Ó-ó-ó, co chce nový den na hřbitově života? Zastav se, světlo! Nevycházej už? - - Ach, jak je ticho, jak je ticho! Proč jste umlkly, milované hlasy? Kdybych - aspoň kdybych jen usnul! Zhasí světla, ulehne na pohovku a přetáhne přes sebe černý plášť. Jak se třáslo to tělo! Ó-ó-ó konec života!

@(Pauza.)

( Zprava vklouzne Robotka H*.)

A* (alone) > It's hopeless, hopeless! Nothing - again you learned nothing! No doubt you'll go on bumbling around forever, you pupil of nature. - God, God, God, how that body trembled! (He opens the window.) It's light. Another day and you haven't advanced an inch - Enough, not a step farther! Stop looking! It's all futile, futile, futile! Why does the sun still rise! Oooh, what does the new day want with this graveyard of life? Stop, sun! Don't come up anymore! - Oh, how quiet it is, how quiet! Why have you grown silent, beloved voices? If only - if only I could fall asleep at least! (He turns out the lights, lies down on the couch, and pulls a black cloak over himself) God, how that body was shaking! Oooh, the end of life! @{ PAUSE } (Robot H* glides in from the right.)

Odstavec / Paragraph 1429
H* > Prime! Pojd sem honem!

H* > Primus! Come here, quickly!

Odstavec / Paragraph 1430
P* (vejde) > Co chceš?

P* (enters) > What do you want?

Odstavec / Paragraph 1431
H* > Podívej se, co tu má trubiček! Co s tím dělá?

H* > Look what little tubes he has here! What does he do with them?

Odstavec / Paragraph 1432
P* > Pokusy. Nesahej na to.

P* > Experiments. Don't touch them.

Odstavec / Paragraph 1433
H* (dívá se do mikroskopu) > Koukni jen, co tu je vidět!

H* (looks into the microscope) > But look what you can see in here!

Odstavec / Paragraph 1434
P* > To je mikroskop. Ukaž!

P* > That's a microscope. Let me see!

Odstavec / Paragraph 1435
H* > Nesahej na mne! (Porazí zkumavku). Ach, teď jsem to vylila!

H* > Don't touch me! (She knocks a test tube over.) Oh, now I've spilled it!

Odstavec / Paragraph 1436
P* > Cos to udělala!

P* > Look what you've done!

Odstavec / Paragraph 1437
H* > To se utře.

H* > It'll dry.

Odstavec / Paragraph 1438
P* > Zkazila jsi mu pokusy!

P* > You've spoiled his experiments!

Odstavec / Paragraph 1439
H* > Jdi, to je jedno. Ale to je tvá vina. Neměls ke mně chodit.

H* > Really, it doesn't matter. But it's your fault. You shouldn't have come over here.

Odstavec / Paragraph 1440
P* > Nemuselas mne volat.

P* > You didn't have to call me.

Odstavec / Paragraph 1441
H* > Nemusels chodit, když jsem tě volala. Jen se podívej, Prime, co tady má pán napsáno!

H* > You didn't have to come when I called you. But Primus, just take a look at what the master has written down here!

Odstavec / Paragraph 1442
P* > Na to se nesmíš dívat, Heleno. To je tajemství.

P* > You shouldn't be looking at that, Helena. It's a secret.

Odstavec / Paragraph 1443
H* > Jaké tajemství?

H* > What kind of secret?

Odstavec / Paragraph 1444
P* > Tajemství života.

P* > The secret of life.

Odstavec / Paragraph 1445
H* > To je hrozně zajímavé. Samé číslice! Co to je?

H* > That's d-r-readfully interesting. Nothing but numbers. What are they?

Odstavec / Paragraph 1446
P* > To jsou vzorce.

P* > Those are formulae.

Odstavec / Paragraph 1447
H* > Nerozumím. (Jde k oknu.) Ne, Prime, podívej se!

H* > I don't understand. (She goes to the window.) Primus, come look!

Odstavec / Paragraph 1448
P* > Co?

P* > What?

Odstavec / Paragraph 1449
H* > Slunce vychází!

H* > The sun is rising!

Odstavec / Paragraph 1450
P* > Počkej, já hned - (Prohlíží knihu.) Heleno, tohle je ta největší věc na světě.

P* > lust a minute, I'll - (He examines book.) Helena, this is the greatest thing on earth.

Odstavec / Paragraph 1451
H* > Tak pojď sem!

H* > Just come here!

Odstavec / Paragraph 1452
P* > Hned, hned -

P* > In a minute, in a minute -

Odstavec / Paragraph 1453
H* > Ale Prime, nech toho protivného tajemství života. Co ti je po nějakém tajemství? Pojď se podívat, honem!

H* > Come on, Primus, leave that nasty secret of life alone! What do you care about some old secret? Come look - hurry!

Odstavec / Paragraph 1454
P* (jde za ní k oknu) > Co chceš?

P* (comes up behind her at the window) > What do you want?

Odstavec / Paragraph 1455
H* > Slyšíš? Ptáci zpívají. Ach, Prime, já bych chtěla být ptákem!

H* > Hear that? Birds are singing. Oh, Primus, I would like to be a bird!

Odstavec / Paragraph 1456
P* > Čím?

P* > A what?

Odstavec / Paragraph 1457
H* > Já nevím, Prime. Mně je tak divně, já nevím, co to je : jsem jako pošetilá, ztratila jsem hlavu, bolí mě tělo, srdce, všechno bolí - A co se ti mně stalo, ach, to ti neřeknu! Prime, já musím, myslím, umřít!

H* > Oh, I don't know, Primus. I feel so peculiar, I don't know what it is. I'm so silly, like I've lost my head - my body hurts, my heart, I hurt all over - And do you know what's happened to me? ... No, I can't tell you! Primus, I think I'm dying!

Odstavec / Paragraph 1458
P* > Není ti někdy, řekni, Heleno, jako by bylo lépe umřít? Víš, snad jenom spíme. Včera ve spaní jsem zas mluvil s tebou.

P* > Tell me, Helena, aren't there times when you feel it would be better to die? You know, perhaps we're just sleeping. Yesterday I spoke with you in my sleep.

Odstavec / Paragraph 1459
H* > Ve spaní?

H* > In your sleep?

Odstavec / Paragraph 1460
P* > Ve spaní. Mluvili jsme nějakým cizím nebo novým jazykem, protože si ani slovo nepamatuju.

P* > In my sleep. We must have been speaking some foreign or new language, because I can't recall a single word.

Odstavec / Paragraph 1461
H* > O čem?

H* > What were we talking about?

Odstavec / Paragraph 1462
P* > To nikdo neví. Já sám jsem tomu nerozuměl, a přece vím, že jsem nikdy nemluvil nic krásnějšího. Jak to bylo a kde, nevím. Když jsem se tě dotkl, mohl jsem umřít. I místo bylo jiné než všechno, co kdo na světě viděl.

P* > That's anybody's guess. I didn't understand it myself, and yet I know I've never said anything more beautiful. How it was and where, I do not know. When I saw that my words touched you I could have died. Even the place was different from any anyone has ever seen.

Odstavec / Paragraph 1463
H* > Já jsem ti našla místo, Prime, to se podivíš. Bydleli tam lidé, ale teď to zarostlo a jakživ tam nikdo nepřijde. Jakživ nikdo, jenom já.

H* > Primus, I've found a place that would amaze you. People used to live there, but now it's all overgrown and no one goes there. Absolutely no one - only me.

Odstavec / Paragraph 1464
P* > Co tam je?

P* > What's there?

Odstavec / Paragraph 1465
H* > Nic, domek a zahrada. A dva psi. Kdybys viděl, jak mně lížou ruce, a jejich štěňata, ach, Prime, nic snad není krásnějšího! Vezmeš je na klín a chováš a pak už nemyslíš na nic a nestaráš se o nic, až slunce zapadne; když potom vstaneš, je ti, jako bys udělal stokrát víc než mnoho práce. Ne, jistě, já nejsem k ničemu; každý říká, že nejsem k žádné práci. Já nevím, jaká jsem.

H* > Nothing. Just a little house and a garden. And two dogs. If you could see how they licked my hands, and their puppies - oh, Primus, there's probably nothing more beautiful! You take them on your lap and cuddle them, and just sit there until sundown not thinking about anything and not worrying about anything. Then when you get up you feel as though you've done a hundred times more than a lot of work. Really, I'm not good for much of anything. Everyone says I'm not cut out for any kind of work. I don't know what I'm good for.

Odstavec / Paragraph 1466
P* > Jsi krásná.

P* > You're beautiful.

Odstavec / Paragraph 1467
H* > Já? Jdi, Prime, co jsi to řekl?

H* > Me? Really, Primus, what makes you say that?

Odstavec / Paragraph 1468
P* > Věř mně, Heleno, já jsem silnějši než všichni Roboti.

P* > Believe me, Helena, I'm stronger than all the Robots.

Odstavec / Paragraph 1469
H* (před zrcadlem) > Já že jsem krásná? Ach, ty hrozné vlasy, kdybych si do nich mohla něco dát! Víš, tam v zahradě si vždycky dám do vlasů květiny, ale není tam ani zrcadla, ani nikdo - Nakloní se k zrcadlu. Ty že jsi krásná? Proč krásná? Jsou krásné vlasy, které tě jenom tíží? Jsou krásné oči, které zavíráš? Jsou krásné rty, do kterých se jen koušeš, aby to bolelo? Co je to, nač je to, být krásná? - (Uvidí v zrcadle Prima.) Prime, to jsi ty? Pojď sem, ať jsme tam vedle sebe! Hleď, ty máš jinou hlavu nežli já, jiná ramena, jiná ústa - Ach, Prime, proč se mi vyhýbáš? Proč musím za tebou běhat celý den? A pak ještě říkáš, že jsem krásná!

H* (in front of the mirror) > Am I really beautiful? Oh, this d-r-readful hair - if only I could do something with it! You know. out there in the garden I always put flowers in my hair, but there's neither a mirror there nor anyone to see me - (She leans towards the mirror.) Are you really beautiful? Why beautiful? Is this hair beautiful that's always such a bother to you? Are these eyes beautiful that you close? Are these lips beautiful that you bite till they hurt? - (She notices P* in the mirror.) Primus, is that you? Come here, let's stand next to each other! Look, you have a different head than I do, different shoulders, a different mouth - Oh, Primus, why do you avoid me? Why must I run after you all day long? And still you say that I'm beautiful!

Odstavec / Paragraph 1470
P* > Ty utíkáš přede mnou, Heleno.

P* > You run away from me, Helena.

Odstavec / Paragraph 1471
H* > Jak jsi se učesal? Ukaž! (Vjede mu oběma rukama do vlasů.) Sss, Prime, nic není na hmat jako ty! Počkej, musíš být krásný! (Vezme z umyvadla hřeben a češe Primovi vlasy do čela.)

H* > How have you done your hair? Let me see! (She thrusts both her hands into his hair.) Sss, Primus, nothing feels quite like you! Wait, you must be beautiful! (She picks up a comb from the washstand and combs P* hair over his brow.)

Odstavec / Paragraph 1472
P* > Není ti někdy, Heleno, že najednou ti tluče srdce : Teď, teď se musí něco stát -

P* > Helena, do you ever have times when your heart's suddenly struck with the feeling, "Now, now something must happen -"

Odstavec / Paragraph 1473
H* (dá se do smíchu) > Podívej se na sebe!

H* (bursts out laughing) > Take a look at yourself!

Odstavec / Paragraph 1474
A* (vstává) > Co - cože, smích? Lidé? Kdo se vrátil?

A* (getting up) > What - what on earth is this? Laughter? People? Who has returned?

Odstavec / Paragraph 1475
H* (pustí hřeben) > Co by se s námi, Prime, mohlo stát?

H* (drops the comb) > Primus, what could have come over us?

Odstavec / Paragraph 1476
A* (motá se k nim) > Lidé? Vy - vy -- vy jste lidé? (H* vykřikne a odvrátí se.)

A* (staggering towards them) > People? You - you - you are people? (H* cries out and turns away.)

Odstavec / Paragraph 1477
A* > Vy jste snoubenci? Lidé? Odkud se vracíte? Hmatá na Prima. Kdo jste?

A* > You two are engaged? People? Where have you come from? (He touches P* .) Who are you?

Odstavec / Paragraph 1478
P* > Robot Primus.

P* > Robot Primus.

Odstavec / Paragraph 1479
A* > Jak? Ukaž se, děvče! Kdo jsi!

A* > What? Show yourself, girl! Who are you?

Odstavec / Paragraph 1480
H* > Robotka Helena.

P* > Robot Helena.

Odstavec / Paragraph 1481
A* > Robotka? Obrať se! Co, ty se stydíš? Bereji za rameno. Ukaž se mi, Robotko!

A* > A Robot? Turn around! What, are you shy? (He takes her by the shoulder.) Let me look at you, lady Robot!

Odstavec / Paragraph 1482
P* > Jářku, pane, nechat ji!

P* > Heavens, sir, leave her alone!

Odstavec / Paragraph 1483
A* > Jakže, ty ji chráníš? - Jdi ven, děvče!

(H* vyběhne.)

A* > What, you're protecting her? - Go, girl! (H* runs out.)

Odstavec / Paragraph 1484
P* > Nevěděli jsme, pane, že tu spíš.

P* > We didn't know you were sleeping here, sir.

Odstavec / Paragraph 1485
A* > Kdy byla udělána?

A* > When was she made?

Odstavec / Paragraph 1486
P* > Přede dvěma roky.

P* > Two years ago.

Odstavec / Paragraph 1487
A* > Od doktora Galla?

A* > By Doctor Gall?

Odstavec / Paragraph 1488
P* > Jako já.

P* > As was I.

Odstavec / Paragraph 1489
A* > Tak tedy, milý Prime, já - - - já musím dělat nějaké pokusy na Gallových Robotech. Záleží na tom všechno další, rozumíš?

A* > Well then dear Primus, I - I must perform some experiments on Gall's Robots. Everything from here on out depends on that, understand?

Odstavec / Paragraph 1490
P* > Ano.

P* > Yes.

Odstavec / Paragraph 1491
A* > Dobrá, doveď to děvče do pitevny. Buduji pitvat.

A* > Good. Take the girl into the dissecting room. I'm going to dissect her.

Odstavec / Paragraph 1492
P* > Helenu?

P* > Helena?

Odstavec / Paragraph 1493
A* > Nu ovšem, říkám ti. Jdi, připrav všechno. - Nu tak, bude to? Mám zavolat jiné, aby ji přivedli?

A* > Of course. Go get everything ready. - Well, what are you waiting for? Do I have to call someone else to take her in?

Odstavec / Paragraph 1494
P* (uchopí těžkou třecí paličku) > Hneš-li se, rozbiju ti hlavu!

P* (grabs a heavy mallet) > If you move I'll smash your head in!

Odstavec / Paragraph 1495
A* > Tak tedy rozbij! Jen rozbij! Co budou pak dělat Roboti?

A* > Smash away! Smash! What will the Robots do then?

Odstavec / Paragraph 1496
P* (vrhne se na kolena) > Pane, vezmi si mne! Jsem stejně udělán jako ona, ze stejné látky, stejného dne! Vezmi si můj život, pane! Rozhaluje kazajku. Řež tady, tady!

P* (falls on his knees) > Sir, take me instead! I was made exactly like her, from the same batch, on the same day! Take my life, sir! (He opens his jacket.) Cut here, here!

Odstavec / Paragraph 1497
A* > Jdi, já chci pitvat Helenu. Dělej honem.

A* > Go, I want to dissect Helena. Make haste.

Odstavec / Paragraph 1498
P* > Vezmi si mne místo ní; řež do těchhle prsou, ani nevykřiknu, ani nevzdychnu! Vezmi stokrát můj život -

P* > Take me instead of her. Cut into this breast - I won't scream, not even sigh! Take my life a hundred times -

Odstavec / Paragraph 1499
A* > Pomalu, hochu. Ne tak marnotratně. Copak ty nechceš žít?

A* > Steady, boy. Take it easy. Can it be that you don't want to live?

Odstavec / Paragraph 1500
P* > Bez ní ne. Bez ní nechci, pane. Nesmíš zabít Helenu! Co ti to udělá, vzít mně život?

P* > Without her, no. Without her I don't, sir. You mustn't kill Helena! What difference would it make if you took my life instead?

Odstavec / Paragraph 1501
A* (dotýká se něžně jeho hlavy) > Hm, já nevím - Poslyš, chlapíku, rozmysli si to. Je těžko umírat. A je, vidíš, Je lépe žít.

A* (stroking his head affectionately) > Hm, I don't know - Listen, my friend, think this over. It's difficult to die. And it you see, it's better to live.

Odstavec / Paragraph 1502
P* (vstává) > Neboj se, pane, a řež. Jsem silnější než ona.

P* (rising) > Don't be afraid, sir, cut. I am stronger than she is.

Odstavec / Paragraph 1503
A* (zazvoní) > Ach, Prime, jak je dávno, co jsem byl mladým člověkem! Neboj se, Heleně se nic nestane.

A* (rings) > Ah, Primus, how long ago it was that I was a young man! Don't be afraid, nothing will happen to Helena.

Odstavec / Paragraph 1504
P* (rozepíná kazajku) > Jdu, pane.

P* (unbuttoning his jacket) > I'm ready, sir.

Odstavec / Paragraph 1505
A* > Počkej.

Vejde H*.

A* > Wait. (H* comes in.)

Odstavec / Paragraph 1506
A* > Pojď sem, děvče, ukaž se mi! Ty tedy jsi Helena? Hladí ji po vlasech. Neboj se, necouvej. Pamatuješ se na paní Dominovou? Ach, Heleno, jaké ta měla vlasy! Ne, ne, ty se na mne nechceš podívat. Tak co, děvče, je pitevna uklizena?

A* > Come here, girl, let me look at you! So you are Helena? (He strokes her hair.) Don't be frightened, don't pull away. Do you remember Mrs. Domin? Oh, Helena, what hair she had! No. No, you don't want to look at me. Well, girl, is the dissecting room cleaned up?

Odstavec / Paragraph 1507
H* > Ano, pane.

H* > Yes, sir.

Odstavec / Paragraph 1508
A* > Dobře, pomůžeš mi, viď? Budu pitvat Prima.

A* > Good. You can help me, okay? I'm going to dissect Primus.

Odstavec / Paragraph 1509
H* (vykřikne) > Prima?

H* (cries out) > Primus?!

Odstavec / Paragraph 1510
A* > Nu ano, ano, musí to být, víš? Chtěl jsem - vlastně - ano, chtěl jsem pitvat tebe, ale Primus se nabídl za tebe.

A* > Well yes, of course - it must be, you see? I actually wanted - yes, I wanted to dissect you, but Primus offered himself in your place.

Odstavec / Paragraph 1511
H* (zakryje si tváře) > Primus?

H* (covering her face) > Primus?

Odstavec / Paragraph 1512
A* > Ale ovšem, co na tom? Ach, dítě, ty umíš plakat? Řekni, co záleží na nějakém Primovi.

A* > But of course, what of it? Oh, child, you can cry? Tell me, what does some Primus matter?

Odstavec / Paragraph 1513
P* > Netrap ji, pane!

P* > Don't torment her, sir!

Odstavec / Paragraph 1514
A* > Ticho, Prime, ticho! - K čemu ty slzičky? Nu bože, nebude Prima. Zapomeneš na něj do týdne. Jdi, buď ráda, že žiješ.

A* > Quiet, Primus, quiet! - Why these tears? Well God in heaven, so there won't be a Primus, so what? You'll forget about him in a week. Really, be happy that you're alive.

Odstavec / Paragraph 1515
H* (tiše) > Já půjdu.

H* (softly) > I'll go.

Odstavec / Paragraph 1516
A* > Kam?

A* > Where?

Odstavec / Paragraph 1517
H* > Abys mne pitval.

H* > To be dissected.

Odstavec / Paragraph 1518
A* > Tebe? Jsi krásná, Heleno. Bylo by tě škoda.

A* > You? You are beautiful, Helena. It would be a shame.

Odstavec / Paragraph 1519
H* > Půjdu. Primus jí zastupuje cestu. Pusť, Prime! Pusť mne tam!

H* > I'll go. (P* blocks her way.) Let me go, Primus! Let me in there!

Odstavec / Paragraph 1520
P* > Nepůjdeš, Heleno! Prosím tě, jdi, tady nesmíš být!

P* > You won't go, Helena! Please go away. You shouldn't be here!

Odstavec / Paragraph 1521
H* > Já skočím z okna, Prime! Půjdeš-li tam, skočím z okna!

H* > I'll jump out the window, Primus! If you go in there I'll jump out the window!

Odstavec / Paragraph 1522
P* (zadrží ji) > Nepustím! K Alquistovi. Nikoho, starý, nezabiješ!

P* (holding her back) > I won't allow it. (To A* ) You won't kill either of us, old man.

Odstavec / Paragraph 1523
A* > Proč?

A* > Why?

Odstavec / Paragraph 1524
P* > My - my - patříme k sobě.

P* > We - we - belong to each other.

Odstavec / Paragraph 1525
A* > Ty jsi řekl. Otevře dveře ve středu. Ticho. jděte.

A* > Say no more. (He opens the center door.) Quiet. Go.

Odstavec / Paragraph 1526
P* > Kam?

P* > Where?

Odstavec / Paragraph 1527
A* (šeptem) > Kam chcete. Heleno, veď ho. Strká je ven. Jdi, Adame. Jdi, Evo; budeš mu ženou. Buď jí mužem, Prime.

(Zavírá za nimi.)

A* (in a whisper) > Wherever you wish. Helena, take him. (He pushes them out the door.) Go, Adam. Go, Eve - be a wife to him. Be a husband to her, Primus. (He closes the door behind them.)

Odstavec / Paragraph 1528
A* (sám) > Požehnaný dni! (Jde po špičkách ke stolu a vylévá zkumavky na zem.) Svátku dne šestého! (Usedne u psacího stolu, hází knihy na zem; pak otevře bibli, listuje a čte) : "A stvořil Bůh člověka k obrazu svému : k obrazu Božímu stvořil ho, muže a ženu stvořil je. I požehnal jim Bůh a řekl : Rosťtež a množte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všemi živočichy, kteří se hýbají na zemi. Vstává. A viděl Bůh vše, co byl učinil, a bylo velmi dobré. I stal se večer a jitro, den šestý. " (Jde do středu pokoje.) Den šestý! Den milosti. (Padá na kolena.) Nyní propustíš, Pane, služebníka svého - svého nejzbytečnějšího sluhu Alquista. Rossume, Fabry, Galle, velicí vynálezci, co jste vynalezli velkého proti té dívce, proti tomu chlapci, proti tomu prvnímu páru, který vynašel lásku, pláč, úsměv milování, lásku muže a ženy? Přírodo, přírodo, život nezahyne! Kamarádi, Heleno, život nezahyne! Zase se začne z lásky, začne se nahý a maličký ; ujme se v pustině, a nebude mu k ničemu, co jsme dělali a budovali, k ničemu města a továrny, k ničemu naše umění, k ničemu naše myšlenky, a přece nezahyne! Jen my jsme zahynuli. Rozvalí se domy a stroje, rozpadnou se systémy a jména velikých opadají jako listí; jen ty, lásko, vykveteš na rumišti a svěříš větrům semínko života. Nyní propustíš, Pane, služebníka svého v pokoji; neboť uzřely oči mé - uzřely - spasení tvé skrze lásku, a život nezahyne! (Vstává.) Nezahyne! (Rozpřáhne ruce.) Nezahyne!

Opona

A* (alone) > O blessed day! (He goes to the desk on tiptoe and spills the test tubes on the floor.) O hallowed sixth day! (He sits down at the desk and throws the books on the floor, then opens a bible, leafs through it and reads " ) "So God created man in his own image, in the image of God created he him; male and female created he them. And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it : and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth." (He stands up.) "And God saw every thing that he had made, and, behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day." (He goes to the middle of the room.) The sixth day! The day of grace. (He falls on his knees.) Now, Lord, let Thy servant - Thy most superfluous servant Alquist - depart. Rossum, Fabry, Gall, great inventors, what did you ever invent that was great when compared to that girl, to that boy, to this first couple who have discovered love, tears, beloved laughter, the love of husband and wife? O nature, nature, life will not perish! Friends, Helena, life will not perish! It will begin anew with love; it will start out naked and tiny; it will take root in the wilderness, and to it all that we did and built will mean nothing-our towns and factories, our art, our ideas will all mean nothing, and yet life will not perish! Only we have perished. Our houses and machines will be in ruins, our systems will collapse, and the names of our great will fall away like dry leaves. Only you, love, will blossom on this rubbish heap and commit the seed of life to the winds. Now let Thy servant depart in peace, O Lord, for my eyes have beheld - beheld Thy deliverance through love, and life shall not perish! (He rises.) It shall not perish! (He stretches out his hands.) Not perish!

CURTAIN

Martin Bloch, ©2001


William Shakespeare <<top of the page>> Friedrich Schiller