The Czech Language
Main page > Words and Their Forms > Basic word-formational affixes
Czech National Flag

Basic word-formational affixes


It is to be remembered that the suffix lists included here are far from exhaustive, if seen against the totality of the Czech language; their full description has to be sought elsewhere. It should be recognized, too, that the single example given for each affix reveals nothing as to their actual and often quite wide distribution, nor indeed their functions; some have one constant function, while many have a remarkable range of distinct functions.


 

SUFFIXES

NOUNS

-a (ruka)

-ba (chodba)

-áda (brigáda)

-ka (otázka)

-ečka (herečka)

-ička (babička)

-ika (politika)

-enka/-ěnka (myšlenka, domněnka)

-vka (přestávka)

-na (dílna)

-ina (skupina)

-ovina (surovina)

-árna (továrna)

-ovna (královna)

-ura (kultura)

-ita (kvalita)

-ota (teplota)

-ista (kapitalista)

-ená (dovolená)

-ec (umělec)

-č (hráč)

-áč/-ač (koláč, počítač)

-ič (řidič)

-e (práce)

-ce (vůdce)

-ace (situace)

-ice (hranice)

-nice (vesnice)

-ence (tendence)

-ie (demokracie)

-é (vepřové)

-né (spropitné)

-ě (vůně)

-yně (přítelkyně)

-iště (hřiště)

-í (paní)

-ní (vyučování)

-ení/ění (myšlení, umění)

-ství (dětství)

-ctví (knihkupectví)

-ák (divák)

-ek (výrobek)

-eček (chlapeček)

-íček (chlebíček)

-ík (básník)

-ník (dělník)

-tel (učitel)

-ál (materiál)

-um (datum)

-ium (studium)

-an (vesničan)

-en (duben)

-eň (žízeň)

-o (slovo)

-ko (očko)

-íčko (sluníčko)

-isko (hledisko)

-dlo (divadlo)

-ivo (pečivo)

-stvo (lidstvo)

-or (profesor)

-ař (lékař)

-ář (čtenář)

-íř (malíř)

-ismus (symbolismus)

-át (aparát)

-ant (okupant)

-ent (student)

-ost (rychlost)

-nost (budoucnost)

-ov (hřbitov)

-y (hodiny)

-ež (mládež)

-0 (nos)

ADJECTIVES

-í (cizí)

-cí (domácí)

-icí (hasicí)

-ací (zvací, prací)

-ící (kropící)

-oucí (vedoucí)

-ní (národní)

-ální (sociální)

-ární (literární)

-ovní (pracovní)

-ší (starší)

-ejší/-ější (včerejší, krásnější)

-in (matčin)

-ův (otcův)

-ý (dobrý)

-ký (český)

-ický (historický)

-ský (lidský)

-lý (umělý)

-mý (vědomý)

-ný (krásný)

-ečný (srdečný)

-ený (pečený)

-ěný (dřevěný)

-tný (slovutný)

-telný/-itelný (obyvatelný, viditelný)

-tý (skrytý)

-atý (bohatý)

-natý (kostnatý)

-itý (složitý)

-avý (krvavý)

-ivý (poctivý)

-livý (spolehlivý)

-ový (průmyslový)

VERBS

-t (žít)

-at (dělat)

-át (stát)

-ávat (stávat)

-ívat (usmívat se)

-ovat (pracovat)

-ět/-et (vidět, slyšet)

-it (mluvit)

-ít (vzít)

-out (přijmout)

-nout (padnout)

-0 (půjdu)

ADVERBS

-a (zítra)

-á (možná)

-e (rychle)

-de (někde)

-ě (čistě)

-ně (krásně)

-itě (určitě)

-é (poprvé)

-i (loni)

-eji (rychleji)

-ěji (častěji)

-si (kdesi)

-í (pozítří)

-o (často)

-mo (zadarmo)

-u (nahoru)

-ů (domů)

-ou (většinou)

-y (hezky)

-dy (jindy)

-ky (pěšky)

-cky (prakticky)

-sky (česky)

-ak (jinak)

-am (někam)

-em (celkem)

-s (letos)

-koliv (kdykoliv)


VERBAL PREFIXES

do- (dostat)

na- (najít)

nad- (nadepsat)

ne- (nebýt)

o- (opustit)

ob- (obejít)

od- (odmítnout)

po- (počkat)

pod- (podepsat)

pro- (promluvit)

pře- (přečíst)

před- (představit)

při- (přinést)

roz- (rozbít)

s-/sou- (složit, souviset)

u- (uvidět)

v- (vstoupit)

vy- (vydat)

vz- (vzpomínat)

z- (zeptat se)

za- (zajímat se)

František Čermák, ©2001


Morphological categories <<top of the page>> The Best in Czech Words